Metodiky a strategické dokumenty

Metodiky a strategické dokumenty

Metodická doporučení a strategické dokumenty MŠMT:

MŠMT - Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027

MŠMT - Metodické dokumenty (doporučení a pokyny) v oblasti PPRCH

MŠMT - Strategie a koncepce PPRCH

MŠMT - Aktualizované přílohy metodického doporučení (alkohol, návykové látky,tabák)

MŠMT - Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

MŠMT – legislativa a prevence

 

Další dokumenty a informace:

* Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2022 až 2027, včetně Akčního plánu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro období 2022 až 2025 - ke stažení ZDE

* Strategie Hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování na období 2022-2027 - ke stažení ZDE

* Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021 - Česká školní inspekce - ke stažení ZDE

* Strategie EU pro oblast drog na období 2021–2025 - plné znění (česky) ZDE

* Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 - ke stažení ZDE

* Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021 - ke stažení ZDE

* Protidrogový akční plán EU na období 2017–2020 - ke stažení ZDE

* Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2014 až 2020 - ke stažení ZDE

* Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2019 s výhledem pro rok 2020 - ke stažení ZDE

* Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 - ke stažení ZDE

* Výběrová rešerše právních dokumentů v oblasti návykových látek (Odborný časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi č. I/2018) - ke stažení ZDE

* Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí ("Istanbulská úmluva") - ke stažení ZDE