Rodičia v prevencii rizikového správania sa dospievajúcich

Rodičia v prevencii rizikového správania sa dospievajúcich

Rodičia v prevencii rizikového správania sa dospievajúcich

Autoři: Mária Bačíková, Anna Janovská, Oľga Orosová

Zdroj: Elektronický časopis E-psychologie - časopis Českomoravské psychologické společnosti

V období ranej adolescencie patria rodičia a ich správanie k významným faktorom, ktoré môžu napomôcť predchádzaniu rizikovému správaniu dospievajúcich. K najčastejším formám rizikového správania v tomto období patrí fajčenie a konzumácia alkoholu. Prvým cieľom štúdie je sledovať rozdiely v percepcii s rizikovým správaním súvisiacich faktorov medzi adolescentmi a ich matkami/ otcami. Druhým cieľom je sledovať vzťah medzi premennými súvisiacimi so správaním rodičov (percipované adolescentom) a fajčením a užívaním alkoholu u dospievajúcich...

Plné znění článku naleznete na stránkách odborného časopisu E-psychologie č. 4/2019 ZDE