Legislativa

Zákony, vyhlášky, nařízení z vybraných tematických oblastí

Pozn.:

Pokud pod odkazem nejsou uvedeny konkrétní paragrafy, odkaz je na úplné znění zákona/vyhlášky/nařízení.

V případě, že jsou uvedena čísla paragrafů vztahujících se ke konkrétní oblasti, je třeba si po otevření odkazu tyto paragrafy rolováním v dokumentu vyhledat.

 

Rodina a legislativa

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Občanský zákoník - Rodinné právo
§ 655 - § 975 – Rodinné právo
§ 751 - § 753 - Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
 
Zákon o zvláštních řízeních soudních - Předpis č. 292/2013 Sb.
§ 400 - § 414 - Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí

 

Škola a legislativa

Školský zákon

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 171/2023 Sb. - Zákon o ochraně oznamovatelů (platí pro školy s padesáti a více zaměstnanci), přehledné shrnutí pro školy na stránkách edu.cz ZDE

Legislativa pro školní metodiky prevence (aktualizace k 30. 10. 2023, OSPRCH, z.s.)

Vyrozumívání zákonných zástupců žáků (záznam webináře OSPRCH, z.s., 2023)

 

Sociální služby a legislativa

Zákon o sociálních službách

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 

Trestní právo a přestupky

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Trestní zákoník - Trestné činy obecně ohrožující
§ 283 - § 289 - Nedovolená výroba, nakládání, přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů, předmětů k jejich výrobě, šíření toxikomanie atd.
§ 274 - Ohrožení pod vlivem návykové látky
 
Trestní zákoník - Trestné činy narušující soužití lidí
§ 352 - § 356 - Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, nebezpečné pronásledování /stalking/, nebezpečné vyhrožování atd.
 
Trestní zákoník - Trestné činy v oblasti sexuální
§ 152 - § 155 – Šíření nakažlivých nemocí
§ 185 - § 193 – Znásilnění, sexuální zneužití, prostituce, pornografie atd.
 
Trestní zákoník - Trestné činy proti svobodě
§ 169 - Svěření dítěte do moci jiného
§ 170 - § 171 – Zbavení a omezování osobní svobody
§ 176 - Omezování svobody vyznání
 
Trestní zákoník - Trestné činy proti rodině a dětem
§ 194 - § 204 – Týrání svěřené osoby, zanedbání povinné výživy, ohrožování výchovy dítěte, svádění k pohlavnímu styku atd..
 
Trestní zákoník - Trestné činy proti majetku
§ 205 - § 207 – Krádeže, neoprávněné užívání cizí věci atd.