Výskyt šikany

Výskyt šikany

Z Tematické zprávy Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách, kterou v roce 2016 na základě šetření vydala Česká školní inspekce vyplývají následující zjištění:
 
Pozitivní zjištění:
* v mateřských školách a základních školách jen s 1. stupněm byl zjištěn nízký výskyt šikany
* strategie realizované při výskytu šikany byly v navštívených mateřských, základních i středních školách účinné
* většina škol dobře pracuje se vztahy ve třídních kolektivech
* nevhodné chování žáků směrem k učitelům se sice objevuje častěji než v minulosti, ale případů, které by bylo možné označit za skutečnou šikanu pedagogů, je minimum
* většina školních metodiků prevence i výchovných poradců je spokojena s metodickou podporou, která je jim poskytována
* velká část výchovných poradců absolvovala kvalifikační studium nebo jím právě prochází (okolo 77 % v plně organizovaných ZŠ a SŠ)
* většina výchovných poradců má vyhovující prostory pro svou práci
 
Negativní zjištění:
* 20 % a více škol nemá zpracovány krizové plány pro většinu sledovaných rizikových jevů s výjimkou šikany a v případě středních škol také agrese ve škole
* významný podíl škol vůbec nespolupracuje s oblastním metodikem prevence
* významný podíl školních metodiků prevence nemá preventivní činnost zohledněnu ve svém úvazku, nemá svou činnost finančně ohodnocenu a nemá vyhovující prostory pro výkon této činnosti
* kvalifikační studium absolvoval nízký podíl školních metodiků prevence
* často nebo velmi často se metodickému vedení kolegů v oblasti prevence věnuje pouze přibližně polovina školních metodiků prevence v základních i středních školách
* v některých školách chybí strategie, jak postupovat v případě výskytu šikany
* stále nedostatečně nastavená pravidla a doporučení pro postup v případě rizikového chování žáků směrem k učitelům, resp. pracovníkům školy
* malé zapojení rodičů do preventivních aktivit (30,4 % MŠ, 59,6 % ZŠ a 20 % SŠ)
* zjištěny školy (ačkoliv je jejich počet nízký), které nemají ochranu před šikanou zakotvenu ve školním řádu – při řešení šikany je důležité poukázat na porušení školního řádu; v mateřských a středních školách převažuje obecné zakotvení jako ochrana před sociálně patologickými jevy
 
(Celá zpráva dostupná na stránkách České školní inspekce ZDE)