Pedagogové, vychovatelé

Pedagogové, vychovatelé

Adaptační koordinátor na základní škole - Metodická příručka

NPI ČR; kolektiv autorů

Aktuální problémy mediální výchovy a mediální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ

Vydavatelství univerzity Palackého v Olomouci; Mikulcová Klára, Kopecký Kamil

Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Nová škola o.p.s.; Zbyněk Němec a kol.

Bezpečné klima ve třídě

Projekt Minimalizace šikany; Petr Hrouzek, Zdeňka Marková a kol.

Co dělat, když – intervence pedagoga v případě psychické krize / duševního onemocnění žáka

MZČR, MHMP; Mgr. Alena Vrbová, Mgr. Linda Nývltová

Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

UJEP, Ústí n. Labem; Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Dětství a sekta

Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; Anežka Misauerová, Zdeněk Vojtíšek

Diverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti

Masarykova univerzita Brno, 2020; Lucie Jarkovská, Martina Kampichler, Katarína Slezáková

Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování

Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Petr Kachlík, Věra Vojtová, Karel Červenka a kol.

Etická výchova (metodiky, učebnice, pracovní listy)

NIDV; Kolektiv autorů

Hra s dobrými otázkami - Klima ve třídě

Člověk v tísni, o.p.s.; Lucie Pivoňková

Chybování není konec světa aneb Cesta k lepší komunikaci

NIDV; Olga Medlíková

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

NMS; Editorem českého vydání je Mgr. Jiří Richter, na odborné redakci se podílel Mgr. Josef Radimecký, MSc. Manažerem projektu, v rámci něhož byla připravena originální publikace, byl Maurice Galla - Trimbos Institute, Nizozemsko.

Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění

Univerzita Palackého v Olomouci; Zuzana Žampachová, Věra Čadilová a kol.

Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění

Univerzita Palackého v Olomouci; Lenka Felcmanová, Martina Habrová a kol.

Klima školy - Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče

Národní ústav pro vzdělávání; Helena Grecmanová, Miroslav Dopita, Jana Poláchová Vašťatková, Jitka Skopalová

Kočičí zahrada - Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování (Metodika pro učitele)

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie; Markéta Exnerová, Tereza Kaufová, Lenka Skácelová

Krabička první záchrany pro učitele - první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě

Národní pedagogický institut ČR 2021; Alice Kourkzi

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta; Michal Růžička a kolektiv

Management třídy

Redakce Řízení školy; Václav Mertin

Manuál koučování pro ředitele škol

Národní pedagogický institut ČR; Bedřiška Žufanová

Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – Principy a příklady dobré praxe

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura); kolektiv autorů

Metodický materiál pro předškolní vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování

Pardubický kraj; Mgr. Jana Klementová, Mgr. Markéta Sychrová

Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

Univerzita Palackého v Olomouci; Oldřich Müller a kol.

Metodika osobního rozvoje

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie; Anna Aujezká, Jana Havigerová, Lenka Macková, Marek Nečas, Lenka Skácelová

Metodika práce asistenta pedagoga - Práce s třídním klimatem

Univerzita Palackého v Olomouci; Šárka Klimešová

Metodika práce asistenta pedagoga - Prevence a zvládání problémového chování

Univerzita Palackého v Olomouci; Hynek Jůn, Branislava Marvánová Vargová

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra

Univerzita Palackého v Olomouci; Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv

Metodika vedení třídnických hodin

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově

Národní ústav pro vzdělávání; Kolektiv autorů, editor © Lucie Myšková

Můj hrdina jsi ty - Jak mohou děti bojovat s COVID 19

Inter-Agency Standing Committee; Helen Patuck

Neočekávané situace ve školní třídě a jejich řešení

Cesta rozvoje SŠ v JmK; Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Od kritického myšlení ke globálnímu občanství – Příklady dobré praxe

Národní institut pro další vzdělávání, 2019; Alica Petrasová

Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování

Masarykova univerzita Brno; kolektiv autorek

Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání

Mararykova univerzita Brno; Michal Černý

Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole

Projekt Odyssea; Mgr. Michal Dubec

Práce s třídním kolektivem - Metodika

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; Friedlová Karin, Jurová Lucia, Lindovská Lenka, Macková Petra, Urbancová Martina

Prevence rizikového a problémového chování

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc; Miluše Hutyrová, Michal Růžička, Jan Spěváček

Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy

NÚV; Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková

Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Pro základní školy.

META, o.p.s. a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; Michala Bernkopfová, Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová, Tereza Vágnerová, Jana Vávrová

První pomoc pro školy

Ve škole i mimo ni, z.s.; MUDr. Ondřej Franěk, Mgr. Pavla Trčková

Předcházení problémům v chování žáků - Dotazník pro žáky

Národní ústav pro vzdělávání; Věra Vojtová, Petr Fučík

Příklady inspirativní praxe III. (Využití případové konference – účinného postupu skupinového řešení problémů dětí a žáků ve vzdělávání)

NPI ČR - projekt IPs APIV A; Kolektiv autorů

Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klimatu školy

Plzeňský kraj; Kolektiv autorů

Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení - Metodické doporučení

Česká školní inspekce, Praha 2021; Kolektiv autorů

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady - Příručka učitele

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Jindrová, M.

Role sociálního pracovníka ve školství

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů

Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách

EDUcentrum, z.ú.; kolektiv autorů

Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé

Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Lucie Škarková, Tomáš Kohoutek, Petr Květon, Stanislav Ježek

Sborník materiálů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením

Projekt Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; Silvie Kubišová, Helena Lovasová a kol.

Specifické poruchy učení a chování

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Společně tvoříme svět

NIDV; Jiří Zajíc

Spravedlivý start? - Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu

Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta; David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková

Studenti se specifickými nároky ve výuce

Masarykova univerzita, Brno 2020; Lukáš Másilko, Ilja Rajdová, Eva Barnová, Iva Oulehlová, Miroslav Zítko

Škola – místo bezpečí a pomoci. Příručka pro učitele, kteří pro své žáky chtějí dětství bez násilí

Centrum LOCIKA; kolektiv autorů

Školství - Sborník stanovisek veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv, 2021, Wolters Kluwer ČR, a. s.; Kolektiv autorů

Třídnické hodiny-Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy

Projekt Odyssea; Mgr. Michal Dubec

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování

Univerzita Palackého v Olomouci; Martin Dominik Polínek

Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - Člověk v tísni, o.p.s., Kolektiv autorů

Úvod do sociální pedagogiky

Masarykova univerzita Brno; Dana Knotová a kol.

Vstřícné prostředí a vztahy ve škole a jejich vliv na průběh a výsledky vzdělávání

Česká školní inspekce; kolektiv autorů

Vybraná témata vychovatelské praxe

NÚV, KA 1. LF UK Praha; Autorský kolektiv: Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Pavla Skasková, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., PhDr. Jan Soukup, PhD., Mgr. Tereza Polesná, PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Jiří Pilař

Výukové případové studie - podpora klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů

Univerzita Palackého Olomouc (2020); Nábělková, Jitka

Vztahy žáka ve skupině - Metodika práce asistenta pedagoga

Univerzita Palackého v Olomouci; Roman Pešek

Well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele

Česká školní inspekce; kolektiv autorů

Základní metodika-Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví a Výchova ke zdraví

Anabell; PhDr. Mgr. Lenka Procházková

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Univerzita Karlova v Praze; Štefunková, M., & Šejvl, J. (Eds.)

Zdravý životní styl

Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze; PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

Žáci-cizinci ve školní třídě

Univerzita Karlova — Pedagogická fakulta; Yvona Kostelecká, Richard Braun, Jiří Hasman, Kateřina Machovcová, Jakub Pivarč, Zuzana Hadj-Moussová, David Hána