Instituce, organizace - Strana 2

Odkazy - Rizikové chování - Instituce, organizace

Seznam článků

 

* MŠMT - prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Problematika prevence RCH

* MHMP-Odbor sociálních věcí

Magistrát hlavního města Prahy - Prevence kriminality, protidrogová prevence, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

* Česká asociace školních metodiků prevence

ČAŠMP jako profesní nepolitická organizace sdružuje školní metodiky prevence a svoji činnost vyvíjí na území České republiky.
Profesně je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a prosazování zájmů školních metodiků prevence.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)

Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

* RVKPP

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Člověk v tísni

Internetový portál obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, která vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. 

Multikulturní centrum Praha

Vzdělávací projekty pro školy a pedagogy, knihovna a infocentrum, pořady pro veřejnost
publikace, výzkum a další.

Drogy-info

Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky. Poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.

Dětské a dorostové detoxikační centrum-Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, volnočasové aktivity).

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.

Prev-Centrum Praha

Stránky Prev-Centra, z.ú., jehož základním posláním je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.

Gambling ambulance SANANIM

Ambulantní terapeutický program určený pro hazardní hráče, sázkaře a jejich blízké.
Cílem tohoto programu je poskytovat klientům komplexní léčebné ambulantní služby v potřebné intenzitě a kvalitě vedoucí k trvalé změně životního stylu hráče.

NUDZ

Stránky Národního ústavu duševního zdraví

Národní informační centrum pro mládež

Portál Národního informačního centra pro mládež Národního institutu dětí a mládeže, jehož základní ideou je soustředit veškeré potřebné informace, informační produkty, poradenství a služby pro děti a mládež na jednom místě.

DYS-centrum Praha

DYS-centrum® Praha je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování.

Fokus Praha - Projekt Blázníš? No a!

Je primární preventivní program pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15 - 20 let. Věnuje se komplexně tématům spojeným s duševním zdravím a nemocí. V jeho průběhu se vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část.

Národní ústav pro autismus, z.ú. - Projekt AutismPort

Stránky zameřené na informace a pomoc v oblasti PAS.

Dům tří přání, z.ú.

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci.