Pedagogové, vychovatelé

Pedagogové, vychovatelé

Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

UJEP, Ústí n. Labem; Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování

Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Petr Kachlík, Věra Vojtová, Karel Červenka a kol.

Etická výchova (metodiky, učebnice, pracovní listy)

NIDV; Kolektiv autorů

Chybování není konec světa aneb Cesta k lepší komunikaci

NIDV; Olga Medlíková

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

NMS; Editorem českého vydání je Mgr. Jiří Richter, na odborné redakci se podílel Mgr. Josef Radimecký, MSc. Manažerem projektu, v rámci něhož byla připravena originální publikace, byl Maurice Galla - Trimbos Institute, Nizozemsko.

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta; Michal Růžička a kolektiv

Manuál koučování pro ředitele škol

Národní pedagogický institut ČR; Bedřiška Žufanová

Metodika vedení třídnických hodin

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově

Národní ústav pro vzdělávání; Kolektiv autorů, editor © Lucie Myšková

Můj hrdina jsi ty - Jak mohou děti bojovat s COVID 19

Inter-Agency Standing Committee; Helen Patuck

Od kritického myšlení ke globálnímu občanství – Příklady dobré praxe

Národní institut pro další vzdělávání, 2019; Alica Petrasová

Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy

NÚV; Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady - Příručka učitele

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Jindrová, M.

Rodiče – nečekaní spojenci

Varianty - Člověk v tísni,o.p.s., MŠMT; Alena Felcmanová M.A. a kolektiv

Role sociálního pracovníka ve školství

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů

Speciální pedagogika

Triton; Slavomil Fischer, Jiří Škoda

Specifické poruchy učení a chování

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Společně tvoříme svět

NIDV; Jiří Zajíc

Spravedlivý start? - Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu

Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta; David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková

Školní poradenství I.

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta; Lidmila Valentová a kol.

Trauma v dětství a adolescenci - Průvodce pro pedagogy

Národní ústav duševního zdraví; Doležalová, P., Orlíková, B., Kážmer, L., Drbohlavová, B., Csémy, L.

Třídnické hodiny-Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy

Projekt Odyssea; Mgr. Michal Dubec

Tvorba kazuistiky žáka

Studijní materiál grantového projektu Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování

Univerzita Palackého v Olomouci; Martin Dominik Polínek

Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - Člověk v tísni, o.p.s., Kolektiv autorů

Úvod do sociální pedagogiky

Masarykova univerzita Brno; Dana Knotová a kol.

Vybraná témata vychovatelské praxe

NÚV, KA 1. LF UK Praha; Autorský kolektiv: Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Pavla Skasková, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., PhDr. Jan Soukup, PhD., Mgr. Tereza Polesná, PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Jiří Pilař

Základní metodika-Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví a Výchova ke zdraví

Anabell; PhDr. Mgr. Lenka Procházková

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Univerzita Karlova v Praze; Štefunková, M., & Šejvl, J. (Eds.)

Zdravý životní styl

Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze; PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.