Rasismus, homofobie, extremismus

Co je rasismus, homofobie, extremismus...

Jedná se o projevy rizikového chování, které vychází z předsudků a směřují k útokům na určité skupiny osob, zpravidla menšin. Společným jmenovatelem jsou negativně zevšeobecňující postoje ke skupině osob, které vykazují určité společné znaky (obvykle zvenku pozorovatelné, např. barva kůže). Od všech osob ve skupině se pak očekávají stejné negativní charakteristiky, individuální vlastnosti jsou přehlíženy nebo pokládány za výjimku z pravidla. Negativní předsudečná stereotypizace může vést k ostrakizaci jinak smýšlejících jedinců z kolektivu, ale i verbálním či fyzickým útokům na zástupce menšin.
 
Xenofobie
Xenofobii charakterizují projevy odporu a nedůvěry ke všemu cizímu. Konkrétním projevem je nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka, náboženského přesvědčení, kultury. Někdy je tento pojem užíván jako obecný termín pro rasismus a další negativně předsudečné ideologie.
 
Rasismus
Rasismus vycházející z přesvědčení o významnosti rasových znaků pro psychické, mentální či sociální rozdíly mezi lidmi. Podstatu člověka spatřuje především v jeho rase. V evropských podmínkách vychází z přesvědčení o nadřazenosti „bílé rasy“ nad ostatními druhy „méněcenných ras“ a o její předurčenosti k nadvládě.
 
Nacionalismus
Nacionalismus je ideologie pokládající národ za základní společenskou jednotkou. Proklamuje tzv. tradiční společenské hodnoty a národní hrdost, jejichž základ sám definuje, aniž by se zabýval celospolečenským konsensem.
 
Antisemitismus
Antisemitismus je projevem nenávisti vůči konkrétnímu etniku – Židům a jejich náboženství judaismu.
 
Antiromismus
Antiromismus (též někdy anticiganismus) je projevem nenávisti vůči konkrétnímu etniku – Romům. Jedná se o relativně málo používaný termín, zpravidla se pro nenávist vůči Romům používá obecnější pojem rasismus. Romové však nejsou rasa, ale etnikum.
 
Homofobie
Homofobie je obava z homosexuálních osob, která může vést k odporu až nenávisti a může se stát základem pro zesměšňující či ubližující chování vůči homosexuálním lidem nebo vůči lidem, u nichž je homosexualita (i mylně) předpokládána.
 
Extremismus
Za extremistické chování lze považovat takové, které je konáno ve prospěch hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického právního státu. U žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy podpory, které mají často slabý ideologický základ a jsou v mnohých případech doprovázeny příslušností k odpovídající subkultuře či konkrétní vrstevnické skupině.
Pravicový extremismus
V souvislosti s extremismem se nejčastěji mluví o tzv. pravicovém extremismu. Ideologie pravicového extremismu v různých podobách kombinuje rasismus, nacionalismus, antisemitismus, homofobii a nenávist vůči ideologickým oponentům. Pravicový extremismus mívá často rovinu politickou – vedle útoků na příslušníky daných skupin usiluje o celkovou přestavbu společnosti podle svých představ (např. omezení volebního práva a jiných demokratických svobod).