Zahraniční zajímavosti

Rodičia v prevencii rizikového správania sa dospievajúcich

Rodičia v prevencii rizikového správania sa dospievajúcich

Zdroj: Odborný časopis E-psychologie

Autoři: Mária Bačíková, Anna Janovská, Oľga Orosová; Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach

Abstrakt:
V období ranej adolescencie patria rodičia a ich správanie k významným faktorom, ktoré môžu napomôcť predchádzaniu rizikovému správaniu dospievajúcich. K najčastejším formám rizikového správania v tomto období patrí fajčenie a konzumácia alkoholu. Prvým cieľom štúdie je sledovať rozdiely v percepcii s rizikovým správaním súvisiacich faktorov medzi adolescentmi a ich matkami/ otcami. Druhým cieľom je sledovať vzťah medzi premennými súvisiacimi so správaním rodičov (percipované adolescentom) a fajčením a užívaním alkoholu u dospievajúcich. Výskumnú vzorku tvorilo 580 dospievajúcich (priemerný vek 12,51; SD = 0,59; 51,1 % dievčat), 217 matiek a 150 otcov. Vo všetkých sledovaných premenných, s výnimkou trávenia spoločného času, boli identifikované významné rozdiely medzi percepciou dospievajúcich a rodičov. Výsledky logistickej regresie ukazujú, že najvýznamnejším faktorom súvisiacim s pravdepodobnosťou fajčenia a pitia alkoholu je percipované schvaľovanie takéhoto správania zo strany rodičov. Zdá sa, že bez ohľadu na to, akým spôsobom sa rodičia snažia ovplyvňovať rizikové správanie dospievajúcich, najdôležitejšie je zabezpečiť, aby adolescenti skutočne vnímali postoj rodičov voči alkoholu/cigaretám ako nesúhlasný. Získané výsledky by mohli byť aplikovateľné aj pre učiteľov a iných významných dospelých, ktorí sú v pravidelnom kontakte s dospievajúcimi...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu E-psychologie (Číslo 4, ročník 13, 2019) ZDE

Child of addicted parents - The overlooked member in a family

Child of addicted parents - The overlooked member in a family

Zdroj: Časopis Social Pathology and Prevention (Slezská univerzita Opava), autor: Tatiana Dubayová - Faculty of Education, University of Prešov, Department of Special Education

Children of addicted parents often escape professional interventions and the social system, because their needs and the responses resulting from the failure to fulfil them are not diagnosed correctly. Although they are not typical recipients of special education interventions, we may take them as children with special needs in the emotional area even if though their symptoms are not necessarily evident. The aim of the paper is to help to understand the perception and behaviour of a child from a family with an addicted parent. Based on analyses of foreign research projects, we have summed up the specific features of such children, their most frequent responses and coping with difficulties. At the same time, we will try to outline the opportunities and challenges of the work with such children and the assistance that may help them compensate for the traumatic experiences from their childhood when they grow up...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Social Pathology and Prevention ZDE

Další články...