Ze světa prevence

Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa

Vybíráme z odborného časopisu Online Journal of Primary and Preschool Education

Z Vol 3, No 1 (2019) upozorňujeme na článek Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa

Autoři: Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Jan Viktorin, Marie Vítková

Jedním z nejdůležitějších principů inkluze a inkluzivního vzdělávání je poznání, že všichni žáci mají nějaké nadání, které může být přínosem pro ostatní. Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“. Projekt byl zaměřen na zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze, přispěl ke zlepšování vzdělávací praxe formou zvyšování kompetencí škol v oblasti inkluzivního vzdělávání prostřednictvím metodické podpory pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozšířením školního poradenského pracoviště o nové pozice. Klíčová aktivita 4 „Podpora školních poradenských pracovišť“ byla orientována na problematiku poradenských pracovníků ve školách. Výzkumné šetření bylo realizováno na sedmi základních školách ve třech krajích České republiky...

Třídní učitelé sami o sobě a také z pohledu žáků a rodičů

Vybíráme z odborného časopisu KOMENSKÝ
Z čísla 144/3 upozorňujeme na článek Třídní učitelé sami o sobě a také z pohledu žáků a rodičů

Autoři: Jana Krátká, Lenka Gulová, Stanislav Střelec

Třídní učitel je koordinačním a integračním činitelem s řadou závažných úkolů ve vztahu k žákům své třídy, k jejich rodičům, k ostatním učitelům školy, k jejímu vedení a – za jistých okolností – také k širší veřejnosti. Od třídního učitele se očekává, že dokáže posoudit, jaká je celková edukační úroveň žáka vzhledem k jeho předpokladům, že si v průběhu své funkce vytvoří představu o závažných rysech osobnosti žáka i o perspektivních možnostech jejich dotváření. V působení třídního učitele se prolíná komplexní zřetel zaměřený jak na vývoj jednotlivých žáků, tak školní třídy jako celku (Spousta, 1993, s. 8).
Činnosti třídního učitele (třídní učitelky) mají na každém stupni školního vzdělávání nejen své opodstatnění, ale také specifické nároky vyplývající z pedagogicko-psychologických charakteristik žáka určitého věku a úrovně jeho individuální psychické, fyzické a sociální zralosti...

Další články...