Postoje žáků nižšího sekundárního vzdělávání k homosexualitě - výzkum

Postoje žáků nižšího sekundárního vzdělávání k homosexualitě - výzkum

Postoje žáků nižšího sekundárního vzdělávání k homosexualitě

Autor: Erik Šejna,  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Zdroj: Odborný časopis Studia paedagogica, (Roč. 27, č. 1, 2022)

Anotace:
Postoje studentů k jejich odlišně orientovaným nebo genderově nestereotypním vrstevníkům jsou tématem celé řady cizojazyčných studií. Nejčastěji však byl řešen kontext terciárního vzdělávání, který poukázal nejen na nutnost se ostrakizací odlišně orientovaných studentů zabývat, ale prokázal i mnohé determinanty, které se ukázaly jako významné při tvorbě negativních postojů vůči homosexuálům. Předkládaná studie se zabývá výzkumem postojů žáků nižšího sekundárního vzdělávání k homosexualitě. V teoretické části poukazujeme na historický kontext vývoje předsudků vůči homosexualitě a věnujeme se rovněž úvodem do již proběhlých studií a výzkumů postojům k homosexualitě na různých stupních vzdělávání. Následně je předkládáno výzkumné šetření, v rámci kterého bylo pomocí standardizovaného dotazníku osloveno 316 žáků 8. a 9. tříd či tercie a kvarty na víceletých gymnáziích. I když jsou výsledky v průměru pozitivní, více než 7 % žáků stále zastává vysoce až extrémně negativní postoje k homosexuálům. Statistická významnost byla prokázána pro proměnnou pohlaví (muži zastávají negativnější postoje; hladina účinku 26 %), druh homosexuality (mužská homosexualita je vnímána negativněji) či typ navštěvované školy (žáci základních škol zastávají negativnější postoje)...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Studia paedagogica, Roč. 27, č. 1 (2022) ZDE