Osobní pohoda dětí a dospívajících: Psychosociální koreláty štěstí a životní spokojenosti - výzkum

Osobní pohoda dětí a dospívajících: Psychosociální koreláty štěstí a životní spokojenosti - výzkum

Osobní pohoda dětí a dospívajících: Psychosociální koreláty štěstí a životní spokojenosti - výzkum

Autor: Jakub Pivarč, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

Zdroj: Odborný časopis Československá psychologie 2022/ročník LXVI/číslo 3, DOI: 10.51561/cspsych.66.3.186 

Anotace:
"...Na rozdíl od některých dosud realizovaných výzkumů tato studie reflektuje hledisko vývoje osobní pohody dětí/dospívajících ve věku 10–18 let a prostřednictvím standardizovaných výzkumných nástrojů zjišťuje, zda se u této populace liší míra prožívaného štěstí a celková životní spokojenost.
Výzkum štěstí a spokojenosti u dětí/dospívajících má svá specifika, na některá z nich poukazují Schütz et al. (2014): zaprvé, vychází z odlišností vývojových fází ontogeneze psychiky, z individuálních zvláštností kognitivního a emočního vývoje. Zadruhé, na dospívající mohou více než na dospělé působit některé sociální faktory, přitom oproti dospělým mají menší možnost ovlivnit sociální prostředí včetně životních podmínek, kterými jsou dotčeni (např. materiální a ekonomické podmínky rodiny, rodinné zázemí, sociální status rodiny, sociální vztahy ad.). Zatřetí, dospívající mají taktéž menší možnost o sobě rozhodovat a v porovnání s dospělými nemusí mít dostatečně rozvinutý rozsah strategií k překonávání životních obtíží, kterým mohou čelit (Schütz et al., 2014). Z hlediska psychosociálního vývoje je období adolescence dynamické, senzitivní a vulnerabilní. Je proto zvlášť důležité věnovat náležitou pozornost (psychologickou, pedopsychiatrickou, pedagogickou a také výzkumnou) duševnímu zdraví, včasné identifikaci obtíží, které mohou v pozdějším dospělém věku vyústit do rozvoje závažnějších forem a potřeb péče, a celkové osobní pohodě dětí/dospívajících..."

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Československá psychologie č. 3/2022 ZDE