CSSP-PCPP: Dotazníkové šetření na ZŠ MČ Praha 12

CSSP-PCPP: Dotazníkové šetření na ZŠ MČ Praha 12

Dotazníkové šetření na ZŠ MČ Praha 12

Průzkum realizovala MČ Praha 12 a spolupracovalo na něm Centrum sociálních služeb Praha - Pražské centrum primární prevence.
Jedná se o průzkum v oblasti prevence v adiktologii mezi žáky 6. až 9. tříd základních škol, který byl realizován na základě zadání Městské části Praha 12. Cílem studie bylo zmapovat vývojové tendence v problematice užívání návykových látek. Dále byla v průzkumu zjišťována míra spokojenosti s vlastním životem, preference trávení volného času a další postoje žáků k vybraným otázkám životního stylu a také názory žáků na prevenci realizovanou ve škole.

Výsledky průzkumu mezi žáky 6. až 9. tříd ZŠ

Souhrn výsledků