Články, odkazy - RCH v dopravě

Články, odkazy - RCH v dopravě

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program a doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže. Materiál a jednotlivé přílohy naleznete ZDE
 
BESIP
Zastřešujícím subjektem pro bezpečnost silničního provozu je BESIP. Jde o samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR. Na úrovni prevence rizikového chování v dopravě se BESIP orientuje na výuku dopravní výchovy a zabývá se metodickou a didaktickou podporou výuky dopravní výchovy.
 
Prevenci rizikového chování v dopravě dále zajišťuje a podporuje:
* Městská policie (zejména v oblasti dozoru a asistence v dopravním provozu v místech s vysokým výskytem dětí – např. projekt Bezpečná cesta do školy);
* Dopravní policie (zejména v oblasti vzdělávání a nácviku praktických dovedností);
* Centrum dopravního výzkumu – odborné informace a publikace  v oblasti dopravní výchovy (www.cdv.cz);
* Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha – školení a poskytnutí metodik pro selektivní primární prevenci (www.adiktologie.cz);
* Ústřední automotoklub - UAMK (https://www.uamk.cz/) je členem koordinační rady ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a vedle asistenčních služeb se podílí také na prevenci v dopravě např. nabídkou simulátorů, trenažerů (vč. cyklistických) nebo dětských dopravních hřišť;
 
Zdroj:
Statistika nehodovosti v ČR (https://besip.cz/Statistiky)
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, příloha č. 2 - Rizikové chování v dopravě
 
Publikace online - rubrika na našich stránkách, která obsahuje přehled volně dostupných publikací k RCH a souvisejícím tématům.

Knihovna - rubrika na našich stránkách, která obsahuje anotace na literaturu k RCH a souvisejícím tématům.