Dotace a granty

Dotace a granty

* Magistrát hlavního města Prahy

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti PPRCH pro školy a školská zařízení ZDE 

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti prevence kriminality ZDE

 

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci pro rok 2024 je od 06. 10. 2023 do 15. 10. 2023.

Seminář pro žadatele (21. 09. 2023)

 

Program adiktologických služeb pro rok 2024

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2024 je od 06. 10. 2023 do 15. 10. 2023

 

Grantové řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2024

Vyhlášená Opatření:
I. Práce s dětmi a mládeží
II. Pomoc obětem trestné činnosti
III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti
IV. Nové hrozby a přístupy

Lhůta pro podání žádosti je od 15. 09. 2023 do 24. 09. 2023.

  

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Lhůta pro podání žádosti je do 05. prosince 2023.

 

* Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na rok 2024

(Od r. 2024 bude umožněno financovat organizace realizující programy školské primární prevence rizikového chování souběžně z dotačního řízení MŠMT ČR a z dotačního řízení Úřadu vlády ČR).

Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je stanovena do 11. prosince 2023.

 

* Další grantové příležitosti k PPRCH a souvisejícím oblastem: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
MPSV-ESF zdravotní gramotnost v oblasti duševního zdraví,wellbeing dětí a dospívajících,prevence sebevražd... Zkvalitnění zdravotních služeb–péče o duševní zdraví Více informací
MČ P1 zkvalitnění a zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit pro děti a mládež Využití volného času dětí a mládeže 2024 Více informací
MŠMT posilování prestiže učitelského povolání Dotační výzva "Na učitelích záleží" 2024 Více informací
Středočeský kraj primární prevence, prevence kriminality, adiktologické služby Fond prevence 2024 Více informací
HMP podpora běžných výdajů vybraných soc.služeb (intervenční centra,domy na půl cesty...) Podpora zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území hl.m. Prahy Více informací
MČ P2 prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality Dotační řízení na podporu prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na období roku 2024 a I. čtvrtletí 2025 Více informací
MŠMT rozvoj pohybových aktivit dětí, podpora fyzického a duševního zdraví, sociálních a komunikativních kompetencí... Výzva na podporu pohybových aktivit v MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK 2024 Více informací
HMP integrace cizinců na území HMP (soc. oblast, duševní zdraví,terénní služby...) Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024 – Ukrajina Více informací
VDV - Nadace Olgy Havlové podpora sociálních služeb poskytovaných NNO (uprchlíci, oběti násilí, vyloučené lokality...) Program Obyčejný život Více informací