Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího"

Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího"

Pátek, 17. 9. 2021 at 9:00 - 15:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího".

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno. Semináře je možné se zúčastnit také v online formě.

Lektorka: Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Cílem je seznámit ředitele dětských domovů, pracovníky OSPOD, speciální pedagogy, výchovné poradce, rodinné terapeuty, trenéry, učitele MŠ i ZŠ, logopedy, pediatry a další zájemce s vybranými otázkami vývojové psychologie.

Obsah semináře:
* Obecný úvod k vývoji dítěte a dospívajícího
Základní vývojové principy, vývojové determinanty, vybrané vývojové periodizace, aktuální situace ve výchově dítěte v ČR, současná společnost a vývojová rizika pro dítě a dospívajícího.
* Socioemocionální vývoj dítěte a jeho počátky
Nové poznatky o prenatálním vývoji dítěte a významu pro jeho další psychický vývoj, Nechtěné děti, Porodní alternativy, Mateřská senzitivní perioda a protó-sociální chování novorozence, význam pouta –attachment-mezi matkou a dítětem, synchronní či asynchronní komunikace matka-dítě, práce J. Bowlbyho, E.H.Eriksona, M.Mahlerové a jejich přínos.
* Předškolní dítě a jeho svět.
Specifika otcovské a mateřské role pro zdravý vývoj dítěte, Formování identity dítěte, Dětská hra a její význam, Předřečový a řečový vývoj dítěte, Bilingvní rodiny.
* Nástup dítěte do školy
Dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá příprava dítěte na nástup do školy, Problematika školní zralosti, Adaptace dítěte na školu a adaptační obtíže, Domácí příprava na školu se začínajícím školákem, Možnosti posílení součinnosti mezi školou jako vzdělávací institucí, rodiči a dítětem.
* Biopsychosociální aspekty dospívání
Hledání identity, Mezigenerační konflikty, Adolescentní moratorium, Růst zájmu o sexualitu, Volba partnera, Období sociální patologie – proč, Omezené možnosti systémových přístupů k této věkové kategorii.
* Psychická deprivace a traumatizace dítěte.
Vzhledem k zaměření posluchačů bude v celém programu věnována pozornost otázkám deprivace a traumatizace a možnostem jejich reparace. S respektem k časovým možnostem bude probírána subdeprivace ve vlastní biologické rodině, Instituce a její výchovné možnosti a omezení, Co je resilience a vulnerabilita dítěte, Děti a rozvody, Střídavá péče – pro a proti, Náhradní rodinná a institucionální péče o dítě a její úskalí, Prevence aneb výchova k manželství a rodičovství na školách.

Každá část programu bude doplněna diskusí, konkrétními případy a odkazy na odbornou literaturu a jejími ukázkami.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE