Dotace a granty

Dotace a granty

* Magistrát hlavního města Prahy

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti PPRCH pro školy a školská zařízení ZDE 

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti prevence kriminality ZDE

 

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci pro rok 2024 je od 06. 10. 2023 do 15. 10. 2023.

Usnesení Zastupitelstva HMP ze dne 18.04.2024 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 

 

Program adiktologických služeb pro rok 2024

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2024 je od 06. 10. 2023 do 15. 10. 2023

 

Grantové řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2024

Lhůta pro podání žádosti je od 15. 09. 2023 do 24. 09. 2023.

  

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Lhůta pro podání žádosti je do 05. prosince 2023.

 

* Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na rok 2024

(Od r. 2024 bude umožněno financovat organizace realizující programy školské primární prevence rizikového chování souběžně z dotačního řízení MŠMT ČR a z dotačního řízení Úřadu vlády ČR).

Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je stanovena do 11. prosince 2023.

 

* Další grantové příležitosti k PPRCH a souvisejícím oblastem: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
OP JAK rozvoj vzdělávacích aktivit pro děti v neformálním vzdělávání OP JAK-Šablony pro neformální vzdělávání Více informací
ESF-OPZ+ podpora rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé Více informací
HMP podpora školního stravování pro děti v obtížné sociální situaci, prevence sociálníjo vyloučení Potravinová pomoc dětem — Hlavní město Praha Více informací
Nadace Via podpora benefičních a komunitních aktivit pořádaných žáky a studenty Program Dobro-druzi Více informací
Nadace Člověk člověku rozvoj služeb klientům NO-oblast sociální, zdravotní, vzdělávání, volný čas, osvěta Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2024 Více informací
MK ČR rozvoj kreativního učení a myšlení dětí, zážitková pedagogika Podpora projektů kreativního učení Více informací