Dotace a granty

Dotace a granty

* Magistrát hlavního města Prahy

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti PPRCH pro školy a školská zařízení ZDE 

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti prevence kriminality ZDE

 

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci pro rok 2024 je od 06. 10. 2023 do 15. 10. 2023.

Seminář pro žadatele (21. 09. 2023)

 

Program adiktologických služeb pro rok 2024

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2024 je od 06. 10. 2023 do 15. 10. 2023

 

Grantové řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2024

Vyhlášená Opatření:
I. Práce s dětmi a mládeží
II. Pomoc obětem trestné činnosti
III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti
IV. Nové hrozby a přístupy

Lhůta pro podání žádosti je od 15. 09. 2023 do 24. 09. 2023.

  

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Lhůta pro podání žádosti je do 02. ledna 2023.

 

* Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii ZDE

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2023

Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je stanovena do 16. prosince 2022.

 

* Další grantové příležitosti k PPRCH a souvisejícím oblastem: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
MPSV-ESF zdravotní gramotnost v oblasti duševního zdraví,wellbeing dětí a dospívajících,prevence sebevražd... Zkvalitnění zdravotních služeb–péče o duševní zdraví Více informací
MPSV-ESF podpora školního stravování,předcházení sociálnímu vyloučení Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi Více informací
MŠMT podpora škol v práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně Národní plán obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků Více informací
MK ČR kulturní akce směřující k potírání extremismu a xenofobie,vzdělávací a výchovné aktivity... Podpora integrace příslušníků romské menšiny Více informací
MV ČR prevence domácího násilí Prevence sociálně patologických jevů - domácí násilí 2024 Více informací
MV ČR  zajištění fungování krizových linek v ČR (116 000, 116 111 a 116 006) Program pro NNO - evropské krizové a asistenční linky  Více informací 
HMP rozvoj vzdělávání pedagogů, dětí, žáků se SVP na území HMP Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024 Více informací