Ze světa prevence

Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání - britská inspirace

Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání - britská inspirace

Zdroj: NPI ČR

Redaktoři webu Zapojmevšechny.cz připravili 10dílný seriál na základě anglické Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky.
Redaktoři vycházeli ze strategií ve Velké Británii, kde se s migrací a větším množstvím cizojazyčných dětí potýkají déle. Zaměřili se zejména na ty prvky, návody a opatření, které se dají využít i v českých podmínkách. Seriál je určen jak učitelům, ředitelům škol a dalším vedoucím pracovníkům, tak pracovníkům škol, kteří se zaměřují na konzultační a asistenční činnost v předškolním, základním i středním školství. Je plný konkrétních návodů, tipů a rad, jak změnit a obohatit přístup zejména k žákům, kteří přišli do školy v důsledku mezinárodní migrace, i jak změnit klima třídy, potažmo školy.

Podrobné informace a jednotlivé díly seriálu ZDE

Emočně nestabilní adolescenti a možnosti jejich ovlivnění

Emočně nestabilní adolescenti a možnosti jejich ovlivnění

Zdroj: Odborný časopis Česká a Slovenská psychiatrie

Autoři: Jana Kocourková, Jiří Koutek - Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Adolescence představuje specifické vývojové období, které přináší řadu změn, zejména v oblasti vlastní identity, studijní kompetence a zájmové orientace, vztahů s druhými lidmi - rodiči, vrstevníky, romantickými partnery. Výkyvy v  psychosociální adaptaci bývají přisuzovány adolescenci i tehdy, kdy by již bylo vhodnější připustit, že jde o poruchový stav osobnostního vývoje ve smyslu specifické osobnostní poruchy. Hraniční porucha osobnosti obecně představuje široce diskutovaný pojem, počínaje deskriptivním vymezením znaků chování až po sofistikované psychodynamické analýzy. Obava použít tuto diagnózu v adolescentním věku (před osmnáctým rokem) pramení z toho, že v  rámci kategoriálního přístupu k diagnóze je porucha osobnosti hodnocena jako přetrvávající stav, který může pro adolescenta představovat neměnnou, stigmatizující a sociálně znevýhodňující charakteristiku...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie číslo 2 / 2022 ZDE

Další články...