Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA)

Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA)

Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA)

Autoři: Tomšik, R., Dolejš, M., Èerešník, M., Suchá, J., Skopal, O. - Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika, Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zdroj: Odborný časopis Adiktologie

Hlavným cieĺom práce bolo identifikovať špecifiká rizikového správania dospievajúcich v období adolescencie.
V rámci problematiky sa zameriavame na rozdiely v rizikovom správaní vzhĺadom na vek a pohlavie dospievajúcich.

Výsledky výzkumu na stránkách časopisu Adiktologie - číslo 1/2017 ZDE