Ze světa prevence

Šikana a pocit bezpečí žáků ve vybraných školách

Vybíráme z odborného časopisu  Aplikovaná psychologie

Z čísla 6/2019 (str. 424) upozorňujeme na článek Šikana a pocit bezpečí žáků ve vybraných školách

Autoři: Michal Svoboda, Aneta Boháčová, Kateřina Kubíková

Příspěvek je zaměřen na problematiku šikany a vnímání pocitu bezpečí žáků. Celá problematika je popsaná z komplexního hlediska. V úvodu je na šikanu pohlíženo jako na specifický způsob agresivního chování, jehož formy mohou být psychické, tělesné či materiální. Šikana není záležitost pouze školního prostředí, ale vyskytuje se i ve skupinách dospělých. Podoby přímé  a záměrné agrese mezi lidmi v pracovním prostředí jsou v úvodu ve stručnosti charakterizovány...

Změny v metodickém doporučení k PPRCH u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla I/2019 upozorňujeme na článek Změny v metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Autor: Jaroslav Šejvl, 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie

V lednu 2019 byly schváleny a dne 21. 1. 2019 publikovány na webových stránkách MŠMT tři významné změny, které se týkají metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, které bylo publikováno pod č.j. 21291/2010-28, s účinností od 1. 11. 2010. Byla provedena změna tří příloh uvedeného metodického doporučení (Co dělat, když – intervence pedagoga); tyto změny se týkají příloh upravujících: obecně návykové látky vyjma alkoholu a tabáku (příloha č. 1), alkoholu (příloha č. 4) a tabáku (příloha č. 13).
Cílem zprávy je stručnou formou seznámit cílovou skupinu s obsahem těchto intervenčních nástrojů...

 

Další články...