Užívanie alkoholu, sebaúčinnosť odmietania alkoholu vo vzťahu k očakávaným dôsledkom užívania alkoholu a jeho dostupnosťou u školákov

Užívanie alkoholu, sebaúčinnosť odmietania alkoholu vo vzťahu k očakávaným dôsledkom užívania alkoholu a jeho dostupnosťou u školákov

Užívanie alkoholu, sebaúčinnosť odmietania alkoholu vo vzťahu k očakávaným dôsledkom užívania alkoholu a jeho dostupnosťou u školákov

Zdroj: odborný časopis E-psychologie

Autorka: Beáta Gajdošová

Štúdia sa zameriava na skúmanie vzťahov medzi užívaním alkoholu, schopnosťami jeho odmietania, dostupnosťou alkoholu a očakávanými dôsledkami užívania alkoholu. Výskumnú vzorku tvorilo 572 žiakov z 12 slovenských ZŠ (50,1 % chlapcov, priemerný vek = 12,49; SD = 0,59). Na analýzu sme použili binárne logistické regresie a mediačné analýzy osobitne pre chlapcov a dievčatá. Modely pre chlapcov (chi square 35,57, p < .001; R2 = 12,9 – 17,4) a dievčatá (chi square 81,54, p < .001; R2 = 27,8 – 37,1) potvrdili svoju významnosť. U chlapcov užívanie alkoholu negatívne asociovalo so zručnosťou jeho odmietania a pozitívne s dostupnosťou alkoholu. U dievčat sa potvrdili s užívaním alkoholu významné negatívne vzťahy so zručnosťami odmietania a negatívnymi očakávaniami. Vo vzorke dievčat sa potvrdili s užívaním alkoholu významné pozitívne vzťahy s pozitívnymi očakávaniami a dostupnosťou alkoholu. Negatívne aj pozitívne očakávania sa potvrdili ako mediátory vzťahu užívanie alkoholu a jeho dostupnosť vo vzorke dievčat...

Plné znění studie na stránkách časopisu E-psychologie ZDE