Rizikové a protektivní faktory - syndrom CAN

Rizikové a protektivní faktory - syndrom CAN

Rizikové faktory Protektivní faktory
Rizikoví dospělí, kteří o dítě pečují. Do této kategorie spadají např. drogově nebo jinak závislí, mladí, nezralí a nevyspělí pečovatelé, lidé v hmotné nouzi, bez domova, nezaměstnaní, lidé, kteří byli v dětství sami vystaveni špatnému zacházení, lidé s nízkými kognitivními schopnostmi, psychicky nemocní, ambiciózní, workoholici. Informovanost o riziku nešetrného zacházení s dětmi, screeningové metody pro lékaře, sociální a pedagogické pracovníky, nácvik zdravé komunikace a rodičovských dovedností.
Rizikové děti, které svými projevy mohou na okolí působit provokativně. Jde o děti s hyperaktivitou, děti postižené smyslově, tělesně nebo mentálně, děti jakkoli odlišné. Dále jde o děti úzkostné, dráždivé, zlostné, ale i o děti apatické a plačtivé. Může jít také o děti, které nesplňují očekávání okolí, ať už intelektově (neúspěšné ve škole) nebo motoricky (neobratné při sportu). Dívky výrazně ženských tvarů. Informovanost dětí o zdravém přístupu dospělých k nim, zvyšování tzv. měkkých dovedností dětí, interpersonálních dovedností týkajících se např. schopnosti chránit sami sebe, nastavovat hranice manipulace s jejich vlastním tělem a schopnosti otevřené komunikace, zvyšování frustrační tolerance, zdravého sebepojetí atp.
Rizikové situace – spojení rizikového dospělého a dítěte, chudoba, sociální izolace, odlučování dětí (náhradní rodinná péče, rozvodová situace), akceptované násilí.
Spolupráce na komunitní úrovni, multidisciplinární přístup, informovanost o riziku nešetrného zacházení s dětmi. Neakceptovat násilí v okolí.