"Bad girls", nebo vulnerabilní dívky?

"Bad girls", nebo vulnerabilní dívky?

"Bad girls", nebo vulnerabilní dívky? Jak vidíme dívky v pobytových programech speciálního školství?

Autor: Pavla Doležalová, Národní ústav duševního zdraví

Zdroj: Odborný časopis e-Pedagogium, číslo 3/2019

Článek se zabývá vulnerabilitou a rizikovostí adolescentních dívek v preventivních a léčebných programech speciálního školství. Zprvu je vymezeno období adolescence z hlediska vulnerability a je přiblížen koncept vulnerability. Dále jsou uvedeny určité rozdíly ve vulnerabilitě dívek a chlapců. Ve studii jsou shrnuty vybrané oblasti vulnerability adolescentních dívek i adolescentních matek, jako je například rizikové chování a stigmatizace. Následně jsou uvedeny oblasti rizikových a protektivních faktorů. Rovněž je věnována pozornost hlavním indikátorům vulnerability u adolescentních dívek. Schematicky jsou naznačeny možnosti prevence, včasné intervence, psychoterapie a léčby. Článek může být vhodný pro metodický a koncepční rozvoj dobré praxe.

Plné znění článku naleznete na stránkách odborného šasopisu e-Pedagogium ZDE