Dotace a granty

Dotace a granty

* Magistrát hlavního města Prahy

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti PPRCH pro školy a školská zařízení ZDE 

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti prevence kriminality ZDE

 

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

Informace pro žadatele o drobné aktualizaci formuláře pro Opatření II

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 22. 10. 2021 do 4. 11. 2021.

 

Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Vyhlášená Opatření:
I. Práce s dětmi a mládeží
II. Pomoc obětem trestné činnosti
III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti
IV. Nové hrozby a přístupy

Lhůta pro podání Žádosti je od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

Finanční vypořádání dotace HMP pro oblast prevence kriminality pro rok 2021 (Termín do 31. 1. 2022)

 

Program adiktologických služeb pro rok 2022

Lhůta pro podání Žádosti na rok 2022 je od 22. 10. 2021 do 05. 11. 2021

Přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022 do 200 tis. Kč.

 

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

(Lhůta pro podání žádosti je do 14. 04. 2022)

 

* Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii na stránkách RVKPP ZDE

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2022

Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je stanovena do 31. října 2021.

 

* Další grantové příležitosti k PPRCH a souvisejícím oblastem: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
VZP finanční příspěvky na psychosociální péči pro děti i dospělé Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory Více informací
MZ ČR péče o duševní zdraví u dětí ve věku 6-12 let Program pro pozitivní rodičovství Triple P Více informací
MŠMT rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání Operační program Jan Amos Komenský Více informací
MHMP financování CDZ a MDT mj. i pro děti Program "Financování center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů..." Více informací