Problémové správanie žiaka ako sekundárny dôsledok poruchy učenia a možnosti podpory žiaka triednym učiteľom - výzkum

Problémové správanie žiaka ako sekundárny dôsledok poruchy učenia a možnosti podpory žiaka triednym učiteľom - výzkum

Problémové správanie žiaka ako sekundárny dôsledok poruchy učenia a možnosti podpory žiaka triednym učiteľom - výzkum

Autorka: Mgr. Vladimíra Zemančíková, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zdroj: odborný časopis e-Pedagogium, 2022 (roč. 22), číslo 3

Príspevok sa zaoberá problematikou problémového správania žiakov ako sekundárneho dôsledku porúch učenia a možnosťami ich podpory triednymi učiteľmi. Oboznamuje s výsledkami výskumu realizovaného prostredníctvom obsahovej analýzy textových dokumentov, a to pedagogických charakteristík žiakov s vývinovou poruchou učenia, ktorých súčasťou je Connersova hodnotiaca škála pre učiteľa. Dáta boli spracované prostredníctvom štatistického programu SPSS. Cieľom bolo zistiť výskyt problémového správania u žiakov s poruchou učenia, a to s ohľadom na ich pracovné úsilie a kvalitu spolupráce rodičov so školou...

Plné znění článku na stránkách časopisu e-Pedagogium, 2022 (roč. 22), číslo 3 ZDE