Rizikové a protektivní faktory - rasismus, homofobie...

Rizikové a protektivní faktory - rasismus, homofobie...

Rizikové faktory Protektivní faktory
negativní reflexe životních vyhlídek (nízký kulturní kapitál rodiny, chudoba) * pozitivní zážitky s jinakostí či kulturní odlišností
zvýšená impulzivita jednotlivce, sklony k agresivním projevům znalosti copingových strategií pro vyrovnávání se s psychickou zátěží, schopnost kontroly impulsivity a agrese
politický a ideologický vliv okolí, rodiny, kamarádů vedení žákovských kolektivů k používání demokratických principů a respektu individuálních práv
sklony k nezdravému soutěžení, dominanci, autoritářství celková atmosféra školy – budování hodnot tolerance a respektu k odlišnostem
odcizení v kolektivu, nedostatek kvalitních sociálních vztahů v přirozeném okolí komunitní vazby, pozitivní volnočasové aktivity a vztahy ke svému okolí
opakující se paušalizující stereotypy v běžné řeči kolektivu pedagogové ve svém vystupování a verbálním projevu nevyužívají stereotypizaci a předsudky, ale naopak je odsuzují
obdiv k populistickým politikům, schvalování nedodržování demokratických hodnot budování respektu k nepopulistické demokratické politické kultuře
nízké vzdělání, nedostatek znalostí, neochota myšlenkové reflexe reality budování modelů spolupráce a kooperace jako výchozího nastavení žáků