Záškoláctví

Co je záškoláctví

Záškoláctví je úmyslné zameškávání školního vyučování. Žák se z vlastní vůle vyhýbá pobytu ve škole. Často má souvislost se školní neúspěšností žáka a tento jev má tendenci se prohlubovat. Záškoláctví má dvě základní formy - je buď impulsivní, kdy dítě neplánuje, že nepůjde do školy a buď školu opouští v průběhu vyučování či do ní nedojde, nebo je předem plánované.
Je chápáno jako porušení školního řádu (pravidel stanovených školou), současně jde do určitého věku o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou školní docházku. Nezřídka je spojeno s dalšími typy rizikového chování (závislost).