Publikace on-line - Strana 5

Odkazy - Rizikové chování - Publikace on-line

Seznam článků

Seznam publikací k primární prevenci rizikového chování a souvisejícím oborům, které jsou na webech dostupné v plné verzi a zdarma:

* Aby tě auto nepřejelo - Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ - brožura

Státní zdravotní ústav; MUDr. Zuzana Zvadová, RNDr. Stanislav Janoušek

* Agrese a agresivita u dětí a mládeže

NIDV; Zdeněk Martínek, Petra Kameníčková

* Agresivita u českých adolescentů

UPOL; Martin Dolejš a kol.

* Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů

UPOL; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš

* Brožura ochrany soukromí pro děti Digi-Obránci

EDRi, Theresia Reinhold, Kirsten Fiedler, Iuridicum Remedium, z.s.

* BUĎ PÁNEM SVÉHO PROSTORU-Jak sebe a své věci chránit, když jste online

Edice CZ.NIC; Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy

* Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V.

* CO TO S NÍ(M) JE?-Dětské psychické a výchovné problémy

www.psyx.cz; PhDr. Michaela Peterková

* Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Univerzita Karlova v Praze; Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M.

* Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

UJEP, Ústí n. Labem; Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

* Děti a online rizika

Sdružení Linka bezpečí; kolektiv autorů

* Drogy a drogové závislosti

NMS; K. Kalina a kol.

Drogy a vaše děti - Příručka pro rodiče

Magdaléna, o.p.s.; Kolektiv autorů Magdaléna o.p.s.

Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování

Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Petr Kachlík, Věra Vojtová, Karel Červenka a kol.

Etická výchova (metodiky, učebnice, pracovní listy)

NIDV; Kolektiv autorů

* Evropské standardy kvality prevence (stručný průvodce)

NÚV; Angelina Brotherhoodová a Harry R. Sumnall

* Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí; Autor: Kalina, K. a kol. © Úřad vlády České republiky

* Hádej kdo jsem! - prevence HIV a pohlavně přenosných chorob - brožura

Státní zdravotní ústav; kolektiv autorů

* Homofobie v žákovských kolektivech

Úřad vlády ČR; PhDr. Irena Smetáčková, PhD.PhDr. Richard Braun

* Chybování není konec světa aneb Cesta k lepší komunikaci

NIDV; Olga Medlíková

* Jak na internet bezpečně

CZ.NIC, z.s.p.o.; Jiří Vaněk, Jiří Novák, David Kalika

* Jak rozumět mediálním sdělením o migraci

Program migrace, Člověk v tísni, o.p.s.; Tereza Freidingerová, Markéta Žižková, Masha Volynsky, Illaria Belluci, Kristýna Brožová, Liudmila Kopecká

* Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

NMS; Editorem českého vydání je Mgr. Jiří Richter, na odborné redakci se podílel Mgr. Josef Radimecký, MSc. Manažerem projektu, v rámci něhož byla připravena originální publikace, byl Maurice Galla - Trimbos Institute, Nizozemsko.

* Kdo a co řídí české adolescenty?

FF UP Olomouc, autoři: PhDr. Martin Dolejš PhD., Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová, Mgr. Lucie Vavrysová

* Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování - Metodika pro učitele

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Exnerová, M., Kaufová, T., & Skácelová, L.

* Krizová intervence pro speciální pedagogy

Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta; Michal Růžička a kolektiv

* Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová

KYBERŠIKANA A JEJÍ PREVENCE

Člověk v tísni o.p.s, kolektiv autorů

* Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. a kol.

Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb

CSSP; PhDr. Dagmar Krutilová, JUDr. Pavel Čámský, Bc. Jan Sembdner, Ing. Pavel Sladký

* Metodika multikulturní výchovy-Crossing Borders

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.; Marie Konrádová, Kateřina Dederová, Pavla Hradečná, Eva Vojtová, František Cihlář

* Metodika osobního rozvoje

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová L., Macková, L. (Eds.)

* Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L., Ferdová, J., Zárubová, L., Aujezká, A.

* Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

* Metodika vedení třídnických hodin

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

* Mezinárodní standardy prevence užívání drog

NMS; Český překlad prvního vydání publikace UNODC, která vyšla v roce 2013 pod názvem International Standards on Drug Use Prevention.

Mladiství v procesu poruchové socializace

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP); Kazimír Večerka, Jana Hulmáková, Markéta Štěchová

* Modely závislosti

NMS; Robert West, editoři českého vydání: Mravčík, V., Grohmannová, K.

Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově

Národní ústav pro vzdělávání; Kolektiv autorů, editor © Lucie Myšková

Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

Masarykova univerzita; Vejrychová Radka a kolektiv

* Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J.

* Ohrožená mládež mezi prevencí a represí

Institut pro kriminologii a sociální prevenci; Kazimír Večerka, Jakub Holas, Markéta Štěchová, Simona Diblíková, Marina Luptáková

* ON-LINE ZOO

Kyberbezpečnost pro nejmenší. CZ.NIC, z.s.p.o.; Daniela Drobna, Achmed Abdel-Salam

* Poruchy příjmu potravy - Manuál pro pedagogy

Anabell; Mgr. Jarmila Švédová, Mgr. Lenka Mičová

* Poruchy příjmu potravy - Příručka pro pomáhající profese

UK Praha, VFN Praha; Hana Papežová, Jana Hanusová

* Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe

NMS; publikace je překladem prvního vydání zprávy „Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence“, která byla v angličtině vypracovaná pro Středisko provincie Ontario pro výzkum problémového hráčství a ministerstvo zdravotnictví a dlouhodobé péče provincie Ontario

Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ

PPP a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje; Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Irena Oršulíková, Mgr. Karel Opravil

* Prevence rizikového chování v dopravním prostředí

Státní zdravotní ústav; MUDr. Zuzana Zvadová, MUDr. Marie Nejedlá

* Prevence rizikového chování ve školství

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al.

* Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací

NMS; Editorem české verze je Mgr. Pavla Chomynová (Lejčková). Překlad publikace původně vydané organizací National Institute for Health and Clinical Excellence.

* Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících

MZ ČR - Národní program zdraví; Roman Pešek, Kateřina Nečesaná

* Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy

NÚV; Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková

* Primární prevence rizikového chování ve školství

Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.)

Problémové hráčství

Národní ústavu duševního zdraví; PhDr. Petr Winkler, Ing. Markéta Bejdová, PhDr. Ladislav Csémy, Bc. Aneta Weissová

* Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al.

* Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů

UPOL; Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá a kolektiv

Průvodce pro rodiny uživatelů drog, alkoholu, hráčů…

Magdaléna, o.p.s.; Kolektiv autorů Magdaléna, o.p.s.

* Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol.

* Příručka HIV poradenství

Státní zdravotní ústav;  Marie Brůčková a kol.

* Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů

FF UP Olomouc, autor: Mgr. Lucie Vavrysová

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady - Příručka učitele

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Jindrová, M.

* Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování

UPOL; Martin Dolejš, Miroslav Orel

* Rodiče – nečekaní spojenci

Varianty - Člověk v tísni,o.p.s., MŠMT; Alena Felcmanová M.A. a kolektiv

* Rodiče, děti a jejich problémy

Sdružení Linka bezpečí; Ludmila Boková, Lucie Bukovská, Tomáš Katrňák, Václava Masáková, Jana Procházková, Kateřina Schmidová

Rodina, děti a domácí násilí

Centrum sociálních služeb Praha; Kolektiv autorů

Role sociálního pracovníka ve školství

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů

* Rukověť školního metodika prevence

Středočeský kraj; Eva Burdová, 2019

Sociální práce a drogová problematika dětí a mladistvých

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů

* Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Macková, L., Skácelová, L. a kol.

* Speciální pedagogika

Triton; Slavomil Fischer, Jiří Škoda

* Specifické poruchy učení a chování

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; PaedDr. Drahomíra Jucovičová

* Společně tvoříme svět

NIDV; Jiří Zajíc

Spravedlivý start? - Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu

Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta; David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková

* Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. (Ed.)

* Standardy pro sexuální výchovu v Evropě

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha 2017

Šikanování na školách

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.;  Lenka Kollerová, Anna Pospíšilová, Pavlína Janošová

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Dolejš M., Miovský, M., Řehan, V.

Trauma v dětství a adolescenci - Průvodce pro pedagogy

Národní ústav duševního zdraví; Doležalová, P., Orlíková, B., Kážmer, L., Drbohlavová, B., Csémy, L.

* Třídnické hodiny-Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy

Projekt Odyssea; Mgr. Michal Dubec

* TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování

Univerzita Palackého v Olomouci; Martin Dominik Polínek

* Učebnice obecné psychologie

ACADEMIA-Akademie věd ČR; Alena Plháková

* Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - Člověk v tísni, o.p.s., Kolektiv autorů

* Úskalí internetového poradenství

Masarykova univerzita Brno; Zbyněk Vybíral, Klára Kolofíková

* Úvod do sociální pedagogiky

Masarykova univerzita Brno; Dana Knotová a kol.

* Vybraná témata vychovatelské praxe

NÚV, KA 1. LF UK Praha; Autorský kolektiv: Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Pavla Skasková, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., PhDr. Jan Soukup, PhD., Mgr. Tereza Polesná, PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Jiří Pilař

* Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů

UPOL; Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Andrej Mentel

* Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

UPOL; Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá

* Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al.

* Vzorová dokumentace ŠMP

Středočeský kraj; Eva Burdová, 2019

* Základní metodika-Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví a Výchova ke zdraví

Anabell; PhDr. Mgr. Lenka Procházková

* Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Univerzita Karlova v Praze; Štefunková, M., & Šejvl, J. (Eds.)

Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují

Karlovarský kraj; Jiří Vimr

Zdravý životní styl

Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze; PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

* Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

UPOL; Vanda Zemanová, Martin Dolejš