Pedagogové, vychovatelé

Pedagogové, vychovatelé

Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

UJEP, Ústí n. Labem; Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Diverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti

Masarykova univerzita Brno, 2020; Lucie Jarkovská, Martina Kampichler, Katarína Slezáková

Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování

Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Petr Kachlík, Věra Vojtová, Karel Červenka a kol.

Etická výchova (metodiky, učebnice, pracovní listy)

NIDV; Kolektiv autorů

Chybování není konec světa aneb Cesta k lepší komunikaci

NIDV; Olga Medlíková

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

NMS; Editorem českého vydání je Mgr. Jiří Richter, na odborné redakci se podílel Mgr. Josef Radimecký, MSc. Manažerem projektu, v rámci něhož byla připravena originální publikace, byl Maurice Galla - Trimbos Institute, Nizozemsko.

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta; Michal Růžička a kolektiv

Manuál koučování pro ředitele škol

Národní pedagogický institut ČR; Bedřiška Žufanová

Metodika vedení třídnických hodin

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově

Národní ústav pro vzdělávání; Kolektiv autorů, editor © Lucie Myšková

Můj hrdina jsi ty - Jak mohou děti bojovat s COVID 19

Inter-Agency Standing Committee; Helen Patuck

Od kritického myšlení ke globálnímu občanství – Příklady dobré praxe

Národní institut pro další vzdělávání, 2019; Alica Petrasová

Prevence rizikového a problémového chování

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc; Miluše Hutyrová, Michal Růžička, Jan Spěváček

Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy

NÚV; Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková

Příklady inspirativní praxe III. (Využití případové konference – účinného postupu skupinového řešení problémů dětí a žáků ve vzdělávání)

NPI ČR - projekt IPs APIV A; Kolektiv autorů

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady - Příručka učitele

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Jindrová, M.

Rodiče – nečekaní spojenci

Varianty - Člověk v tísni,o.p.s., MŠMT; Alena Felcmanová M.A. a kolektiv

Role sociálního pracovníka ve školství

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů

Sborník materiálů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením

Projekt Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; Silvie Kubišová, Helena Lovasová a kol.

Speciální pedagogika

Triton; Slavomil Fischer, Jiří Škoda

Specifické poruchy učení a chování

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Společně tvoříme svět

NIDV; Jiří Zajíc

Spravedlivý start? - Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu

Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta; David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková

Studenti se specifickými nároky ve výuce

Masarykova univerzita, Brno 2020; Lukáš Másilko, Ilja Rajdová, Eva Barnová, Iva Oulehlová, Miroslav Zítko

Školní poradenství I.

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta; Lidmila Valentová a kol.

Trauma v dětství a adolescenci - Průvodce pro pedagogy

Národní ústav duševního zdraví; Doležalová, P., Orlíková, B., Kážmer, L., Drbohlavová, B., Csémy, L.

Třídnické hodiny-Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy

Projekt Odyssea; Mgr. Michal Dubec

Tvorba kazuistiky žáka

Studijní materiál grantového projektu Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování

Univerzita Palackého v Olomouci; Martin Dominik Polínek

Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - Člověk v tísni, o.p.s., Kolektiv autorů

Úvod do sociální pedagogiky

Masarykova univerzita Brno; Dana Knotová a kol.

Vybraná témata vychovatelské praxe

NÚV, KA 1. LF UK Praha; Autorský kolektiv: Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Pavla Skasková, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., PhDr. Jan Soukup, PhD., Mgr. Tereza Polesná, PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Jiří Pilař

Výukové případové studie - podpora klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů

Univerzita Palackého Olomouc (2020); Nábělková, Jitka

Základní metodika-Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví a Výchova ke zdraví

Anabell; PhDr. Mgr. Lenka Procházková

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Univerzita Karlova v Praze; Štefunková, M., & Šejvl, J. (Eds.)

Zdravý životní styl

Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze; PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.