Odkazy

Odkazy - Rizikové chování

Seznam článků

* DaDA - Dětska a dorostová adiktologie

Informační web zaměřený na síť odborných služeb v oblasti dětské adiktologie.

* Czechkid

Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy do škol. Prostřednictvím virtuálních dětských postav se snaží zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří pochází z odlišných kulturních a sociálních prostředí

* Idealni.cz – informace o poruchách příjmu potravy

Velmi zajímavé, odbornými informacemi nabité internetové stránky. Najdete tu články o anorexii a bulimii, o souvisejících potížích. Dále spoustu zajímavých kontaktů na terapeuty a lékaře, kteří se poruchám příjmu potravy věnují.

Minimalizace šikany

Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Informace, poradna, vzdělávání.

"Týká se mě násilí?" - soubor testů

Stránky Státního zdravotního ústavu - Rubrika se souborem testů pro děti zaměřených na problematiku násilí, pomocí kterých mohou reflektovat své zkušenosti a postoje a ověřit si své znalosti k tématu. Doplněno slovníčkem pojmů.

Šance Dětem

Sekce věnující se šikaně na stránkách internetového portálu Šance Dětem. (Sirius, o.p.s.)

Inkluzivní škola

Stránky zaměřené na začleňování žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému a multikulturní výchovu. (META, o.p.s.)

La Ngonpo-Globální rozvojové vzdělávání pro školy

La Ngonpo je unikátní vzdělávací program, zaměřený na multikulturní a globální výchovu 12–16letých žáků a studentů. Projekt Multikulturního centra Praha.

DOX-Vzdělávací programy

Materiál pro pedagogy k diskuzi na téma společenských stereotypů.

Projekt "Školy pro lidská práva"

Webové stránky www.lidskaprava.cz jsou součástí vzdělávacího projektu Amnesty International zaměřeného na lidská práva s názvem Školy pro lidská práva.

LIDÉ V POHYBU

Metodická příručka určená nejen pro skautské vedoucí, ale i pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se chtějí ve své práci s dětmi a mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace.
Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů.

STOPonline.cz

Hlášení podezření na nezákonný obsah na Internetu, například šíření dětské pornografie, zneužívání dětí, nepatřičnou dětskou nahotu nebo kybergrooming.

E-bezpeci.cz

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény.

Bezpečně online

Portál zaměřen na děti, učitele i rodiče. Bezpečnost na internetu, ochrana soukromí, surfuj bezpečně.

Seznam se bezpečně

Videa k internetové bezpečnosti.

Sexting.cz

Stránky projektu E-Bezpečí zaměřené na problematiku sextingu.

Drogová poradna online

Online poradnu provozuje SANANIM z.ú., organizace zaměřená na prevenci a léčbu drogových závislostí. Můžete zde anonymně zadat jakýkoliv dotaz, který se týká drogové problematiky. Na stránkách naleznete také informace o jednotlivých drogách a dalších tématech s této oblasti.

Mapa pomoci - NMS

Podrobný adresář adiktologických služeb v ČR na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Možnost vyhledávání dle regionu v ČR (kraj/okres) i dle typu služby (např. kontaktní centrum, detoxifikace, protidrogový koordinátor atd.)

Alkoholpodkontrolou.cz

Stránky provozované Klinikou adiktologie 1.LF UK zaměřené na problematiku konzumace alkoholu.

Koncimshulenim.cz

Webová služba Končím s hulením je projektem SANANIM, z.ú., realizovaným pod názvem „Internetová léčebná intervence pro uživatele konopných látek“. Jejím cílem je upozornit nejen uživatele, ale i širokou veřejnost na možná rizika intenzivního užívání konopí a těm, kteří chtějí své návyky změnit, nabízí podpůrný program online léčby.

Hazardní hraní - NMS

Stránky provozované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti zaměřené na problematiku hazardního hráčství.

Online adiktologická poradna - Klinika adiktologie

Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování.

Národní stránky pro podporu odvykání kouření - NMS

Web Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zaměřený na závislost na nikotinu. Informace o rizicích kouření, rady a tipy jak přestat kouřit, kontakty na poradenské a léčebné programy.

Alkohol škodí - NMS

Web Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zaměřený na problematiku konzumace alkoholu. Informace o rizicích spojených s pitím alkoholu, rady a tipy jak pití omezit.

Česká škola

Informační portál k českému školství - Materiály, člány, fórum vztahující se ke školnímu prostředí.

Metodický portál RVP

Stránky poskytující metodickou a profesní podporu všem, kteří pracují ve školním prostředí. Obsahuje také vzdělávací část ve formě e-learningu.

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

Portál společnosti vznikl jako základna informací o nových náboženských hnutích. Charakteristická je snaha o akademický přístup a zároveň o srozumitelnost. 

Dingir

Časopis o současné náboženské scéně. Časopis Dingir vznikl roku 1998 jako populárně odborný časopis, který se z hlediska religionistiky (vědy o náboženství) zabývá současným náboženským životem. Redakční radou Dingiru jsou spojena česká religionistická pracoviště univerzit v Praze a Pardubicích.

Dětství bez úrazu

Cílem projektu je snížení počtu a závažnosti úrazů dětí a mladistvých. Informace pro rodiče, jak předcházet úrazům. Informace pro školy, např. metodické materiály, odborné semináře.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Sekce Prevence dětských úrazů na stránkách MZČR včetně Národního akčního plánu prevence dětských úrazů.

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie na stránkách www.detibezurazu.cz poskytuje podrobné informace o dětských úrazech, jejich prevenci a první pomoci vč. instruktážních videí a brožur.

Projekt Výchova ke zdraví

Sekce Prevence úrazů na stránkách projektu Výchova ke zdraví obsahuje mj. edukační materiály, metodiky, příklady dobré praxe, statistické výstupy a řadu dalších informací.

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti - na stránkách naleznete informace k diagnostice a terapii ADHD, ale také mapu odborné pomoci,diskuzi a další.

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu - Projekt Hyperka

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu. Organizace funguje již od roku 2003, kdy skupina odborníků z oblasti psychologie, pedagogiky a sociální práce chtěli zajistit komplexní odborné služby pro jedince, kteří mají ADD nebo ADHD.

Nepozornidospeli.cz

Stránky patřící pod Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze zaměřené na ADHD/ADD v dospělém věku - diagnostika, terapie, možnosti pomoci a další.

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je služba Národní technické knihovny, jejímž hlavním cílem je zvýšení viditelnosti, zpřístupňování, ukládání a archivace tzv. šedé literatury v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

 

 

 


 

* MŠMT - prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Problematika prevence RCH

* MHMP-Odbor sociálních věcí

Magistrát hlavního města Prahy - Prevence kriminality, protidrogová prevence, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

* Česká asociace školních metodiků prevence

ČAŠMP jako profesní nepolitická organizace sdružuje školní metodiky prevence a svoji činnost vyvíjí na území České republiky.
Profesně je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a prosazování zájmů školních metodiků prevence.

* RVKPP

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Člověk v tísni

Internetový portál obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, která vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. 

Multikulturní centrum Praha

Vzdělávací projekty pro školy a pedagogy, knihovna a infocentrum, pořady pro veřejnost
publikace, výzkum a další.

Drogy-info

Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky. Poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.

Dětské a dorostové detoxikační centrum-Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, volnočasové aktivity).

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.

Prev-Centrum Praha

Stránky Prev-Centra, z.ú., jehož základním posláním je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.

Gambling ambulance SANANIM

Ambulantní terapeutický program určený pro hazardní hráče, sázkaře a jejich blízké.
Cílem tohoto programu je poskytovat klientům komplexní léčebné ambulantní služby v potřebné intenzitě a kvalitě vedoucí k trvalé změně životního stylu hráče.

NUDZ

Stránky Národního ústavu duševního zdraví

Národní informační centrum pro mládež

Portál Národního informačního centra pro mládež Národního institutu dětí a mládeže, jehož základní ideou je soustředit veškeré potřebné informace, informační produkty, poradenství a služby pro děti a mládež na jednom místě.

DYS-centrum Praha

DYS-centrum® Praha je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování.

Fokus Praha - Projekt Blázníš? No a!

Je primární preventivní program pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15 - 20 let. Věnuje se komplexně tématům spojeným s duševním zdravím a nemocí. V jeho průběhu se vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část.

 

 

 


 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je hlavním centrem pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách, drogové závislosti a prevenci, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogové situaci na evropské úrovni.

* Drugfree.org

Obsáhlé stránky týkající se mj. prevence rizikového chování. Část, jež se zaměřuje na rodiče, obsahuje nejen informace, ale řadu praktických rad a návodů. (anglicky)

* Science Daily - ADD and ADHD News

Sekce ADD/ADHD na stránkách Science Daily, která referuje o novinkách a výzkumných studiích v v oblasti ADD a ADHD.

* Bulimiahelp.org

Obsáhlé stránky zaměřené na problematiku bulimie a její léčbu. (anglicky)

 


Poznámka k využití filmů v primární prevenci:
Film je umělecké dílo, sám o sobě však není nástrojem prevence (přestože skrývá preventivní potenciál). Nelze tedy očekávat, že by pouhé shlédnutí snímku provázely zásadní postojové změny ve vztahu k rizikovému chování.
Aby byla práce s filmem efektivní a přinášela očekávaný preventivní efekt, je nutné, aby součástí celé aktivity byla po shlédnutí filmu i následná práce se skupinou. Jenom na základě následné diskuse a reflexe je možné posoudit, jak film zapůsobil, jak na něj reagují a jak se filmem vyvolané prožitky dají využít k případným postojovým změnám. Je třeba zmínit, že preventivní efekt bude tím silnější, čím větší míra bezpečí a respektu bude ve skupině panovat. Tyto předpoklady jsou ale výsledkem dlouhodobé soustavné práce se třídou.

(Mgr. Jan Žufníček, CSSP-PCPP)

(Níže uváděné filmy jsou určeny pro věkovou skupinu starší patnácti let)

* Oddělené světy

Dánsko, 2008; problematika sekt

* Zkažená mládež

Estonsko, 2007; problematika šikany

* Mezi zdmi

Francie, 2008, výchovné problémy učitele v etnicky pestré třídě

Jako hvězdy na Zemi

Indie, 2007; problematika dyslexie, ADHD

Requiem za sen

USA, 2000; závislost na legálních i nelegálních drogách

Odpojit

USA, 2012; problematika kyberprostoru a sociálních sítí

Láska je láska

Švédsko/Dánsko, 1998; hledání sexuální identity na prahu dospělosti

Náš vůdce

Německo, 2008; školní experiment, který se vymkl kontrole

The Stanford Prison Experiment

USA, 2015; psychologické experimenty na americké univerzitě v 70. létech

 

 


Seznam publikací k primární prevenci rizikového chování a souvisejícím oborům, které jsou na webech dostupné v plné verzi a zdarma:

* Aby tě auto nepřejelo - Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ - brožura

Státní zdravotní ústav; MUDr. Zuzana Zvadová, RNDr. Stanislav Janoušek

* Agrese a agresivita u dětí a mládeže

NIDV; Zdeněk Martínek, Petra Kameníčková

* Agresivita u českých adolescentů

UPOL; Martin Dolejš a kol.

* Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů

UPOL; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš

* Brožura ochrany soukromí pro děti Digi-Obránci

EDRi, Theresia Reinhold, Kirsten Fiedler, Iuridicum Remedium, z.s.

* BUĎ PÁNEM SVÉHO PROSTORU-Jak sebe a své věci chránit, když jste online

Edice CZ.NIC; Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy

* Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V.

* CO TO S NÍ(M) JE?-Dětské psychické a výchovné problémy

www.psyx.cz; PhDr. Michaela Peterková

* Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Univerzita Karlova v Praze; Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M.

* Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

UJEP, Ústí n. Labem; Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

* Děti a online rizika

Sdružení Linka bezpečí; kolektiv autorů

* Drogy a drogové závislosti

NMS; K. Kalina a kol.

Drogy a vaše děti - Příručka pro rodiče

Magdaléna, o.p.s.; Kolektiv autorů Magdaléna o.p.s.

Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování

Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Petr Kachlík, Věra Vojtová, Karel Červenka a kol.

Etická výchova (metodiky, učebnice, pracovní listy)

NIDV; Kolektiv autorů

* Evropské standardy kvality prevence (stručný průvodce)

NÚV; Angelina Brotherhoodová a Harry R. Sumnall

* Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí; Autor: Kalina, K. a kol. © Úřad vlády České republiky

* Hádej kdo jsem! - prevence HIV a pohlavně přenosných chorob - brožura

Státní zdravotní ústav; kolektiv autorů

* Homofobie v žákovských kolektivech

Úřad vlády ČR; PhDr. Irena Smetáčková, PhD.PhDr. Richard Braun

* Chybování není konec světa aneb Cesta k lepší komunikaci

NIDV; Olga Medlíková

* Jak na internet bezpečně

CZ.NIC, z.s.p.o.; Jiří Vaněk, Jiří Novák, David Kalika

* Jak rozumět mediálním sdělením o migraci

Program migrace, Člověk v tísni, o.p.s.; Tereza Freidingerová, Markéta Žižková, Masha Volynsky, Illaria Belluci, Kristýna Brožová, Liudmila Kopecká

* Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

NMS; Editorem českého vydání je Mgr. Jiří Richter, na odborné redakci se podílel Mgr. Josef Radimecký, MSc. Manažerem projektu, v rámci něhož byla připravena originální publikace, byl Maurice Galla - Trimbos Institute, Nizozemsko.

* Kdo a co řídí české adolescenty?

FF UP Olomouc, autoři: PhDr. Martin Dolejš PhD., Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová, Mgr. Lucie Vavrysová

* Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování - Metodika pro učitele

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Exnerová, M., Kaufová, T., & Skácelová, L.

* Krizová intervence pro speciální pedagogy

Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta; Michal Růžička a kolektiv

* Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová

KYBERŠIKANA A JEJÍ PREVENCE

Člověk v tísni o.p.s, kolektiv autorů

* Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. a kol.

Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb

CSSP; PhDr. Dagmar Krutilová, JUDr. Pavel Čámský, Bc. Jan Sembdner, Ing. Pavel Sladký

* Metodika multikulturní výchovy-Crossing Borders

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.; Marie Konrádová, Kateřina Dederová, Pavla Hradečná, Eva Vojtová, František Cihlář

* Metodika osobního rozvoje

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová L., Macková, L. (Eds.)

* Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L., Ferdová, J., Zárubová, L., Aujezká, A.

* Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

* Metodika vedení třídnických hodin

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

* Mezinárodní standardy prevence užívání drog

NMS; Český překlad prvního vydání publikace UNODC, která vyšla v roce 2013 pod názvem International Standards on Drug Use Prevention.

Mladiství v procesu poruchové socializace

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP); Kazimír Večerka, Jana Hulmáková, Markéta Štěchová

* Modely závislosti

NMS; Robert West, editoři českého vydání: Mravčík, V., Grohmannová, K.

Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově

Národní ústav pro vzdělávání; Kolektiv autorů, editor © Lucie Myšková

Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

Masarykova univerzita; Vejrychová Radka a kolektiv

* Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J.

* Ohrožená mládež mezi prevencí a represí

Institut pro kriminologii a sociální prevenci; Kazimír Večerka, Jakub Holas, Markéta Štěchová, Simona Diblíková, Marina Luptáková

* ON-LINE ZOO

Kyberbezpečnost pro nejmenší. CZ.NIC, z.s.p.o.; Daniela Drobna, Achmed Abdel-Salam

* Poruchy příjmu potravy - Manuál pro pedagogy

Anabell; Mgr. Jarmila Švédová, Mgr. Lenka Mičová

* Poruchy příjmu potravy - Příručka pro pomáhající profese

UK Praha, VFN Praha; Hana Papežová, Jana Hanusová

* Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe

NMS; publikace je překladem prvního vydání zprávy „Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence“, která byla v angličtině vypracovaná pro Středisko provincie Ontario pro výzkum problémového hráčství a ministerstvo zdravotnictví a dlouhodobé péče provincie Ontario

Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ

PPP a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje; Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Irena Oršulíková, Mgr. Karel Opravil

* Prevence rizikového chování v dopravním prostředí

Státní zdravotní ústav; MUDr. Zuzana Zvadová, MUDr. Marie Nejedlá

* Prevence rizikového chování ve školství

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al.

* Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací

NMS; Editorem české verze je Mgr. Pavla Chomynová (Lejčková). Překlad publikace původně vydané organizací National Institute for Health and Clinical Excellence.

* Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících

MZ ČR - Národní program zdraví; Roman Pešek, Kateřina Nečesaná

* Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy

NÚV; Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková

* Primární prevence rizikového chování ve školství

Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.)

Problémové hráčství

Národní ústavu duševního zdraví; PhDr. Petr Winkler, Ing. Markéta Bejdová, PhDr. Ladislav Csémy, Bc. Aneta Weissová

* Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al.

* Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů

UPOL; Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá a kolektiv

Průvodce pro rodiny uživatelů drog, alkoholu, hráčů…

Magdaléna, o.p.s.; Kolektiv autorů Magdaléna, o.p.s.

* Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol.

* Příručka HIV poradenství

Státní zdravotní ústav;  Marie Brůčková a kol.

* Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů

FF UP Olomouc, autor: Mgr. Lucie Vavrysová

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady - Příručka učitele

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Jindrová, M.

* Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování

UPOL; Martin Dolejš, Miroslav Orel

* Rodiče – nečekaní spojenci

Varianty - Člověk v tísni,o.p.s., MŠMT; Alena Felcmanová M.A. a kolektiv

* Rodiče, děti a jejich problémy

Sdružení Linka bezpečí; Ludmila Boková, Lucie Bukovská, Tomáš Katrňák, Václava Masáková, Jana Procházková, Kateřina Schmidová

Rodina, děti a domácí násilí

Centrum sociálních služeb Praha; Kolektiv autorů

Role sociálního pracovníka ve školství

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů

* Rukověť školního metodika prevence

Středočeský kraj; Eva Burdová, 2019

Sociální práce a drogová problematika dětí a mladistvých

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů

* Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Macková, L., Skácelová, L. a kol.

* Speciální pedagogika

Triton; Slavomil Fischer, Jiří Škoda

* Specifické poruchy učení a chování

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; PaedDr. Drahomíra Jucovičová

* Společně tvoříme svět

NIDV; Jiří Zajíc

Spravedlivý start? - Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu

Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta; David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková

* Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Univerzita Karlova v Praze; Pavlas Martanová, V. (Ed.)

* Standardy pro sexuální výchovu v Evropě

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha 2017

Šikanování na školách

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.;  Lenka Kollerová, Anna Pospíšilová, Pavlína Janošová

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Dolejš M., Miovský, M., Řehan, V.

Trauma v dětství a adolescenci - Průvodce pro pedagogy

Národní ústav duševního zdraví; Doležalová, P., Orlíková, B., Kážmer, L., Drbohlavová, B., Csémy, L.

* Třídnické hodiny-Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy

Projekt Odyssea; Mgr. Michal Dubec

* TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování

Univerzita Palackého v Olomouci; Martin Dominik Polínek

* Učebnice obecné psychologie

ACADEMIA-Akademie věd ČR; Alena Plháková

* Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - Člověk v tísni, o.p.s., Kolektiv autorů

* Úskalí internetového poradenství

Masarykova univerzita Brno; Zbyněk Vybíral, Klára Kolofíková

* Úvod do sociální pedagogiky

Masarykova univerzita Brno; Dana Knotová a kol.

* Vybraná témata vychovatelské praxe

NÚV, KA 1. LF UK Praha; Autorský kolektiv: Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Pavla Skasková, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., PhDr. Jan Soukup, PhD., Mgr. Tereza Polesná, PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Jiří Pilař

* Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů

UPOL; Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Andrej Mentel

* Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

UPOL; Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá

* Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al.

* Vzorová dokumentace ŠMP

Středočeský kraj; Eva Burdová, 2019

* Základní metodika-Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví a Výchova ke zdraví

Anabell; PhDr. Mgr. Lenka Procházková

* Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Univerzita Karlova v Praze; Štefunková, M., & Šejvl, J. (Eds.)

Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují

Karlovarský kraj; Jiří Vimr

Zdravý životní styl

Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze; PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

* Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

UPOL; Vanda Zemanová, Martin Dolejš