CSSP-PCPP: Výsledky z průzkumu „Agresivní chování vůči učitelům“

CSSP-PCPP: Výsledky z průzkumu „Agresivní chování vůči učitelům“

Výsledky z průzkumu „Agresivní chování vůči učitelům“

Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence společně s Oddělením prevence MHMP realizovalo anonymní dotazníkové šetření na pražských školách, které mapovalo problematiku agresivního chování žáků vůči učitelům. Šetření probíhalo od 7.3. do 18.3.2016.  Dotazník zodpovědělo téměř 2000 pedagogů. Z výsledku se dá říci, že agresivní chování vůči učitelům je ve školách spíše výjimečné.
20% respondentů se v posledních třech letech setkalo opakovaně se slovní agresí. Jiné formy agrese vůči pedagogům jsou spíše ojedinělé, se závažností projevů jejich výskyt klesá. Za důležité zjištění považujeme, že jen 12 % respondentů absolvovalo vzdělání v oblasti práce s agresí delší než 10 hodin. O takové vzdělávání projevilo zájem více než 50 % dotazovaných. Vzdělávání pedagogických sborů je zároveň jednou z priorit MHMP v grantových řízeních.

Výsledky průzkumu