Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Štěchová,M.; Večerka,K., 2014. Výzkum byl realizován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010–2015, v projektu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“.

"...Kriminologická zkušenost ukazuje, že v životě mladých delikventů se již hluboce před prvním oficiálně registrovaným deliktem ukazuje řada signálů, které tento současný vývoj předznamenávají. Zpětný pohled na  životní cestu mladého člověka na  scestí nás nejednou vede k  povzdechu: jak je možné, že si těchto signálů nástupu delikventní životní cesty nikdo adekvátně nevšiml, jak to, že na tyto signály nikdo nereagoval..."
Monografie se zabývá dosavadními výsledky výzkumu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“, který je realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.
Výzkumný úkol se zaměřuje na fungování tohoto způsobu práce, na zmapování zkušeností pracovníků v obcích s rozšířenou působností se Systémem včasné intervence (dále SVI) a též na zmapování konkrétních postupů pracovnic a  pracovníků OSPOD při práci s  dětskými a  mladistvými klienty, kteří mají problémy s chováním. Monografie usiluje o reálné zhodnocení zavádění, rozvoje a využívání SVI a otevírá tak možnou diskusi o možnostech a mezích tohoto typu práce.

Monografie na stránkách Institutu pro kriminologiii a sociální prevenci ZDE