Výzkumy, šetření

article thumbnail

Rizikové chování - průzkumy, výzkumy, šetření: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Časop [ ... ]


logo-antifetfest

 

AntiFetFest 2017 - filmová soutěž pro žáky a studenty pražských škol

 

 Hl. m. Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší plakát Antifetfest 2017

Žáci pražských základních a středních škol a dalších školských zařízení se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší plakát pro filmový festival Antifetfest 2017. Pořadatelem jeho jubilejního desátého ročníku je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence.

Tisková zpráva k vyhlášení soutěže ročník 2017 ZDE

Podrobná pravidla a přihláška na stránkách MHMP ZDE

 

Evropská zpráva o drogách 2013: trendy a vývoj

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zveřejnilo Evropskou zprávu o drogách 2013: trendy a vývoj. Zpráva jako každoročně shrnuje evropskou situaci, porovnáv [ ... ]


Výzkumy, šetření

article thumbnail

Rizikové chování - průzkumy, výzkumy, šetření: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Časop [ ... ]


Další články
  Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

  Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, škol [ ... ]


  ZE SVĚTA PREVENCE

  Radní Radek Lacko se setkal s vítězi soutěže Antifetfest 2016 Radní Radek Lacko se v Rezidenci pri [ ... ]


  Specializační studium pro ŠMP

  SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE - březen 2016 Klinika adiktologie 1. lékař [ ... ]


  Další články
   Specializační studium pro ŠMP

   SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE - březen 2016 Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fak [ ... ]


   ZE SVĚTA PREVENCE

   article thumbnail

   Radní Radek Lacko se setkal s vítězi soutěže Antifetfest 2016 Radní Radek Lacko se v Rezidenci primátorky setkal s vítězi amatérské filmov&eacut [ ... ]


   Další články

    PCPP nabízí v rámci své činnosti odborné služby. Tyto služby jsou určené pro vedení školy, třídní učitele, školní metodiky prevence, další pedagogické pracovníky, organizace a další odborníky z oblasti prevence rizikového chování. Lektoři jsou proškolení a specializují se na danou oblast.

    Z nabídky: Problematika šikany a kyberšikany - lektorská činnost, Projekt EU-Dap, Komunikace s problémovým žákem a rodičem, Efektivní řešení konfliktních situací, práce se sociometrickým ratingovým dotazníkem, kvantitativní a kvalitativní průzkumy s tématy rizikového chování.

    Bližší informace, kontaky a možnost objednání

     

     

    Zippy´s Friends - Zippyho kamarádi je metodika prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí ve věku 5-7 let , která funguje již více než 12 let ve více než 34 zemích po celém světě a byla mnohokrát s úspěchem evaluována.

    Více na www.partnershipforchildren.org.uk

    Stránky projektu pro ČR www.zippyhokamaradi.cz

     

    The International Workshop – Zippy´s Friends

    Název akce: The International Workshop – Zippy´s Friends
    Pořadatel: Partnership for Children, United Kingdom of England
    Místo a doba konání: Oxford, UK, 21. - 24. 3. 2016
    Tématem mezinárodního profesního workshopu byl rozvoj a podpora duševního zdraví (mental health promotion) u dětí a to především prostřednictvím evaluovaných programů. V příspěvcích zazněly nejen zkušenosti s prací s metodikou Zippy’s Friends (Zipyho kamarádi – metodika pro rozvoj sociálních dovedností u dětí ve věku 5-7 let,– v ČR od 2015; www.zipyhokamaradi.cz), ale i nově představovaných Apple’s Friends (Jablíkovi kamarádi, navazující metodika na ZK pro děti 7-9 let– v ČR dosud nedostupný, žádáno o podporu v rámci grantového řízení Praha – pól růstu), jenž již byl úspěšně evaluován. Cílem bylo seznámit účastníky s dosavadními výsledky v práci s programem Zippy’s Friends a zasadit práci v jednotlivých zemích (v současnosti 30 států, kde s metodikou aktuálně pracují) do mezinárodního kontextu.
    Zazněly výstupy mnoha výzkumů v oblasti duševního zdraví a životní pohody (wellbeing), které prokazují účinnost mj. zmiňovaných programů (dostupné na http://www.partnershipforchildren.org.uk/teachers/zippy-s-friends-teachers/evaluation.html) a prospěšnost podpory duševního zdraví, která vede ke snížení rizika výskytu duševních a psychosomatických onemocnění, rizikového chování (výrazně např. šikany, projevů rasismu a xenofobie, užívání návykových látek, ale i dalších) a zvýšení pocitu životní spokojenosti. Tyto programy bývají efektivní především, jsou-li podporovány a realizovány systematicky a dlouhodobě.
    V rámci workshopu byly představeny i nově vzniklé metodiky pro práci s dětmi v rámci podpory duševního zdraví (mental health promotion) a primární prevence rizikového chování vyrůstající ze stejných principů jako metodiky Zipyho kamarádi. Jde jednak o rozšíření manuálu metodiky Zipyho kamarádi pro potřeby dětí/žáků se závažnými speciálními potřebami (Special Needs), které vyžadují speciální výukový systém a nemohu být vzdělávany v běžném vzdělávacím proudu. Dále pak o již zmiňovanou metodiku Jablíkovi kamarádi (Apple’s Friends) pro děti ve věku 7-9 let, která na Ziypho kamarády navazuje i po příběhové stránce, vyskytují se zde stejná témata, stejné postavy, pracuje se spirálovitě na upevnění, rozvinutí a rozšíření dovedností a kompetencí získaných v programu Zipyho kamarádi (přičemž absolvování tohoto programu není nutnou podmínkou). Tento program již byl úspěšně evaluován. Dále byl představen v Kanadě vzniklý program Passport pro děti ve věku 9-11 let, který pracuje se stejnými tématy a na stejných principech jako předešlé programy, příběhy a grafické zpracování však již na Zipyho a Jablíkovy kamarády nenavazují a odpovídají spíše specifickým potřebám tohoto věku. Také tento program již byl úspěšně evaluován. Představen byl i program SPARK vyvinutý ve Francii a testovaný v Japonsku, pro děti ve věku 10-12 let.
    Mezinárodního workshopu se účastnilo více než 60 delegátů z 20 zemí světa. Značným přínosem bylo vzájemné sdílení zkušeností s prací s metodikou Zipyho kamarádi, jak prostřednictvím výstavy jednotlivých zemí a sdílením tzv. „successfull stories“, tak i neformálně. Navázání kontaktů na mezinárodní úrovni je pro úspěšnou implementaci programu klíčové. Můžeme tak čerpat jak ze zkušeností zemí, kde s programem Zipyho kamarádi pracují již dlouhodobě (např. Litva, Norsko či Brazílie již 12 let), tak ze Zemí, kde procházejí strastmi čerstvého zavádění, shánění financí a propagace programu na školách (např. Slovensko, Bulharsko). Úzkou spolupráci chceme navázat se slovenskou Ligou pre duševné zdravie – výměna zkušeností, skypové intervize trenérů a metodiků apod., nabízí se i spolupráce s Polskem.

    Fotogalerie

     

    ************************************************************************************************

     

    Prezentace projektu na AT konferenci v českém jazyce ke stažení ZDE

     

    Prezentace projektu Zipyho kamarádi na Konferenci PPRCH 2015 - Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci...", která proběhla 9.11. - 10.11.2015 v Praze, je k dispozici na stránkách E-clinic ZDE

     

    Kontaktní osoba za PCPP:

    Mgr. et Mgr. Markéta Čermáková

    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

    Pražské centrum primární prevence
    Rumunská 1, Praha 2

    Telefon: 222 074 126, 604 724 628

     

     

     

     

     

     

    haf logo 02

     

    Healthy and Free je projekt prevence a včasné intervence poruch příjmu potravy, zaměřený na podporu duševního zdraví, sebepřijetí a pozitivních postojů k sobě i jídelnímu chování. E-clinic z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, odd. Pražského centra primární prevence a ROS (Norsko), získala v rámci Norských fondů 2015/2016 grant na vývoj tohoto programu.  

    V projektu vytváříme webový portál pro dospívající a dospělé s tématy: diety, lifestyle, hubnutí, zdravý životní styl.  Portál bude tedy obsahovat jak odborné informace o onemocnění a možnostech léčby, tak články a blogy s popoulární tématikou z oblasti lifestyle, hubnutí, diet, stravování. Na stránkách naleznou doporučení také učitelé a rodiče (jak rozpoznat známky onemocnění, co mohu dělat a co již ne), učitelé zde naleznou doporučení pro výběr preventivního programu ve škole. Všichni návštěvníci mohou položit anonymní dotaz na fóru nebo anonymně chatovat s klinickým psychologem, který jim může v indikovaných případech pomoci vyhledat vhodnou léčbu.
    Prostřednictvím rozšíření odborných informací na internetu a poskytnutím anomyního nízkoprahového přístupu, napomáhá projekt destigmatizaci duševních onemocnění, jejich léčby a včasnému vyhledání adekvátní pomoci. Cílem je také nabídnout protiváhu stránkám propagujícím nezdravé postoje a chování (např. proanorektické stránky), ale i bulvárním médiím, korigovat nepravdivé a nepřesné informace, např. o redukčních dietám a osvědčených receptech na „zdravé“ stravování,  které se na internetu šíří.  Na základě zkušeností z předchozího mezinárodního projektu ProYouth a sdílení zkušenosti s Norským partnerem ROS tedy vytváříme model péče, který by byl snadno dostupný a svou formou cílovou skupinu oslovil.

    Stránky projektu Healthy and Free pro ČR naleznete na www.healthyandfree.cz

     

    Prezentace projektu Healthy and Free na Konferenci PPRCH 2015 - Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci...", která proběhla 9.11. - 10.11.2015 v Praze, je k dispozici na stránkách E-clinic ZDE

     

     

    haf loga all

     

    S 1. LF UK a VFN v Praze Pražské centrum primární prevence spolupracuje na projektu zaměřeném na pomoc lidem, kteří trpí ADHD/ADD. Jedná se o pilotní program doprovázený výzkumnou studií. Odborným garantem je prof. MUDr. Hana Papežová, Csc.
    ADHD není sama o sobě rizikovým chováním, nicméně výzkumy ukazují, že predikuje v mnohonásobně vyšší míře náchylnost jedince (obzvlášť, není-li u něj ADHD správně ošetřena) k různým typům rizikového chování – užívání návykových látek, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, sebevražedné chování… Donedávna panoval názor, že ADHD se týká převážně dětí, které z této poruchy až na výjimky „vyrostou“. Ukazuje se však, že ADHD přetrvává do dospělosti, jen se projevuje jinými způsoby.
    Z hlediska prevence je velmi důležité včasné rozpoznání této poruchy a zvolení vhodných intervencí, které mohou výrazně přispět ke zlepšení kvality života lidí, kteří ADHD trpí a tím i možné snížení výskytu souvisejícího rizikového chování.

     

    V rámci projektu vznikly tyto metodické materiály:

     

    * Brožura Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) - Příručka pro dospělé vznikla za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, na realizaci se podílela 1. LF UK Praha a Pražské centrum primární prevence - Centrum sociálních služeb Praha.

    Plná verze brožury ke stažení: ADHD-ADD_dospeli_brozura.pdf

     

    * Dokumentární film k problematice ADHD/ADD v dospělosti s názvem Nepozorní můžete shlédnout ZDE

    Tento dokument natočila společnost Lopolo Av Productionza finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, na realizaci se podílela 1. LF UK Praha a Pražské centrum primární prevence - Centrum sociálních služeb Praha.

    Ve filmu vystupují jak přední odborníci na tuto problematiku, tak sami pacienti.

     

    * Stránky podpůrného programu pro dospělé s ADHD/ADD najdete na adrese http://www.nepozornidospeli.cz/

    Program je realizovaný na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

     

    * Rubrika o ADHD na našem webu, kde zveřejňujeme informace o této problematice pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, ale i pro rodiče dětí s ADHD.

     

     

    Nenašli jste, co jste hledali? Máte nápad na zlepšení? Zaujala Vás naše nabídka?Uvítáme Vaše komentáře a náměty.