Odborné časopisy

Odborné časopisy

Odborné časopisy zaměřené na pedagogiku a související obory, které jsou dostupné online v plné verzi (vč. archivu) zdarma.

Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Časopis vznikl jako reakce na poptávku různých profesních skupin v adiktologii a v příbuzných oborech směřující k intenzivnějšímu a hlubšímu dialogu a propojení soudobého vědeckého poznání a jejich každodenní praxe.
Vydavatel: SCAN, z.s.

Aplikovaná psychologie

Recenzovaný odborný časopis, jeho posláním je rozšířit možnosti publikovat výsledky psychologických výzkumů aplikovaných a aplikovatelných v praxi.
Vydavatel: Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS pro odbornou veřejnost.
Vydavatel: Nakladatelství Galén; Psychiatrická společnost ČLS JEP

Československá psychologie (archiv na stránkách Digitální knihovny AV ČR)

Indexovaný odborný časopis s dlouholetou tradicí (vychází od roku 1957) je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi.
Vydavatel: Psychologický ústav Akademie věd České republiky, Brno

e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů.
Vyavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

E-psychologie

E-psychologie je elektronický recenzovaný časopis určený odborné veřejnosti.
Vydavatel: Českomoravská psychologická společnost, z.s.

EduPort - Education Support journal

Education Support (EduPort) je odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast vzdělávání.
Vydavatel: Katedra preprimárního a primárního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Komenský

Časopis Komenský je určen především učitelům základních škol, studentům učitelství a blízkých oborů, ale také široké veřejnosti, která má zájem o problematiku vzdělávání.
Vydavatel: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Orbis scholae

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum

Paidagogos

Je profilován jako vědecký časopis s veřejným přístupem. Jeho posláním je především poskytování odborného fóra zaměřeného na široké spektrum pedagogických disciplín a také na vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii v širším kontextu společenských věd.
Vydavatel: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání

Pedagogická orientace

Vědecký recenzovaný časopis, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů.
Vydavatel: Česká pedagogická společnost

Pedagogika

Odborný časopis věd o vzdělávání a výchově respektující aktuální požadavky na kvalitu vědeckého publikování.
Vydavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Pedagogika.sk

Slovenský časopis pre pedagogické vedy, poslaním časopisu je najmä prezentácia výsledkov bádania v oblasti pedagogických vied.
Vydavatel: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV

Psychologie a její kontexty

Odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka.
Vydavatel: Filozofická fakulta Ostravské Univerzity

Psychologie pro praxi

Odborný časopis publikující příspěvky zejména z oborů psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum

Sociální pedagogika

Recenzovaný odborný časopis uveřejňuje teoretické a empirické studie, recenze knih a informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální pedagogiky.
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, partnerem časopisu je Masarykova univerzita v Brně

Speciální pedagogika

Recenzovaný časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta

Studia paedagogica

Recenzovaný vědecký časopis přináší původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti.
Vydavatel: Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity