Kam se obrátit

Kam se obrátit

Kam se obrátit, kde hledat pomoc, pokud opakovaně se svým potomkem řešíte problémy s přiměřeností jeho chování ať už v prostředí školy nebo doma, pokud máte pochybnosti o tom, jaká zvolit výchovná opatření a jak se zachovat, pokud potřebujete radu nebo oporu při řešení svízelných situací, vždy je nejúčinnějším krokem vyhledat odbornou pomoc osobně. Níže uvádíme základní typy poradenských služeb, kam je možné se obrátit.
(Informace o konkrétní poradenské službě ve vašem regionu je možné získat také přímo ve škole)

1/ Pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

Popis služby:  PPP standardně řeší výukové, výchovné a jiné potíže předškolních i školních dětí a mládeže. Nabízí diagnostiku školní zralosti, příčin školní neuspěšnosti a dalších školních obtíží (SPU, SPCH, ADHD/ADD, potíže s adaptací apod.). V těchto oblastech také nabízí poradenství dětem a jejich rodičům, ev. nápravu (skupinovou či individuální práci, speciálně pedagogickou nápravu atd.), vzdělávání pro učitele a další. Na PPP se mohou obrátit zákonní zástupci dítěte či (s jejich souhlasem) škola. Základní služby poraden jsou bezplatné, nadstardní služby bývají zpoplatněny.

Adresář pro Prahu: Na těchto stránkách ZDE

Na mimomopražské  spádové PPP získáte kontakt ve škole.

 

2/ Poradenská a terapeutická zařízení v Praze zaměřená na pomoc dětem, dospívajícím i jejich rodinám a blízkým

Popis služeb: Poradenství, terapie, krizová intervence (šikana, týrání, problematické vztahy v rodině a s vrstevníky, psychické problémy...).

Dům tří přání

Dětské krizové centrum

Centrum sociálních služeb Praha

ESET - Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.

Centrum LOCIKA - Podpora rodin zasažených násilím

POMA Praha (Člověk v tísni, o.p.s.) - Podpora mladistvých a jejich rodin

 

3/ Střediska výchovné péče (SVP)

Popis služby: Střediska výchovné péče jsou školská zařízení. Poskytují služby dětem s výchovnými problémy (například záškoláctví, agresivní chování ke spolužákům i pedagogům, útěky z domova atd.). Služby poskytují také rodičům  a pedagogům těchto dětí.
Služby jsou poskytovány formou:
• ambulantní  - většinou hodinová konzultace se speciálním pedagogem nebo psychologem,  jsou poskytovány bezplatně, prvnímu setkání předchází telefonické domluvení termínu schůzky.
• Internátní - osmitýdenní dobrovolný pobyt dětí ve středisku, na základě žádosti zákonného zástupce. Této službě musí předcházet ambulantní spolupráce. Alternativou k internátní službám jsou celodenní služby, kdy dítě dochází do střediska po škole a na noc se vrací domů. Náklady na ubytování a stravování dětí hradí rodiče.
• Novou formou služeb je terénní služba přímo v přirozeném prostředí dítěte (ve škole či doma).

S prací střediska se můžete setkat také ve třídě vašeho dítěte, kde může být realizován na základě objednávky školy intervenční program.

Odkazy na poskytovatele v regionu Praha:

SVP Klíčov

SVP Praha 4

SVP Slaný

Ostatní regiony: Adresář MŠMT

 

4/ Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Popis služby: Orgány sociálně právní ochrany dětí jsou v Praze oddělení sociálně právní ochrany městských částí Prahy 1-22. Hlavním posláním těchto oddělení je péče o děti vyžadující okamžitou pomoc a o děti nacházející se v rizikových situacích včetně situací, které ohrožují mravní vývoj dítěte (dítě se dopouští problémového chování). Více informací na stránkách OSPOD.cz

Adresář pro Prahu: ZDE

Ostatní regiony: na stránkách OSPOD.cz

 

5/ Ordinace dětského a dorostového lékaře, ev. psychiatra
Obrátit se na tuto službu je vhodné v případech, kdy u dítěte dochází k závažným změnám v jeho chování - např. halucinace, zmatenost, neklid, zcela nepřiměřené chování, výrazně depresivní ladění ap.

Kontakty a další informace: Asociace dětské a dorostové psychiatrie

 

6/ Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Služba zaměřená mj. na pomoc a poradenství v případech komplikovaných rodinných vztahů a krizových situací v rodině.

Kontakt pro Prahu: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP

Ostatní regiony: Asociace manželských a rodinných poradců ČR

 

7/ Poradny pro rodiče v oblasti závislostí a problematického chování
Popis služby: Poskytují pomoc a poradenství rodičům v souvislosti s užíváním psychotropních a návykových látek jejich dětmi. Služby jsou bezplatné, lze jich využít i anonymně. S ohledem na konkrétní situaci v rodině a chování dítěte se lze poradit ohledně strategie, jež by dítě mohla motivovat k pozitivním změnám, lze získat informace o účincích jednotlivých drog a rizicích s nimi spojených, poradit se ohledně adekvátnosti používání testů na návykové látky v rodině, o typech léčebných zařízení a indikaci k léčbě atd.

Odkazy na poskytovatele v Praze:

Ambulance dětské a dorostové adiktologie - Klinika adiktologie 1.LF UK

Poradna pro rodinu SANANIM

Poradna Prev-Centrum

Ostatní regiony: Informace získáte v nejbližším Kontaktním centru, jejichž adresář s vyhledáváním dle kraje/okresu najdete na stránkách drogy-info.cz v rubrice Mapa pomoci