Vplyv vybraných faktorov na úroveň kyberšikany u žiakov stredných škôl

Vplyv vybraných faktorov na úroveň kyberšikany u žiakov stredných škôl

Vplyv vybraných faktorov na úroveň kyberšikany u žiakov stredných škôl

Autoři: Milan Kubiatko, Kristýna Balátová, Nikola Tomčalová

Zdroj: Odborný časopis e-Pedagogium, 2021 (roč. 21), číslo 1

Kyberšikana patrí medzi javy, ktoré sú v súčasnej dobe neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň kyberšikany u žiakov stredných škôl, ďalej vplyv premenných ako osamelosť, gender, navštevovaný ročník, bydlisko, počet súrodencov, súčasný stav, vzdelanie otca a matky. Výskumnú vzorku tvorilo 269 žiakov stredných škôl. Ako výskumný nástroj bol použitý dotazník so škálovanými položkami Likertovho typu. Výsledky ukázali významný vplyv vybraných premenných a ich dopad je diskutovaný v závere štúdie. Tiež boli prezentované implikácie do praxe...

Plné znění výzkumu naleznete na stránkách odborného časopisu e-Pedagogium, 2021 (roč. 21), číslo 1 ZDE