Home Výzkumy
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Rizikové chování - průzkumy, výzkumy, šetření:

Morální distres školních psychologů
Autor: Jiří Mareš - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zdroj: Odborný časopis Pedagogická orientace

Přehledová studie shrnuje současné domácí i zahraniční poznatky o tom, co prožívá školní psycholog ve vztahové síti školy a jak reaguje na situace, kdy je vystaven sociálním tlakům ze strany vedení školy nebo učitelského sboru či nadřízených školských orgánů. Na psychologa bývá občas vyvíjen nátlak, aby ve „vyšším zájmu“ souhlasil s rozhodnutími, která se týkají žáků, kolegů, rodičů i školy, i když takové rozhodnutí není z etického hlediska v pořádku. Přehledová studie věnovaná tomuto tématu má pět částí...

Plné znění přehledové studie na stránkách časopisu Pedagogická orientace - číslo 2/2017 ZDE

 

Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA)

Autoři: Tomšik, R., Dolejš, M., Èerešník, M., Suchá, J., Skopal, O. - Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika, Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zdroj: Odborný časopis Adiktologie

Hlavným cieĺom práce bolo identifikovať špecifiká rizikového správania dospievajúcich v období adolescencie.
V rámci problematiky sa zameriavame na rozdiely v rizikovom správaní vzhĺadom na vek a pohlavie dospievajúcich.

Výsledky výzkumu na stránkách časopisu Adiktologie - číslo 1/2017 ZDE

 

Studie Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek missinformace

Autoři: Dominika Žitníková, Lenka Lacinová

Zdroj: Elektronický časopis E-psychologie - časopis Českomoravské psychologické společnosti

Lidská paměť není příliš přesná a spolehlivá, naopak je docela snadno zmanipulovatelná. Stačí i nenápadný podnět z okolí, který utkví v paměti, aby přepsal nebo se navázal na původní vzpomínky. Takto může dojít jak ke zkreslení původních vzpomínek, tak i k vytvoření zcela nových. Protože děti jsou sugestibilnější než dospělí, můžou být jejich vzpomínky a svědectví považovány za méně věrohodné. V tomto experimentu byl zkoumán vliv zkreslujících informací na původní vzpomínku u vzorku 107 dětí školního věku. Během misinformační procedury byla u 45,7 % dětí skrze sugestivní otázky vytvořena vzpomínka na něco, co nemohly vidět...

Výsledky studie na stránkách E-psychologie (číslo 2/2017) ZDE

 

Dotazníkové šetření rizikového chování u žáků pražských škol

ZSP MHMP, Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence a společnost MEDIAN, s.r.o. realizovaly Dotazníkové šetření rizikového chování u žáků pražských škol. Šetření se uskutečnilo v závěru roku 2016 na pražských základních a středních školách.

Výsledky šetření naleznete na stránkách MHMP ZDE

 

 

Studie MIGRACE, INTEGRACE A ČESKÁ ŠKOLA
Autoři: Andrea Preissová Krejčí, Jana Máčalová, Martina Cichá, Blanka Moravcová - Univerzita Palackého Olomouc

Zdroj: Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech

Studie se zaměřujeme na přijímání multikulturní ideologie ve vzdělávacím procesu na našich školách. Vychází z vlastního výzkumného šetření mezi učiteli a žáky základních a středních škol ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji uskutečněného od září 2014 do června 2015, jehož cílem bylo zmapovat postoje učitelů a žáků k vybraným národnostním a kulturním skupinám.

Plné znění studie na stránkách časopisu Paidagogos (číslo 1/2016) ZDE

 

 

Vliv individuálních faktorů a školního prostředí na vnímaný přínos školních diskusí o celospolečenských tématech

Autoři: Dana Juhová, Hana Macháčková, Jan Šerek, Petr Macek

Zdroj: Elektronický časopis E-psychologie - časopis Českomoravské psychologické společnosti

Cílem této studie bylo zjistit, zdali existuje spojitost mezi vybranými charakteristikami na straně třídy (otevřené vyučování, styl vystupování učitele a vztahy se spolužáky, typ školy) a individuálními charakteristikami studentů (vlastní zapojení do diskusí, plachost, potřeba poznávání, zájem o politiku a demografické proměnné) a jejich vnímáním přínosnosti školních diskusí o celospolečenských tématech. Ve studii byla využita dotazníková data, která byla v roce 2014 sesbírána od studentů devátých ročníků základních škol, prvních ročníků středních škol a gymnázií ve čtyřech krajích České republiky...

Výsledky studie na stránkách E-psychologie ZDE

 

 

Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež - výzkumná studie Univerzity Palackého Olomouc

Autoři: Ivana Štefková, Martin Dolejš

Hlavním cílem výzkumného projektu je vymezit klíčové osobnostní charakteristiky resilience u dospívajících klientů v NZDM. Dalším cílem je ukázat, jak lze na základě poznání těchto osobnostních charakteristik rozvíjet jejich resilienci.

Plné znění studie ZDE

 

 

obalkaCSP

Studie TYPOLOGIE ANTISOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ VE STŘEDNÍ ADOLESCENCI A JEJÍ VZTAH K UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Studie publikovaná v časopise Česká a slovenská psychiatrie, autoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Michal Hrdlička,

Cíl: Cílem výzkumu bylo vytvořit typologii adolescentů z městských oblastí na základě jejich antisociálního chování a typologii validovat na základě vztahů mezi antisociálním chováním a užíváním návykových látek.

Výsledky výzkumu mohou být využity zejména při vytváření cílených preventivních programů.

Více na stránkách časopisu Česká a slovenská psychiatrie č.3/2016 ZDE

 

 

 

logoNMS

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Časopis Zaostřeno (č.5/2016), který vydává Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u české mládeže zjištěných prostřednictvím Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015. Studie ESPAD je důležitým zdrojem informací o užívání návykových látek mezi evropskými školáky již od r. 1995, a je proto nedocenitelná pro sledování trendů v čase. Použití standardizovaných metod a nástrojů na reprezentativních souborech studentů ve věku 15–16 let poskytuje vysoce kvalitní porovnatelné údaje mezi jednotlivými zeměmi. V r. 2015 se konala již šestá vlna studie, zúčastnilo se jí 35 zemí včetně ČR.

Časopis Zaostřeno (5/2016) je ve formátu pdf dostupný na strámkách NMS ZDE 

 

 

Fenomén spousifikace: studie o partnerském vztahu mezi rodičem a dítětem

Zdroj: Elektronický časopis E-psychologie - časopis Českomoravské psychologické společnosti

Kvalitativní studie má za cíl podrobně zmapovat fenomén spousifikace: Co se stane, když dítě převezme zodpovědnost, kompetence jednoho z rodičů? Za jakých okolností se tyto situace stávají? Jaké má spousifikace konkrétní projevy? Do jaké míry je aktivní rodič a do jaké míry dítě při přebírání kompetencí? Výzkum probíhal realizováním 4 ohniskových skupin po 8 – 10 respondentech a 11 individuálních rozhovoru u dětí ve věku 11–17 let, se zaměřením na narušení hranic v jednotlivých rodinách, vliv na konkrétní osobnost jedince a jeho rodinu. Respondenti byli ze středisek výchovné péče v Brně a ze všeobecného gymnázia...

Výsledky studie na stránkách E-psychologie ZDE

 

 

locika logo

Výzkum "DĚTI, RODIČE A DOMÁCÍ NÁSILÍ: výzkum klientely Acorusu, z.ú.“

Výzkum probíhal ve spolupráci Centra LOCIKA s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, jedná se nejen o sběr kvantitativní, ale proběhla i unikátní (první svého druhu) kvalitativní sonda mezi mladými lidmi, kteří v dětství domácí násilí zažili.
Součástí kvalitativní sondy jsou jejich autentické příběhy, jak se s domácím násilím vyrovnávali, co potřebovali a jaké byly dopady domácího násilí na jejich další život. Tyto výstupy jsou velmi důležitou reflexí pro další nastavení služeb pro děti, které domácí násilí zažívají.

Výzkumná zpráva

 

 

Národní výzkum kyberšikany učitelů 2016

Oběťmi kybernetického útoku se stalo 21,73 % českých učitelů. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR. Kybernetické útoky na učitele se nejčastěji odehrávají na sociálních sítích. Mezi další „útočící“ nástroje patří mobilní telefony, email, veřejný chat a www stránky. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP Olomouc ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

Tisková zpráva

Výzkumná zpráva

Infografika

 

 

Výsledky z průzkumu „Agresivní chování vůči učitelům“

Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence společně s Oddělením prevence MHMP realizovalo anonymní dotazníkové šetření na pražských školách, které mapovalo problematiku agresivního chování žáků vůči učitelům. Šetření probíhalo od 7.3. do 18.3.2016.  Dotazník zodpovědělo téměř 2000 pedagogů. Z výsledku se dá říci, že agresivní chování vůči učitelům je ve školách spíše výjimečné.
20% respondentů se v posledních třech letech setkalo opakovaně se slovní agresí. Jiné formy agrese vůči pedagogům jsou spíše ojedinělé, se závažností projevů jejich výskyt klesá. Za důležité zjištění považujeme, že jen 12 % respondentů absolvovalo vzdělání v oblasti práce s agresí delší než 10 hodin. O takové vzdělávání projevilo zájem více než 50 % dotazovaných. Vzdělávání pedagogických sborů je zároveň jednou z priorit MHMP v grantových řízeních.

Výsledky průzkumu ZDE

 

 

583

Výzkum "Děti v ringu dnešního světa"

Výzkum v rámci projektu „Klíče pro život“ probíhal v letech 2010 a 2011 a realizoval jej Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Tazatelé vyzpovídali 2 238 dětí z celé České republiky, které tvořily reprezentativní vzorek. Byl zaměřen na čtyři oblasti – rodinu, školu, kamarády a volný čas, a zkoumal, jakou roli v životě dětí hrají. Cílem šetření bylo zjistit a popsat, jak děti samotné hodnotí různé oblasti života, jak se cítí v rozličných prostředích, jaké jsou jejich hodnoty a životní postoje, jak jsou se svým životem spokojeny, co od něj očekávají a čeho se obávají.

V rámci klíčové aktivity Výzkumy projektu Klíče pro život vyšla publikace „Děti v ringu dnešního světa“, která shrnuje výsledky unikátního výzkumu „Hodnotové orientace dětí a mládeže ve věku 6 až 15 let“.

Podrobné informace k projektu naleznete na stránkách Národního institutu pro další vzdělávání ZDE

Publikace "Děti v ringu dnešního světa" je dostupná na stránkách Národního institutu pro další vzdělávání ZDE

 

 

„Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí“

Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vydal v ediční řadě Studie monografii s názvem „Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí“, která navazuje na monografii z roku předchozího (Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže - viz. níže). Obě tyto publikace jsou výsledkem empirických výzkumů, které byly realizovány v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v projektu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“. Současná monografie (ke stažení ZDE) pojednává zejména o možnostech a mezích aplikace novelizovaného zákona o sociálně-právní ochraně dětí na poli prevence a resocializace v návaznosti na zkušenosti Systému včasné intervence a poznatky pracovníků OSPOD (dotazy proběhly v 206 obcích s rozšířenou působností) a manažerů prevence kriminality na místní úrovni (do vzorku dotazovaných bylo zařazeno 88 manažerů). Monografie ukazuje, že preventivní aspekty boje s kriminalitou nejsou ještě dostatečně propracovány zejména v praktické rovině včasného odhalování nastoupení asociální životní cesty mladých lidí a trpí nedostatečným disponibilním množstvím prostředkům k zvládání některých problémů. (IKSP; 12.1.2016) 

 

 

České děti a Facebook 2015

Výzkum České děti a Facebook se zaměřuje na základní charakteristiku chování českých dětí v prostředí sociální sítě Facebook. Tu v současnosti využívá více než 4 000 000 českých uživatelů. Cílem našeho výzkumu je zmapovat, k čemu české děti Facebook využívají, s jakými riziky se setkávají a zdali jsou v prostředí této největší sociální sítě světa v bezpečí.

 

Výzkum zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s firmami Seznam.cz, Vodafone, Policií ČR a Sdružením Linka bezpečí.

Více na stránkách E-Bezpečí ZDE

 

 

AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ČR Z POHLEDU UČITELŮ A ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOLcepros logo

Výzkum realizovalo CEPROS (Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví), výzkumný tým vedl PhDr. L. Csémy. Cílem výzkumu bylo analyzovat rozsah a formy agresivního chování ve školách. Realizoval se prostřednictvím dotazníkového šetření u 1003 učitelů a učitelek a 3166 žáků a žákyň 7.,8. a 9. tříd.

Více ZDE

 

 

 

Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů

Zdroj: Elektronický časopis E-psychologie - časopis Českomoravské psychologické společnosti

Autoři: Jan Sebastian Novotný, Petr Okrajek

Na stránkách elektronického časopisu E-psychologie je zvěřejněn příspěvek, který představuje dílčí výsledky analýzy rizikového chování u adolescentů. Zaměřuje se na vliv některých rodinných charakteristik (konflikty s rodiči, návykové chování rodičů, dysfunkce v rodině apod.) na rozvoj rizikového chování. Zkoumaný soubor tvoří 1635 adolescentů. Výsledky potvrzují vliv některých rodinných charakteristik na rozvoj rizikového chování...

Více na stránkách časopisu E-psychologie ZDE

 

 

Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Štěchová,M.; Večerka,K., 2014. Výzkum byl realizován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010–2015, v projektu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“.

"...Kriminologická zkušenost ukazuje, že v životě mladých delikventů se již hluboce před prvním oficiálně registrovaným deliktem ukazuje řada signálů, které tento současný vývoj předznamenávají. Zpětný pohled na  životní cestu mladého člověka na  scestí nás nejednou vede k  povzdechu: jak je možné, že si těchto signálů nástupu delikventní životní cesty nikdo adekvátně nevšiml, jak to, že na tyto signály nikdo nereagoval..."
Monografie se zabývá dosavadními výsledky výzkumu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“, který je realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.
Výzkumný úkol se zaměřuje na fungování tohoto způsobu práce, na zmapování zkušeností pracovníků v obcích s rozšířenou působností se Systémem včasné intervence (dále SVI) a též na zmapování konkrétních postupů pracovnic a  pracovníků OSPOD při práci s  dětskými a  mladistvými klienty, kteří mají problémy s chováním. Monografie usiluje o reálné zhodnocení zavádění, rozvoje a využívání SVI a otevírá tak možnou diskusi o možnostech a mezích tohoto typu práce.

Monografie na stránkách Institutu pro kriminologiii a sociální prevenci ZDE


 

SOUVISLOST PSYCHICKÝCH POTÍŽÍ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ADOLESCENTŮ

 

Studie publikovaná v časopise Česká a slovenská psychitrie, autor: Lucie Foltová - Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie LF MU Brno, Ústav preventivního lékařství LF MU Brno.

Cíl: Ověřit, zda u neklinického souboru adolescentů lze identifikovat případnou souvislost jejich psychického stavu se zapojením do několika specifických typů rizikového chování.

 

 Více na stránkách časopisu Česká a slovenská psychiatrie ZDE

 

 

 

Univerzita Palackého Olomouc - dotazníkové šetření zaměřené na rizikové chování adolescentů

Více než čtyři tisíce žáků a studentů podrobili dotazníkovému šetření zaměřenému na osobnostní rysy související s rizikovým chováním odborníci z katedry psychologie. Diagnostické nástroje, které použili minulý školní rok pro žáky 6.-9. tříd a nižší stupeň víceletých gymnázií, poskytly exkluzivní a zčásti i varovné informace.

Více na stránkách Univerzity Palackého ZDE

 

 

 

Výzkum: Pravidelně kouří a pije alkohol několik tisíc dětí ve věku od 11 do 15 let

Zhruba tři procenta dětí ve věku od 11 do 15 let vykouří denně více než pět cigaret, čtyři procenta dětí se v posledním měsíci opila, šikana má narůstající tendenci. To jsou jen některé z výsledků, které přinesl výzkum Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Odborníci se v něm zaměřili na osobností rysy adolescentů a s nimi související rizikové chování. Celkem zpracovali údaje od 4 198 respondentů z 54 škol v Česku.

„Výzkum je postaven na velmi rozsáhlém a reprezentativním souboru adolescentů. Zaměřili jsme se na vytipované osobností rysy, jako je například sebehodnocení a sebeúcta, a rizikové formy chování, které období dospívání často doprovázejí. Výsledky můžeme považovat za zmenšenou kopii populace českých žáků a žákyň, kteří navštěvují druhý stupeň základních škol nebo primu až kvartu víceletých gymnázií. Pozorovali jsme i řadu rozdílů mezi jednotlivými kraji,“ uvedl jeden z autorů studie Martin Dolejš. Celkem výzkumníci navštívili 35 základních škol a 19 víceletých gymnázií. Dívky tvořily 52 procent dotázaných. Sběr dat se uskutečnil od září loňského roku do letošního února.

Více informací na stránkách Univerzity Palackého ZDE

 

 

 

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí. Celkem 40 procent z nich by na výzvu k osobnímu setkání od známého z internetu odpovědělo kladně. Výsledky výzkumu přenesou odborníci z olomoucké univerzity do praxe: využijí je pro další školení dětí a dospělých. Dotazníkové šetření uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UP ve spolupráci s partnery – firmami Seznam.cz a Google.

Více informací na stránkách Univerzity Palackého ZDE;

Prezentace výzkumu ZDE

 

 

 

Průzkum společnosti SCIO v rámci projektu MULTIPOLIS. Cílem průzkumu bylo zjistit postoje žáků a způsoby jejich přemýšlení o lidech, a to v oblastech jejich angažovanosti ve společnosti, vnímání spolužáků na základě jejich vlastností a vzhledu, vnímání událostí skrze média a jejich postoje např. vůči Romům.
Průzkum probíhal formou dotazníkového šetření mezi žáky 6. a 9. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Více informací a výsledky průzkumu ZDE

 

 

 

Dotazníkové šetření na ZŠ MČ Praha 12

Průzkum realizovala MČ Praha 12 a spolupracovalo na něm Centrum sociálních služeb Praha - Pražské centrum primární prevence.
Jedná se o průzkum v oblasti prevence v adiktologii mezi žáky 6. až 9. tříd základních škol, který byl realizován na základě zadání Městské části Praha 12. Cílem studie bylo zmapovat vývojové tendence v problematice užívání návykových látek. Dále byla v průzkumu zjišťována míra spokojenosti s vlastním životem, preference trávení volného času a další postoje žáků k vybraným otázkám životního stylu a také názory žáků na prevenci realizovanou ve škole.

Průzkum v oblasti prevence mezi žáky 6.-9. tříd, Praha 12

Průzkum ve formátu PDF

 

 

 

graf-ikonaVýstupy z dotazníkového šetření mapujícího realizaci primární prevence na pražských školách.

 Pro oddělení prevence MHMP zpracovalo Centrum sociálních služeb Praha - Pražské centrum primární prevence.

 Průzkum realizovalo Pražské centrum primární prevence pro potřeby oddělení prevence MHMP. Respondenty byli metodici prevence základních a středních škol na území hlavního města Prahy. Cílem bylo zmapovat situaci při poskytování primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách v Praze. Hlavní oblasti dotazníkového šetření: způsob realizace PPRCH,  poskytovatelé PPRCH, financování PPRCH, studium školních metodiků prevence (ŠMP). Průzkum může sloužit spíše jako podklad dalšímu podrobnějšímu a konkrétnějšímu zkoumání.  Sběr dat probíhal v závěrečných měsících školního roku 2012/2013. Dotazník distribuovalo oddělení prevence MHMP prostřednictvím obvodních metodiků prevence při pedagogicko-psychologických poradnách a odboru školství MHMP.

Výstupy z dotazníkového šetření


 


graf-ikonaDotazníkové šetření mapuje rizikové chování a jeho prevenci na pražských školách.

Průzkum byl proveden v období od 27.8.2012 do 20.9.2012 Centrem sociálních služeb Praha - Pražským centrem primární prevence.
Dotazníky do základních škol distribuovali obvodní metodici prevence z pedagogicko-psychologických poraden, do středních škol odbor školství MHMP.
Průzkumu se zúčastnilo celkem 420 škol, návratnost z celkového počtu škol tedy činí 47%.
Toto šetření je zároveň součástí Krajského plánu prevence MŠMT.
V příloze uvádíme výsledky šetření.

pruzkum-rch-na-skolach.doc

 

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 16 Listopad 2017 16:31)

 
Facebook Image
Anketa
Souhlasili byste se zavedením školních uniforem na základních školách?