Stresory ve škole z pohledu učitelů a jejich souvislosti s individuálními charakteristikami a vyhořením - Studie

Stresory ve škole z pohledu učitelů a jejich souvislosti s individuálními charakteristikami a vyhořením - Studie

Stresory ve škole z pohledu učitelů a jejich souvislosti s individuálními charakteristikami a vyhořením - Studie

Autoři: Radek Vorlíček, Lenka Kollerová, Pavlína Janošová, Rút Jungwirthová

Zdroj: odborný časopis Československá psychologie

Učitelství bezpochyby patří k náročným povoláním, v nichž zaměstnanci čelí různým stresorům, tj. zdrojům zátěže (Gray et al., 2017). Výzkumy v této oblasti ověřily ne-gativní roli některých okruhů stresorů, u nichž již existoval teoretický předpoklad, že by mohly mít na výkon učitelské profese nepříznivý dopad. Mezi ověřené stresory pa-tří např. nespokojenost se školskou politikou či neodpovídající finanční ohodnocení, přílišný shon a zahlcení úkoly (Urbanovská, 2011), šikana mezi dětmi (Ariza-Montes et al., 2016), nedostatečná míra spolupráce a kvality vztahů v pedagogickém sboru (Kinman et al., 2011; Smetáčková a Francová, 2020), nízká motivace žáků a jejich nevhodné chování (Frey et al., 2009) nebo nedostatek pozitivních interakcí se žáky (Rodríguez-Mantilla a Fernández-Díaz, 2017)...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Československá psychologie 2022 / ročník LXVI / číslo 1 ZDE