Zahraniční zajímavosti

Building a Framework Based on European Quality Standards for Prevention and E-learning to Evaluate Online Training Courses in Prevention

Building a Framework Based on European Quality Standards for Prevention and E-learning to Evaluate Online Training Courses in Prevention

Zdroj: odborný časopis Adiktologie

Autoři: Henriques, S., Broughton, N., Teixeira, A., Burkhart, G., Miovský, M.

Prevention practitioners are required to develop their skills and competencies in response to recent advances in prevention science. It is thus important to develop training programmes which ensure the development of a prevention workforce. Aiming to respond to this need, the Specialised Training Course in Addictions Prevention is based on the European Universal Prevention Curriculum (EUPC) and delivered online. In view of this being the first online course based on the EUPC, the absence of training programmes for prevention practitioners in Portugal, and the significance of international guidelines in these two domains (prevention and online distance learning), it was considered important to create a framework which supports the evaluation and monitoring of the course...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Adiktologie, 19(3) ZDE

Rodičia v prevencii rizikového správania sa dospievajúcich

Rodičia v prevencii rizikového správania sa dospievajúcich

Zdroj: Odborný časopis E-psychologie

Autoři: Mária Bačíková, Anna Janovská, Oľga Orosová; Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach

Abstrakt:
V období ranej adolescencie patria rodičia a ich správanie k významným faktorom, ktoré môžu napomôcť predchádzaniu rizikovému správaniu dospievajúcich. K najčastejším formám rizikového správania v tomto období patrí fajčenie a konzumácia alkoholu. Prvým cieľom štúdie je sledovať rozdiely v percepcii s rizikovým správaním súvisiacich faktorov medzi adolescentmi a ich matkami/ otcami. Druhým cieľom je sledovať vzťah medzi premennými súvisiacimi so správaním rodičov (percipované adolescentom) a fajčením a užívaním alkoholu u dospievajúcich. Výskumnú vzorku tvorilo 580 dospievajúcich (priemerný vek 12,51; SD = 0,59; 51,1 % dievčat), 217 matiek a 150 otcov. Vo všetkých sledovaných premenných, s výnimkou trávenia spoločného času, boli identifikované významné rozdiely medzi percepciou dospievajúcich a rodičov. Výsledky logistickej regresie ukazujú, že najvýznamnejším faktorom súvisiacim s pravdepodobnosťou fajčenia a pitia alkoholu je percipované schvaľovanie takéhoto správania zo strany rodičov. Zdá sa, že bez ohľadu na to, akým spôsobom sa rodičia snažia ovplyvňovať rizikové správanie dospievajúcich, najdôležitejšie je zabezpečiť, aby adolescenti skutočne vnímali postoj rodičov voči alkoholu/cigaretám ako nesúhlasný. Získané výsledky by mohli byť aplikovateľné aj pre učiteľov a iných významných dospelých, ktorí sú v pravidelnom kontakte s dospievajúcimi...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu E-psychologie (Číslo 4, ročník 13, 2019) ZDE

Další články...