Odkazy

Odkazy - Rizikové chování

Seznam článků

Alkohol škodí - NMS

Web Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zaměřený na problematiku konzumace alkoholu. Informace o rizicích spojených s pitím alkoholu, rady a tipy jak pití omezit.

Alkoholpodkontrolou.cz

Stránky provozované Klinikou adiktologie 1.LF UK zaměřené na problematiku konzumace alkoholu.

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti - na stránkách naleznete informace k diagnostice a terapii ADHD, ale také mapu odborné pomoci,diskuzi a další.

Bezpečně online

Portál zaměřen na děti, učitele i rodiče. Bezpečnost na internetu, ochrana soukromí, surfuj bezpečně.

* DaDA - Dětska a dorostová adiktologie

Informační web zaměřený na síť odborných služeb v oblasti dětské adiktologie.

DOBRONAUTI: Zpátky v čase (preventivní program pro práci s agresí)

Cílem programu je pomoci dětem rozvinout jejich schopnost zpracovat vlastní agresi a také je naučit, jak na agresi druhých dobře reagovat, ať už jsou v roli oběti nebo přihlížejícího. Program má herní podobu a je určený dětem od 3. do 5. třídy ZŠ.

Drogová poradna online

Online poradnu provozuje SANANIM z.ú., organizace zaměřená na prevenci a léčbu drogových závislostí. Můžete zde anonymně zadat jakýkoliv dotaz, který se týká drogové problematiky. Na stránkách naleznete také informace o jednotlivých drogách a dalších tématech s této oblasti.

E-bezpeci.cz

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény.

Hazardní hraní - NMS

Stránky provozované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti zaměřené na problematiku hazardního hráčství.

* Idealni.cz – informace o poruchách příjmu potravy

Velmi zajímavé, odbornými informacemi nabité internetové stránky. Najdete tu články o anorexii a bulimii, o souvisejících potížích. Dále spoustu zajímavých kontaktů na terapeuty a lékaře, kteří se poruchám příjmu potravy věnují.

Inkluzivní škola

Stránky zaměřené na začleňování žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému a multikulturní výchovu. (META, o.p.s.)

INSPIROMAT - Podpora inkluze

Informace a materiály k inkluzivnímu vzdělávání. Témata - duševní zdraví žáků, SVP, individualizovaná podpora, náročné chování, wellbeing a řada dalších. (ČOSIV)

Koncimshulenim.cz

Webová služba Končím s hulením je projektem SANANIM, z.ú., realizovaným pod názvem „Internetová léčebná intervence pro uživatele konopných látek“. Jejím cílem je upozornit nejen uživatele, ale i širokou veřejnost na možná rizika intenzivního užívání konopí a těm, kteří chtějí své návyky změnit, nabízí podpůrný program online léčby.

Kvalitní škola - metodický portál

Cílem metodického portálu připraveného ČŠI ČR je maximální podpora škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení.

LIDÉ V POHYBU

Metodická příručka určená nejen pro skautské vedoucí, ale i pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se chtějí ve své práci s dětmi a mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace.
Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů.

Mapa pomoci - NMS

Podrobný adresář adiktologických služeb v ČR na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Možnost vyhledávání dle regionu v ČR (kraj/okres) i dle typu služby (např. kontaktní centrum, detoxifikace, protidrogový koordinátor atd.)

Metodický portál RVP

Stránky NPI ČR poskytující metodickou a profesní podporu všem, kteří pracují ve školním prostředí. Obsahuje také vzdělávací část ve formě e-learningu.

Minimalizace šikany

Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Informace, poradna, vzdělávání.

Nadační fond MODRÁ RYBKA - Projekt "Jak nebýt za Tro(t)lla"

Výukové materiály pro pedagogy - mediální gramotnost a orientace ve světě dezinformací.

Nemá to na čele

Projekt webových stránek PROSTOR PRO, o.p.s. zaměřených na šikanu, který je určen pro pedagogy i rodiče.

Nepozornidospeli.cz

Stránky patřící pod Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze zaměřené na ADHD/ADD v dospělém věku - diagnostika, terapie, možnosti pomoci a další.

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu - Projekt Hyperka

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu. Organizace funguje již od roku 2003, kdy skupina odborníků z oblasti psychologie, pedagogiky a sociální práce chtěli zajistit komplexní odborné služby pro jedince, kteří mají ADD nebo ADHD.

Online adiktologická poradna - Klinika adiktologie

Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování.

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie na stránkách www.detibezurazu.cz poskytuje podrobné informace o dětských úrazech, jejich prevenci a první pomoci vč. instruktážních videí a brožur.

Rozcestník osvětových materiálů - kybernetická bezpečnost

Stránky NÚKIB - rozcestník představuje selektovanou kolekci materiálů pro učitele i rodiče.

Safezóna

Safezóna je projekt vytvořený komunitou Česko.Digital, jehož cílem je napomáhat dětem a dospívajícím s jejich duševními problémy. Safezóna bude obsahovat 15 důležitých témat, například šikanu, poruchy příjmu potravy nebo osamělost a další. Součástí projektu jsou i pracovní listy a výuková videa.

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

Portál společnosti vznikl jako základna informací o nových náboženských hnutích. Charakteristická je snaha o akademický přístup a zároveň o srozumitelnost.

Šance Dětem

Sekce věnovaná problémovému chování dětí a náročným situacím na stránkách internetového portálu Šance Dětem. (Sirius, o.p.s.)

Všech pět pohromadě (V5P)

Všech pět pohromadě (V5P) je vzdělávací program založený na principech gramotnosti v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení. (Pro žáky ve věku 10-12 let). Všech pět pohromadě bylo vyvinuto pracovní skupinou Duševní zdraví u dětí a adolescentů, která funguje v rámci oddělení Sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví v ČR.

Zapojme všechny

Praktický informační web realizovaný projektem Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) při NPI ČR zaměřený na inkluzi a kvalitní a moderní vzdělávání určený především pro pedagogy, ale také rodiče a zřizovatele škol.

Zůstaň nad vlivem

Kampaň Asociace nestátních organizací pro náctileté zaměřená na informace a včasnou intervenci v souvislosti se závislostním chováním.

 


 

ADDP - Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s.

Asociace je nezávislé a dobrovolné profesní sdružení lékařů. Cílem je podpora zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, které se  týkají oboru dětská a dorostová psychiatre a dále péče o duševní zdraví dětí a mládeže.

* Česká asociace školních metodiků prevence

ČAŠMP jako profesní nepolitická organizace sdružuje školní metodiky prevence a svoji činnost vyvíjí na území České republiky.
Profesně je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a prosazování zájmů školních metodiků prevence.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)

Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

Člověk v tísni

Internetový portál obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, která vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Drogy-info

Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky. Poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.

Dům tří přání, z.ú.

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci.

Fokus Praha - Projekt Blázníš? No a!

Je primární preventivní program pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15 - 20 let. Věnuje se komplexně tématům spojeným s duševním zdravím a nemocí. V jeho průběhu se vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část.

DYS-centrum Praha

DYS-centrum® Praha je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování.

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.

* MHMP-Odbor sociálních věcí

Magistrát hlavního města Prahy - Prevence kriminality, protidrogová prevence, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

* MŠMT - prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Problematika prevence RCH

Multikulturní centrum Praha

Vzdělávací projekty pro školy a pedagogy, knihovna a infocentrum, pořady pro veřejnost
publikace, výzkum a další.

Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní příspěvková organizace přímo řízená MŠMT) vznikl k 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání.

Národní ústav pro autismus, z.ú. - Projekt AutismPort

Stránky zameřené na informace a pomoc v oblasti PAS.

NUDZ

Stránky Národního ústavu duševního zdraví.

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.

OSPRCh, z.s. je spolek ve smyslu občanského zákoníku, jehož cílem je podporovat efektivní a ověřené postupy v oblastech environmentální, všeobecné, selektivní, indikované prevence, časné diagnostiky a intervencí s cílem kontinuálně zlepšovat zdraví a kvalitu života jednotlivců a řešit nerovnosti zdraví.

Prev-Centrum Praha

Stránky Prev-Centra, z.ú., jehož základním posláním je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.

 

 


 

* Bulimiahelp.org

Obsáhlé stránky zaměřené na problematiku bulimie a její léčbu. (anglicky)

ADHD childhood

Stránky s detailně zpracovanou problematikou ADHD obsahující mj. rozsáhlou sekci pro pedagogy

* Drugfree.org

Obsáhlé stránky týkající se mj. prevence rizikového chování. Část, jež se zaměřuje na rodiče, obsahuje nejen informace, ale řadu praktických rad a návodů. (anglicky)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je hlavním centrem pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách, drogové závislosti a prevenci, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogové situaci na evropské úrovni.

SAMHSA - Center for Substance Abuse Prevention

The mission of the Center for Substance Abuse Prevention is to improve behavioral health through evidence-based prevention approaches.

* Science Daily - ADD and ADHD News

Sekce ADD/ADHD na stránkách Science Daily, která referuje o novinkách a výzkumných studiích v v oblasti ADD a ADHD.

 


Poznámka k využití filmů v primární prevenci:
Film je umělecké dílo, sám o sobě však není nástrojem prevence (přestože skrývá preventivní potenciál). Nelze tedy očekávat, že by pouhé shlédnutí snímku provázely zásadní postojové změny ve vztahu k rizikovému chování.
Aby byla práce s filmem efektivní a přinášela očekávaný preventivní efekt, je nutné, aby součástí celé aktivity byla po shlédnutí filmu i následná práce se skupinou. Jenom na základě následné diskuse a reflexe je možné posoudit, jak film zapůsobil, jak na něj reagují a jak se filmem vyvolané prožitky dají využít k případným postojovým změnám. Je třeba zmínit, že preventivní efekt bude tím silnější, čím větší míra bezpečí a respektu bude ve skupině panovat. Tyto předpoklady jsou ale výsledkem dlouhodobé soustavné práce se třídou.

(Mgr. Jan Žufníček, CSSP-PCPP)

(Níže uváděné filmy jsou určeny pro věkovou skupinu starší patnácti let)

 

Jako hvězdy na Zemi

Indie, 2007; problematika dyslexie, ADHD

Láska je láska

Švédsko/Dánsko, 1998; hledání sexuální identity na prahu dospělosti

* Mezi zdmi

Francie, 2008, výchovné problémy učitele v etnicky pestré třídě

Náš vůdce

Německo, 2008; školní experiment, který se vymkl kontrole

* Oddělené světy

Dánsko, 2008; problematika sekt

Odpojit

USA, 2012; problematika kyberprostoru a sociálních sítí

Requiem za sen

USA, 2000; závislost na legálních i nelegálních drogách

Stanfordský vězeňský experiment

USA, 2015; psychologické experimenty na americké univerzitě v 70. létech

* Zkažená mládež

Estonsko, 2007; problematika šikany

 


 

Seznam publikací a časopisů k primární prevenci rizikového chování a souvisejícím oborům, které jsou na webech dostupné v plné verzi a zdarma najdete na našem webu v samostatné rubrice Publikace online