Výzkumy

Osobní pohoda dětí a dospívajících: Psychosociální koreláty štěstí a životní spokojenosti - výzkum

Osobní pohoda dětí a dospívajících: Psychosociální koreláty štěstí a životní spokojenosti - výzkum

Autor: Jakub Pivarč, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

Zdroj: Odborný časopis Československá psychologie 2022/ročník LXVI/číslo 3, DOI: 10.51561/cspsych.66.3.186 

Anotace:
"...Na rozdíl od některých dosud realizovaných výzkumů tato studie reflektuje hledisko vývoje osobní pohody dětí/dospívajících ve věku 10–18 let a prostřednictvím standardizovaných výzkumných nástrojů zjišťuje, zda se u této populace liší míra prožívaného štěstí a celková životní spokojenost.
Výzkum štěstí a spokojenosti u dětí/dospívajících má svá specifika, na některá z nich poukazují Schütz et al. (2014): zaprvé, vychází z odlišností vývojových fází ontogeneze psychiky, z individuálních zvláštností kognitivního a emočního vývoje. Zadruhé, na dospívající mohou více než na dospělé působit některé sociální faktory, přitom oproti dospělým mají menší možnost ovlivnit sociální prostředí včetně životních podmínek, kterými jsou dotčeni (např. materiální a ekonomické podmínky rodiny, rodinné zázemí, sociální status rodiny, sociální vztahy ad.). Zatřetí, dospívající mají taktéž menší možnost o sobě rozhodovat a v porovnání s dospělými nemusí mít dostatečně rozvinutý rozsah strategií k překonávání životních obtíží, kterým mohou čelit (Schütz et al., 2014). Z hlediska psychosociálního vývoje je období adolescence dynamické, senzitivní a vulnerabilní. Je proto zvlášť důležité věnovat náležitou pozornost (psychologickou, pedopsychiatrickou, pedagogickou a také výzkumnou) duševnímu zdraví, včasné identifikaci obtíží, které mohou v pozdějším dospělém věku vyústit do rozvoje závažnějších forem a potřeb péče, a celkové osobní pohodě dětí/dospívajících..."

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Československá psychologie č. 3/2022 ZDE

Děti a kult krásy v online světě - výzkum

Děti a kult krásy v online světě - výzkum 2022

Realizátoři výzkumu: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společnost O2

Autoři: Kamil Kopecký, René Szotkowski, Jana Kvintová, Lucie Křeménková, Dominik Voráč

Zdroj: stránky E-Bezpečí, KOPECKÝ, Kamil. Děti a kult krásy v online světě (výzkum). E-Bezpečí, roč. 7, č. 1, s. 57-61. Olomouc: Univerzita Palackého, 2022.

Anotace: Téměř 10 tisíc dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let se účastnilo výzkumu Děti a kult krásy v online světě. Cílem bylo zjistit, jak sociální sítě ovlivňují vnímání krásy, proč děti upravují svůj vzhled, zda se respondenti setkali s nějakou formou online zesměšňování a jaký vliv mají tyto faktory na psychiku. Unikátní výzkum, který pomůže správně nastavit prevenci a edukaci, společně uskutečnily Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společností O2, jež se aktuálními tématy chování v digitální světě zabývá dlouhodobě v rámci svého programu O2 Chytrá škola.
Výzkum jednoznačně potvrdil, že body shaming je problém, na který je třeba reagovat např. prostřednictvím preventivních osvětových aktivit, posilováním sociálních dovedností dětí, ale také zvyšováním jejich psychické odolnosti. Samozřejmostí pak musí být také budování zdravého školního klima, které bude minimalizovat vznik nežádoucích forem chování...

Plné znění článku - shrnutí na stránkách E-Bezpečí ZDE

Plné znění výzkumu na stránkách E-Bezpečí ZDE

Další články...