logo-antifetfest

 

AntiFetFest 2018 - amatérská filmová soutěž pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby.

 

Hl. m. Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší plakát Antifetfest 2018

Hlavní město Praha vyhlašuje pro žáky základních škol, středních škol a pro školská zařízení soutěž na vytvoření reklamního plakátu Antifetfestu 2018.

Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Pořadatelem festivalu je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22. Soutěžní snímky jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, jako jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol.

Plakát provází soutěž po celý rok a je v různých modifikacích uváděn na všech materiálech k danému ročníku.

Termín odevzdání návrhu je 25.10.2017.

Podrobná pravidla soutěže na stránkách MHMP ZDE

Přihláška na stránkách MHMP ZDE

Více také na antifetfest.cz

 

 

PCPP nabízí v rámci své činnosti odborné služby. Tyto služby jsou určené pro vedení školy, třídní učitele, školní metodiky prevence, další pedagogické pracovníky, organizace a další odborníky z oblasti prevence rizikového chování. Lektoři jsou proškolení a specializují se na danou oblast.

Z nabídky: Problematika šikany a kyberšikany - lektorská činnost, Projekt EU-Dap, Komunikace s problémovým žákem a rodičem, Efektivní řešení konfliktních situací, práce se sociometrickým ratingovým dotazníkem, kvantitativní a kvalitativní průzkumy s tématy rizikového chování.

Bližší informace, kontaky a možnost objednání

 

 

Zippy´s Friends - Zippyho kamarádi je metodika prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí ve věku 5-7 let , která funguje již více než 12 let ve více než 34 zemích po celém světě a byla mnohokrát s úspěchem evaluována.

Více na www.partnershipforchildren.org.uk

Stránky projektu pro ČR www.zippyhokamaradi.cz

 

Zpráva z evaluace programu Zipyho kamarádi v ČR

Výzkumným záměrem šetření bylo hodnocení účinnosti programu Zippy´s Friends pomocí prospektivní, kontrolované, randomizované studie. Do studie bylo vybráno čtrnáct škol, které byly následně náhodně rozděleny (randomizovaná) do dvou stejně velkých skupin – experimentální a kontrolní (kontrolovaná studie). Experimentální skupina v průběhu školního roku 2015/16 pracovala s metodikou ZF, kontrolní nikoliv. Počáteční úroveň sledovaných jevů byla zajištěna provedením pre-testu u obou sledovaných skupin. Srovnání bylo provedeno po sebrání post-testu po ukončení implementace programu.
Zpráva jednoznačně poukazuje na efektivitu Metodiky Zipyho kamarádi.

Plné znění zprávy na stránkách programu Zipyho kamarádi v ČR ZDE

 

 

The International Workshop – Zippy´s Friends

Název akce: The International Workshop – Zippy´s Friends
Pořadatel: Partnership for Children, United Kingdom of England
Místo a doba konání: Oxford, UK, 21. - 24. 3. 2016
Tématem mezinárodního profesního workshopu byl rozvoj a podpora duševního zdraví (mental health promotion) u dětí a to především prostřednictvím evaluovaných programů. V příspěvcích zazněly nejen zkušenosti s prací s metodikou Zippy’s Friends (Zipyho kamarádi – metodika pro rozvoj sociálních dovedností u dětí ve věku 5-7 let,– v ČR od 2015; www.zipyhokamaradi.cz), ale i nově představovaných Apple’s Friends (Jablíkovi kamarádi, navazující metodika na ZK pro děti 7-9 let– v ČR dosud nedostupný, žádáno o podporu v rámci grantového řízení Praha – pól růstu), jenž již byl úspěšně evaluován. Cílem bylo seznámit účastníky s dosavadními výsledky v práci s programem Zippy’s Friends a zasadit práci v jednotlivých zemích (v současnosti 30 států, kde s metodikou aktuálně pracují) do mezinárodního kontextu.
Zazněly výstupy mnoha výzkumů v oblasti duševního zdraví a životní pohody (wellbeing), které prokazují účinnost mj. zmiňovaných programů (dostupné na http://www.partnershipforchildren.org.uk/teachers/zippy-s-friends-teachers/evaluation.html) a prospěšnost podpory duševního zdraví, která vede ke snížení rizika výskytu duševních a psychosomatických onemocnění, rizikového chování (výrazně např. šikany, projevů rasismu a xenofobie, užívání návykových látek, ale i dalších) a zvýšení pocitu životní spokojenosti. Tyto programy bývají efektivní především, jsou-li podporovány a realizovány systematicky a dlouhodobě.
V rámci workshopu byly představeny i nově vzniklé metodiky pro práci s dětmi v rámci podpory duševního zdraví (mental health promotion) a primární prevence rizikového chování vyrůstající ze stejných principů jako metodiky Zipyho kamarádi. Jde jednak o rozšíření manuálu metodiky Zipyho kamarádi pro potřeby dětí/žáků se závažnými speciálními potřebami (Special Needs), které vyžadují speciální výukový systém a nemohu být vzdělávany v běžném vzdělávacím proudu. Dále pak o již zmiňovanou metodiku Jablíkovi kamarádi (Apple’s Friends) pro děti ve věku 7-9 let, která na Ziypho kamarády navazuje i po příběhové stránce, vyskytují se zde stejná témata, stejné postavy, pracuje se spirálovitě na upevnění, rozvinutí a rozšíření dovedností a kompetencí získaných v programu Zipyho kamarádi (přičemž absolvování tohoto programu není nutnou podmínkou). Tento program již byl úspěšně evaluován. Dále byl představen v Kanadě vzniklý program Passport pro děti ve věku 9-11 let, který pracuje se stejnými tématy a na stejných principech jako předešlé programy, příběhy a grafické zpracování však již na Zipyho a Jablíkovy kamarády nenavazují a odpovídají spíše specifickým potřebám tohoto věku. Také tento program již byl úspěšně evaluován. Představen byl i program SPARK vyvinutý ve Francii a testovaný v Japonsku, pro děti ve věku 10-12 let.
Mezinárodního workshopu se účastnilo více než 60 delegátů z 20 zemí světa. Značným přínosem bylo vzájemné sdílení zkušeností s prací s metodikou Zipyho kamarádi, jak prostřednictvím výstavy jednotlivých zemí a sdílením tzv. „successfull stories“, tak i neformálně. Navázání kontaktů na mezinárodní úrovni je pro úspěšnou implementaci programu klíčové. Můžeme tak čerpat jak ze zkušeností zemí, kde s programem Zipyho kamarádi pracují již dlouhodobě (např. Litva, Norsko či Brazílie již 12 let), tak ze Zemí, kde procházejí strastmi čerstvého zavádění, shánění financí a propagace programu na školách (např. Slovensko, Bulharsko). Úzkou spolupráci chceme navázat se slovenskou Ligou pre duševné zdravie – výměna zkušeností, skypové intervize trenérů a metodiků apod., nabízí se i spolupráce s Polskem.

Fotogalerie

 

************************************************************************************************

 

Prezentace projektu na AT konferenci v českém jazyce ke stažení ZDE

 

Prezentace projektu Zipyho kamarádi na Konferenci PPRCH 2015 - Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci...", která proběhla 9.11. - 10.11.2015 v Praze, je k dispozici na stránkách E-clinic ZDE

 

Kontaktní osoba za PCPP:

Mgr. et Mgr. Markéta Čermáková

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pražské centrum primární prevence
Rumunská 1, Praha 2

Telefon: 222 074 126, 604 724 628

 

 

 

 

 

 

haf logo 02

 

Healthy and Free je projekt prevence a včasné intervence poruch příjmu potravy, zaměřený na podporu duševního zdraví, sebepřijetí a pozitivních postojů k sobě i jídelnímu chování. E-clinic z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, odd. Pražského centra primární prevence a ROS (Norsko), získala v rámci Norských fondů 2015/2016 grant na vývoj tohoto programu.  

V projektu vytváříme webový portál pro dospívající a dospělé s tématy: diety, lifestyle, hubnutí, zdravý životní styl.  Portál bude tedy obsahovat jak odborné informace o onemocnění a možnostech léčby, tak články a blogy s popoulární tématikou z oblasti lifestyle, hubnutí, diet, stravování. Na stránkách naleznou doporučení také učitelé a rodiče (jak rozpoznat známky onemocnění, co mohu dělat a co již ne), učitelé zde naleznou doporučení pro výběr preventivního programu ve škole. Všichni návštěvníci mohou položit anonymní dotaz na fóru nebo anonymně chatovat s klinickým psychologem, který jim může v indikovaných případech pomoci vyhledat vhodnou léčbu.
Prostřednictvím rozšíření odborných informací na internetu a poskytnutím anomyního nízkoprahového přístupu, napomáhá projekt destigmatizaci duševních onemocnění, jejich léčby a včasnému vyhledání adekvátní pomoci. Cílem je také nabídnout protiváhu stránkám propagujícím nezdravé postoje a chování (např. proanorektické stránky), ale i bulvárním médiím, korigovat nepravdivé a nepřesné informace, např. o redukčních dietám a osvědčených receptech na „zdravé“ stravování,  které se na internetu šíří.  Na základě zkušeností z předchozího mezinárodního projektu ProYouth a sdílení zkušenosti s Norským partnerem ROS tedy vytváříme model péče, který by byl snadno dostupný a svou formou cílovou skupinu oslovil.

Stránky projektu Healthy and Free pro ČR naleznete na www.healthyandfree.cz

 

Prezentace projektu Healthy and Free na Konferenci PPRCH 2015 - Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci...", která proběhla 9.11. - 10.11.2015 v Praze, je k dispozici na stránkách E-clinic ZDE

 

 

haf loga all

 

S 1. LF UK a VFN v Praze Pražské centrum primární prevence spolupracuje na projektu zaměřeném na pomoc lidem, kteří trpí ADHD/ADD. Jedná se o pilotní program doprovázený výzkumnou studií. Odborným garantem je prof. MUDr. Hana Papežová, Csc.
ADHD není sama o sobě rizikovým chováním, nicméně výzkumy ukazují, že predikuje v mnohonásobně vyšší míře náchylnost jedince (obzvlášť, není-li u něj ADHD správně ošetřena) k různým typům rizikového chování – užívání návykových látek, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, sebevražedné chování… Donedávna panoval názor, že ADHD se týká převážně dětí, které z této poruchy až na výjimky „vyrostou“. Ukazuje se však, že ADHD přetrvává do dospělosti, jen se projevuje jinými způsoby.
Z hlediska prevence je velmi důležité včasné rozpoznání této poruchy a zvolení vhodných intervencí, které mohou výrazně přispět ke zlepšení kvality života lidí, kteří ADHD trpí a tím i možné snížení výskytu souvisejícího rizikového chování.

 

V rámci projektu vznikly tyto metodické materiály:

 

* Brožura Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) - Příručka pro dospělé vznikla za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, na realizaci se podílela 1. LF UK Praha a Pražské centrum primární prevence - Centrum sociálních služeb Praha.

Plná verze brožury ke stažení: ADHD-ADD_dospeli_brozura.pdf

 

* Dokumentární film k problematice ADHD/ADD v dospělosti s názvem Nepozorní můžete shlédnout ZDE

Tento dokument natočila společnost Lopolo Av Productionza finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, na realizaci se podílela 1. LF UK Praha a Pražské centrum primární prevence - Centrum sociálních služeb Praha.

Ve filmu vystupují jak přední odborníci na tuto problematiku, tak sami pacienti.

 

* Stránky podpůrného programu pro dospělé s ADHD/ADD najdete na adrese http://www.nepozornidospeli.cz/

Program je realizovaný na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

 

* Rubrika o ADHD na našem webu, kde zveřejňujeme informace o této problematice pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, ale i pro rodiče dětí s ADHD.

 

 

project bullyingCentrum sociálních služeb, oddělení Pražské centrum primární prevence je jedním z partnerů v evropském projektu Build Future, Stop Bullying, který se zaměřuje na boj se šikanou. Dalšími partnery jsou to asociace Per Formare a asociace Scosse z Itálie, K.E.D.D.Y. of Evia z Řecka, Universitat autonoma de Barcelona ze Španělska a Regional cluster „North-East“ Varna z Bulharska. Cílem projektu je rozvoj regionální politiky proti šikanování, podpora vzdělanosti pracovníků škol v oblasti prevence a řešení šikany, práce s třídními kolektivy i s rodiči žáků. Více informací o projektu naleznete na stránkách http://www.buildfuture-stopbullying.eu/project/

Zpráva z Kick-off meetingu projektu Build future - Stop bullying

Zpráva z 2. mezinárodního setkání partnerů projektu Build Future-Stop Bullying

Informace k projektu na stránkách CSSP

Prezentace a výstupy projektu - poster

wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la