Výzkumy

Závislost na nikotinu u adolescentů s poruchami chování

Závislost na nikotinu u adolescentů s poruchami chování

Autor: Viktor Cina, Masarykova univerzita

Zdroj: Odborný časopis Speciální pedagogika ročník 30, číslo 1–2/2020

Článek pojednává o problematice závislosti na nikotinu u adolescentů s poruchami chování. Cílem šetření bylo porovnat míru závislosti na nikotinu adolescentů s nařízenou ústavní výchovou a skupiny adolescentů, kteří jsou vychováváni v primárních rodinách a docházejí do střediska výchovné péče, tj. vykazují etopedické problémy, resp. poruchy chování. Šetření vychází z teoretických poznatků, které uvádějí, že relativně závažnější formy poruch chování bývají asociovány se závažnějšími formami závislosti na nikotinu. Do výzkumného souboru bylo zařazeno celkem 60 kuřáků, data byla sbírána pomocí dotazníkového šetření a zároveň bylo provedeno měření oxidu uhelnatého v dechu. Výsledky byly následně statisticky zpracovány, využity byly také doplňkové statistické výpočty. Hlavním zjištěním je, že kouřící adolescenti s nařízenou ústavní výchovou vykazují relativně vyšší míru subjektivně posuzované závislostina nikotinu než adolescenti-kuřáci s poruchami chování, kteří jsou vychováváni v primárních rodinách.

Plné znění článku naleznete na stránkách odborného časopisu Speciální pedagogika (ročník 30, číslo 1–2/2020) ZDE

Problémový žák a problémové chování z pohledu školních metodiček prevence

Problémový žák a problémové chování z pohledu školních metodiček prevence

Autoři: Nikola Petrek, Veronika Pavlas Martanová; Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Zdroj: Odborný časopis Psychologie a její kontexty - číslo 11 (1), 2020

Výzkum se věnuje oblasti problémového chování žáka na základní škole. Cílem bylo zmapovat tuto problematiku z pohledu samotných učitelek, konkrétně školních metodiček prevence. Pozornost byla věnována především konkrétním zkušenostem pedagogů s žáky s problémovým chováním. Kvalitativní data byla získána prostřednictvím semistrukturovaných rozhovorů s pěti školními metodiky prevence a pro zpracování interview byla použita metoda Zakotvené teorie. Výzkum ukázal, že dle názoru vyučujících, se na vzniku problémového chování podílí několik faktorů. Jedná se především o negativní rodinné působení, faktory, na nichž se podílí škola a také vstup žáků do období dospívání. Školní metodičky prevence se nejčastěji ve své praxi setkávají se vzájemným napadáním mezi žáky, nerespektem vůči dospělým osobám (především vůči pedagogům), zapomínáním a záškoláctvím. Z výsledků výzkumu také vyplynulo, že přítomnost problémového žáka má zásadní vliv na zbytek třídy, a především samotného pedagoga...

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách odborného časopisu Psychologie a její kontexty ZDE

Další články...