Výzkumy

Vplyv vybraných faktorov na úroveň kyberšikany u žiakov stredných škôl

Vplyv vybraných faktorov na úroveň kyberšikany u žiakov stredných škôl

Autoři: Milan Kubiatko, Kristýna Balátová, Nikola Tomčalová

Zdroj: Odborný časopis e-Pedagogium, 2021 (roč. 21), číslo 1

Kyberšikana patrí medzi javy, ktoré sú v súčasnej dobe neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň kyberšikany u žiakov stredných škôl, ďalej vplyv premenných ako osamelosť, gender, navštevovaný ročník, bydlisko, počet súrodencov, súčasný stav, vzdelanie otca a matky. Výskumnú vzorku tvorilo 269 žiakov stredných škôl. Ako výskumný nástroj bol použitý dotazník so škálovanými položkami Likertovho typu. Výsledky ukázali významný vplyv vybraných premenných a ich dopad je diskutovaný v závere štúdie. Tiež boli prezentované implikácie do praxe...

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách odborného časopisu e-Pedagogium, 2021 (roč. 21), číslo 1 ZDE

Sledování znalostí vybrané skupiny studentů Pedagogické fakulty UK v oblasti adiktologie a prevence závislostí

Sledování znalostí vybrané skupiny studentů Pedagogické fakulty UK v oblasti adiktologie a prevence závislostí - dotazníkové šetření

Autorka: Alena Váchová

Zdroj: Odborný časopis Aplikovaná psychologie 9/2021, str. 716-724

Abstrakt:
Je nezbytné, aby každý pedagogický pracovník měl alespoň základní znalosti z oblasti rizikového chování, kam patří i prevence závislostního chování. Příspěvek se snaží zmapovat základní znalosti vybrané skupiny studentů bakalářského studijního programu z Pedagogické fakulty UK z oblasti primární prevence a adiktologie. Dotazníkového šetření se účastní 180 studentů třetího ročníku.
Dotazník obsahoval 13 uzavřených otázek a jednu otevřenou otázku. Dotazník byl předložen během prvních hodin semináře, který se zabývá výukou prevence závislostí. Studenti nejčastěji chybovali v otázkách týkajících se účinné primární prevence, školních dokumentů, které se týkají prevence závislostí a v případě výrazů popisujících syndrom závislosti. Očekávaným výstupem dlouhodobého výzkumu je zkvalitnění studia mimo jiné i v prevence závislostí a dalších forem rizikového chování...

Shrnutí dotazníkového šetření naleznete na stránkách odborného časopisu Aplikovaná psychologie č. 9/2021, str. 716-724 ZDE

Další články...