Dotace a granty

Dotace a granty

* Magistrát hlavního města Prahy

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti PPRCH pro školy a školská zařízení ZDE 

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

MHMP - informace k aktuálním dotačním řízením v oblasti prevence kriminality ZDE

Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Vyhlášená Opatření:
I. Práce s dětmi a mládeží
II. Pomoc obětem trestné činnosti
III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti
IV. Nové hrozby a přístupy

Lhůta pro podání Žádosti je od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

 

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

 

* Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii, na stránkách RVKPP ZDE

 

* Další grantové příležitosti v oblasti primární prevence rizikového chování: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
MŠMT zvyšování prestiže učitelského povolání "Na učitelích záleží" Více informací
Ministerstvo vnitra ČR pobyty pro problémovou a rizikovou mládež a děti Národní dotační titul-prevence kriminality Více informací
HMP volný čas dětí a mládeže Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2022 Více informací
Ministerstvo kultury ČR kulturně-vzdělávací aktivity zaměřené na PP závislostí,kyberšikany... Podpora rozvoje zájmových kulturních–mimouměleckých aktivit Více informací
HMP sociální prevence,poradenství,péče Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP Více informací