Seminář "Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny"

Seminář "Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny"

úterý, 29. 9. 2020 - středa, 30. 9. 2020

EDUPOL-Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na dvoudenní seminář "Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny".

Cílem dvoudenního vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou současné rodiny v kontextu poruch rodičovství a vybraných sociálně patologických jevů na pozadí rodiny z úhlu pohledu sociálního pracovníka a dalších participujících specialistů (pediatrů, soudních znalců, učitelů, vychovatelů a dalších). V obsáhlé problematice poruchového chování rodičů chce zejména účastníkům semináře rozšířit povědomí o možných příčinách poruchového vztahování se rodičů k dítěti, projevech a důsledcích pro dítě z toho plynoucích v rovině emocí, adaptability, vrstevnických vztahů a dalších sociálních vztahů do budoucna. Budou pojmenovány různorodé příčiny, které ovlivňují a formují osobnost jedince s disruptivními poruchami a s poruchami chování a ovládání impulzů. Na příkladech budou představeny vybrané vývojové cesty od raného dětství, nevhodné výchovné přístupy, narušená citová vazba a chybný proces operantního podmiňování, komorbidita vybraných poruch, diagnostické a terapeutické souvislosti. Pochopení příčin a individuálních formativních okolností vývoje daného jedince je nezbytné pro výběr vhodného přístupu, resocializace, terapie a výchovného poradenství.

Program:
1. den – 6 hodin
• Rodina, současná rodina, změny v rodinném chování
• Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti
• Rodina jako sociální děloha
• Vývojové separační fáze, poruchy separačních fází
• Problematické výchovné styly
• Poruchy rodičovství
• Syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče
2. den – 6 hodin
• Domácí násilí
• Dítě jako oběť domácího násilí
• Pachatel domácího násilí
• Syndrom CAN, formy a druhy
• Vztahová problematika sexuálního intrafamiliárního násilí
• Role matky zneužívaného dítěte
• Zvláštní formy zneužívání dítěte
• Komerční sexuální zneužívání dětí

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE