Závislostní chování

Závislostní chování

Doporučené postupy pro práci s mladými lidmi s problémy souvisejícími s užíváním návykových látek

Royal College of Psychiatrists; Kolektiv autorů, překlad Mgr. Silvia Miklíková

Drogy a drogové závislosti

NMS; K. Kalina a kol.

Drogy a vaše děti - Příručka pro rodiče

Magdaléna, o.p.s.; Kolektiv autorů Magdaléna o.p.s.

Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí; Autor: Kalina, K. a kol. © Úřad vlády České republiky

Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost - Třetí, upravené vydání, 2020

MZ ČR, Nakladatelství Ahou Public Relations s.r.o.; Kolektiv autorů

Modely závislosti

NMS; Robert West, editoři českého vydání: Mravčík, V., Grohmannová, K.

Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe

NMS; publikace je překladem prvního vydání zprávy „Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence“, která byla v angličtině vypracovaná pro Středisko provincie Ontario pro výzkum problémového hráčství a ministerstvo zdravotnictví a dlouhodobé péče provincie Ontario

Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací

NMS; Editorem české verze je Mgr. Pavla Chomynová (Lejčková). Překlad publikace původně vydané organizací National Institute for Health and Clinical Excellence.

Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících

MZ ČR - Národní program zdraví; Roman Pešek, Kateřina Nečesaná

Problémové hráčství

Národní ústavu duševního zdraví; PhDr. Petr Winkler, Ing. Markéta Bejdová, PhDr. Ladislav Csémy, Bc. Aneta Weissová

Průvodce pro rodiny uživatelů drog, alkoholu, hráčů…

Magdaléna, o.p.s.; Kolektiv autorů Magdaléna, o.p.s.

Sociální práce a drogová problematika dětí a mladistvých

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Dolejš M., Miovský, M., Řehan, V.

Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují

Karlovarský kraj; Jiří Vimr