Pro rodiče

Pro rodiče - prevence a škola

Vážení rodiče,

nejbezpečnější a nejúčinnější je vždy rizikovému chování Vašich dětí předcházet, popřípadě jej řešit v raných stadiích výskytu. Kromě výchovy v rodině je v tomto ohledu zásadní i postoj školy a jak je v ní prevence rizikového chování prováděna.

Následující řádky by Vám měly pomoci zorientovat se v problematice prevence rizikového chování na škole, kterou navštěvuje Vaše dítě. Předkládáme Vám zde otázky, které můžete pokládat osobám za primární prevenci ve škole zodpovědným. Nabízíme Vám i slovníček základních pojmů, který Vám pomůže se v dané problematice zorientovat.

Ptejte se ve škole

 • jak škola předchází rizikovému chování
 • jak škola postupuje v případě výskytu rizikového chování
 • na konkrétní realizátory preventivních programu – většinou to bývá externí organizace, zjistěte si o ní co nejvíce informací
 • jak jsou odborně proškoleni lektoři v dané problematice
 • jakou formou s Vašimi dětmi budou pracovat – např. přednáška, beseda, interaktivní program
 • témata programu
 • časový harmonogram
 • zda je během programu přítomen pedagog
 • jak je program vyhodnocován a jak se s vyhodnocením na škole dále pracuje


Koho se ptát - zodpovědnost pracovníků školy

Máte právo znát, kdo jsou tyto zodpovědné osoby a jakým způsobem se s nimi můžete kontaktovat.

Třídní učitel – Vaše první kontaktní osoba, která zná Vaše dítě nejlépe, kontaktujte ho, pokud máte podezření na rizikové chování, které se v kolektivu vyskytuje. Třídní učitel by se měl aktivně podílet na programech primární prevence a dále pracovat s výstupy programu. Třídní učitel by Vás měl informovat o případných kázeňských problémech Vašeho dítěte či náhlém zhoršení prospěch.

Školní metodik prevence (ŠMP) - Každá škola musí mít svého školního metodika prevence, je to osoba v oblasti prevence rizikového chování nejpovolanější. Školní metodik prevence je pedagogický pracovník školy, součástí vzdělávání ŠMP je 250 hodinové akreditované specializační studium v oblasti prevence rizikového chování. ŠMP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, v případě potřeby navazuje kontakt i s mimoškolními odbornými pracovišti. Koordinuje preventivní aktivity na škole. 

Ředitel - je osoba zodpovědná za celkový chod školy, tedy i za realizaci primární prevence.

 

Dokumenty, které by měla škola v oblasti primární prevence zpracovávat

Pro realizaci primární prevence na škole jsou zásadní tyto dokumenty:

1) Minimální preventivní program (MPP)

Důležitým úkolem v oblasti primární prevence školy je smysluplně sestavený a dodržovaný Minimálně preventivní program. Potřebnost Minimálního preventivního programu vychází ze Strategie prevence rizikových projevvů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009 – 2012, dále z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.:  006/2007-51 a dalších právních norem. Zvláštní důraz by měl být též kladen na konkrétní situaci a potřeby dané školy.

Minimální preventivní program školy (jehož nezbytnou součástí je i Program proti šikaně) by měl zahrnovat a popisovat:

 • Pojetí a cíle primární prevence – škola by měla mít v minimálním preventivním programu jasně stanoveno, jaké cíle chce v rámci primární prevence v daném školním roce realizovat.
 • Klima školy – odráží vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli, ale i Vámi rodiči, jedná se o trvalejší sociální a emocionální naladění, které zásadním způsobem ovlivňuje ovzduší ve škole.
 • Odbornou péči – s MPP musí být naprosto zřejmé, že s Vašimi dětmi pracují odborníci, tzn. lidé vzdělaní a s potřebnými dovednostmi v oblasti prevence rizikového chování, máte právo na informace o odbornosti péče, která je Vašim dětem poskytována
 • Popis současného stavu problematiky rizikového chování na škole
 • Aktivity v prevenci rizikového chování – konkrétní aktivity, které budou ve škole prováděny, jichž se bude Vaše dítě v průběhu roku účastnit. Tyto aktivity mohou být realizovány, jak zaměstnanci školy tak externími organizacemi, máte právo vyžadovat informace o těchto konkrétních aktivitách.
 • Vzdělávání učitelů – aby mohly učitelé poskytovat Vašim dětem adekvátní péči, musí se  v oblasti rizikového chování průběžně vzdělávat.
 • Zajištění spolupráce s rodiči  - aby byla primární prevence účinná, je důležitá i Vaše spolupráce se školou, máte právo vědět, jak budete o aktivitách školy informováni, případně, jak se na nich můžete sami podílet.
 • Měření efektivity programu – každý program, aby byl efektivní, musí být hodnocen, máte právo vědět, jakým způsobem byla efektivita programu primární prevence měřena, jaké jsou výsledky hodnocení a jak se s nimi dále ve škole pracuje.

2) Krizový plán školy

Kvalitní preventivní strategie školy by měla obsahovat krizové plány pro jednotlivé oblasti rizikového chování (alkohol, omamné a psychotropní látky, otevřené násilí, sexuální zneužívání, syndrom zneužívaného dítěte). Krizový plán je postup, který škola volí v případě výskytu rizikového chování. Máte právo zajímat se, zda jsou tyto dokumenty vypracovány, popřípadě iniciovat jejich vytvoření.