Home Ze světa prevence
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla I/2019 upozorňujeme na článek Změny v metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Autor: Jaroslav Šejvl, 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie

V lednu 2019 byly schváleny a dne 21. 1. 2019 publikovány na webových stránkách MŠMT tři významné změny, které se týkají metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, které bylo publikováno pod č.j. 21291/2010-28, s účinností od 1. 11. 2010. Byla provedena změna tří příloh uvedeného metodického doporučení (Co dělat, když – intervence pedagoga); tyto změny se týkají příloh upravujících: obecně návykové látky vyjma alkoholu a tabáku (příloha č. 1), alkoholu (příloha č. 4) a tabáku (příloha č. 13).
Cílem zprávy je stručnou formou seznámit cílovou skupinu s obsahem těchto intervenčních nástrojů...

 

Vybíráme z odborného časopisu E - psychologie

Z čísla 1/2019 doporučujene článek Rodina v situaci rozchodu rodičů z pohledu dítěte

Autor: Xenie Uholyeva

Anotace: Rozchod rodičů je proces, který dlouhodobě ovlivňuje životy všech zúčastněných. Cílem studie je popsat rozchod rodičů z pohledu dítěte. Vnímání rodiny dětmi jsme zkoumali pomocí metody FAST. Děti stavěly typickou, ideální a konfliktní reprezentaci rodiny. Porovnávali jsme skupinu 15 dětí v situaci rozchodu rodičů a skupinu 19 dětí ve stabilním rodinném prostředí bez vážných rodičovských konfliktů, průměrný věk dětí z obou skupin je 9,5 let (rozpětí 5–15 let). Zajímali jsme se o členství v rodině, kohezi a popis konfliktů v rodině. Děti v situaci rozchodu rodičů popisovaly nižší kohezi nejenom ve vztahu mezi rodiči, ale i mezi sebou a oběma rodiči. To je v souladu se zjištěními, která poukazují na horší kvalitu rodičovství po rozchodu rodičů...

 

 Vybíráme z časopisu PREVENCE

Z čísla 4/2016 upozorňujeme na článek Poruchy příjmu potravy z hlediska možnosti preventivních opatření školy a učitele

Autor: PhDr. Lenka Procházková, Ph.D.

Ačkoliv kořeny problematiky poruch příjmu potravy sahají až do středověku a tato tematika není v současnosti opomíjená, jako tomu bylo například v minulém století, přesto stále neexistuje žádný jednoznačný recept na léčbu. Poruchy příjmu potravy, jež nejčastěji bývají determinovány mentální anorexií a bulimií, patří mezi nejčastější a současně nejzávažnější problémy dospívajících dívek a mladých žen...

 

Vybíráme z časopisu Třídní učitel a vedení třídy

Z čísla 3/2017 upozorňujeme na článek Jak přistupovat k dítěti v pubertálním vzdoru

Autor: PhDr. Katarína Szabados

Mnohý dospělý se v kontaktu s pubertálním dítětem může cítit bezmocný. U učitelů se tato bezmoc může násobit, když takových dětí mají před sebou celou třídu. Co dělat, aby to fungovalo? Jako odpověď slouží následující článek od psycholožky Kataríny Szabados...

 

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla I/2019 upozorňujeme na článek Transformace primární prevence – vzdělávání pedagogů jako jedna z cest primární prevence

Autoři: Fialová, H. - Magdaléna, o. p. s., Mníšek pod Brdy

Článek se věnuje primární prevenci v kontextu celoevropského směřování primární prevence rizikového chování ve školství. Primární prevence je neustále v pohybu a ve většině organizací prevence nestihla „zamrznout“ v 90. letech minulého století. Článek reaguje především na aktuální situaci v oblasti všeobecné primární prevence, která v současné době směřuje od externích poskytovatelů směrem ke vzdělávání pedagogů...

 

Vybíráme z odborného časopisu Aplikovaná psychologie

Z čísla 5/2018 (str. 347) upozorňujeme na článek Škola z pohledu aplikované psychologie

Autoři: Soňa  Hermochová; Jana Vaňková

Tento trochu obecný název má několik rovin. „Škola“může být chápána jako obecný pojem označující instituci, mající ve společnosti svoji úlohu, ale i konkrétní budovu a s ní propojené lidi a jejich osudy.Aplikace psychologických poznatků se pak také větví na odborné úvahy na téma proč a jak ona „obecně uchopená škola“plní svou roli, jaké jsou vize a trendy, tak i k tomu, co v té které konkrétní škole „hapruje“. Školství se na celém světě probírá velmi intenzivně odedávna. Je to pochopitelné. Školství a související vzdělávání je významný fenomén. Odpovědná aplikace psychologických  koncepcí  právě  do  tohoto  odvětví  má  nepochybně  potencionál  širokého dopadu na celou společnost.  Psychologie tedy pomáhá hledat odpověď na to, „jak to má ve školách fungovat, na to, co a jak se učí“...

 

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla I/2019 upozorňujeme na článek Prevence rizikového chování ve školách v České republice za školní rok 2017/18: Údaje evidované Systémem evidence preventivních aktivit

Autoři: Vacek, J., Gabrhelík, R., Rokosová, K., Petrenko, R., Myšková, L.

Cílem článku je představit klíčové informace o nejnovějším stavu prevence rizikového chování ve školách v České republice v průběhu školního roku 2017/18, které vycházejí z údajů získaných z registru Systému evidence preventivních aktivit (SEPA)...

 

Vybíráme z časopisu PREVENCE

Ze zpravodaje 1/2019 upozorňujeme na článek Zastánci šikanovaných žáků pomáhají zastavovat šikanu a zmírňovat její následky

Autoři: Doc. Pavlína Janošová, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D. 

Školní šikana patří k nejčastěji diskutovaným projevům sociální patologie, jež se vyskytují v živote školních tříd. Odborníci na šikanu i veřejnost se logicky zaměřují především na její hlavní protagonisty – na ty, kteří šikanují, a na jejich oběti. V posledních dvou dekádách začali být detailněji zkoumáni i ostatní členové scény, na níž se šikana odehrává, zejména další spolužáci. Tento posun se projevil i v preventivních a intervenčních doporučeních a v českých i v mezinárodních programech...

 

Vybíráme z odborného časopisu KOMENSKÝ

Z čísla 04/2018 (str. 5) upozorňujeme na Rozhovor s Radovanem Voříškem o prevenci, která vychází vstříc potřebám žáků

Autor: Kateřina Lojdová

Školy zaujímají jedinečné místo v  systému primární prevence rizikového chování žáků. Jsou totiž institucí, kterou procházejí téměř všechny děti. Díky tomuto „plošnému pokrytí“ mohou napomoci předcházet vzniku rizikového chování u těch, u nichž se ještě nevyskytlo. Jak ale prevenci realizovat efektivně, tak aby nebyla kontraproduktivní? A  jsou i  ve 21. století největší hrozbou návykové látky nebo jejich místo již zaujaly nelátkové závislosti (například hraní počítačových her)? I o tom jsme hovořili s lektorem preventivních programů z organizace Podané ruce Radovanem Voříškem...

 

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla IV/2018 (str. 247) upozorňujeme na článek Školská zařízení a adiktologická problematika

Autor: Toman, J., Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4-Hodkovičky

Anotace: Školská zařízení zřizovaná podle zákona 109/2002 Sb. řeší problematiku adiktologického typu velmi dlouho zejména jako problém obligatorně umístěného dítěte bez ohledu na motivaci či úroveň kompetencí pracoviště. U motivovaných adiktologických klientů využívají školská zařízení služeb programů ve zdravotnictví či u neziskových organizací. Některá zařízení zřídila vlastní adiktologické programy. Příkladem je program Cesta Řevnice. Nárůst této problematiky vyžaduje urychlené koncepční řešení v systému prevence...

 

Vybíráme z odborného časopisu PEDAGOGIKA

Z čísla 4/2018 upozorňujeme na článek Potíž s výukou psychologie v učitelských programech

Autoři: Stuchlíková, I., Mareš, J. 

...výuka psychologie v učitelských programech je tématem, s nímž se potýkají akademici přibližně na třiceti fakultách připravujících učitele, nicméně v tomto potýkání – řečeno sportovní terminologií – zatím prohrávají na body. Přestože taková výuka v nemalém rozsahu probíhá, schází nám evidence o tom, jak se uskutečňuje a nakolik dobře. Schází nám však toho mnohem víc: jasné vymezení toho, jakou roli má taková výuka plnit, k čemu směřuje a jakými cestami bychom mohli zjišťovat, zda se to daří. Proto není překvapující, že nám schází i vyzrálé rukopisy, které by se k těmto otázkám vyjadřovaly...

 

Vybíráme z odborného časopisu Pedagogika.sk

Z čísla 3/2018 upozorňujeme na článek Vorlíček, Radek: „Chráníme sebe a děti“: kamerový systém v problémové základní škole

Autor: Vorlíček, Radek

Anotace: Článek zkoumá úlohu kamerového systému v základní škole, která se nachází v západní části Slovenské republiky. Zaměřuje se zejména na otázku šikany a věnuje pozornost tomu, zda kamerový systém dokáže šikanu zmírnit či odbourat. Výsledky výzkumu ukazují, že kamerový systém šikanu nedokáže ani zachytit, ani potlačit. Dokáže ji pouze přesunout do méně viditelné formy. Předkládaný text je založen na kvalitativním, induktivním a etnografickém výzkumu...

 

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla IV/2018 upozorňujeme na článek Přístup založený na důkazech ve školní prevenci znamená každodenní boj: případová studie zkušeností v České republice s národními standarty kvality a národním certifikačním systémem

Autor: Miovský, M.

Anotace: Česká republika došla ke konci 15letého období vývoje národního preventivního systému ve školách. Rozvaha nad tímto vývojem může nabídnout zajímavou případovou studii, která ukazuje obecné obtíže, které jsou zahrnuté ve vytváření národní preventivní politiky a implementování principů přístupu založeného na důkazech. Prezentují se výsledky posledních projektů, jako jsou klíčové dokumenty (standardy kvality, učebnice, výkladový slovník, příklady dobré praxe a další) a národní systém hodnocení kvality, který se nazývá certifikační proces, který má praktické dopady na grantový systém Ministerstva školství v České republice. Tento kontext je využit k poukázání toho, jak některé evropské platformy (EUSPR, IREFREA a další) mohou být velmi užitečné v zobecnění této myšlenky v Evropě. Příklady těchto aktivit na národní i mezinárodní úrovni se zdají být slibné a podporují čím dál tím více viditelný trend používání přístupu založeného na důkazech v praxi, čímž se celý obor stává atraktivnějším pro studenty a mladé výzkumníky...

 

upol big

Vybíráme z odborného časopisu e-Pedagogium (UPOL)

Z čísla III/2018 (str. 44) upozorňujeme na článek "Percipovaná sociální opora od spolužáků u vybraných rolí v šikaně"

Autor: Jiří Kressa

Anotace: Příspěvek představuje dílčí závěry výzkumu realizovaného výzkumníky Psychologického ústavu AV a Pedagogické fakulty JČU. Výzkum se zaměřuje na sociální oporu od spolužáků na základních školách tak, jak je percipovaná žáky a žákyněmi v určitých rolích v šikaně...

 

upol big

Vybíráme z odborného časopisu e-Pedagogium (UPOL)

Z čísla I/2018 upozorňujeme na článek „Děláš machry a přitom máš mikinu za dvacku“: socioekonomické antagonismy ve školní třídě

Autor: Radek Vorlíček

Anotace: Článek se zabývá sociální stratifikací ve školní třídě a zaznamenává kontext, v němž probíhá inkluze a exkluze těch, kdo jsou vnímáni jako nositelé jiné než dominantní identity, ať už má povahu spíše etnickou nebo sociálně třídní. Speciální pozornost je věnována vzájemné interakci sociodemografických kategorií. Článek je založen na kvalitativním a etnografickém výzkumu...

 

Vybíráme z odborného časopisu ORBIS SCHOLAE (UK Praha)

Z čísla 1/2015 upozorňujeme na článek Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě

Autor: Kateřina Lojdová

Anotace: Výzkumný článek popisuje podoby rezistentního chování žáků 2. stupně základní školy, které zachytili studenti učitelství ve svých denících v průběhu dlouhodobé praxe. Jedná se o chování, které může reprezentovat specifickou podobu nekázně. Na rozdíl od jiných podob nekázně je rezistentní chování interpretováno skrze mikrosociální jevy ve třídě a makrosociální jevy ve společnosti...

 

Vybíráme z odborného časopisu PEDAGOGIKA

Z čísla 2/2018 upozorňujeme na článek-studii Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství

Autor: Mareš, J.

Anotace: Přehledová studie konstatuje, že zavádění změn ve školství (od velkých koncepčních reforem až po změny na úrovni konkrétní školy) se u části učitelů zpravidla setkává s výhradami. Studie akcentuje psychologický pohled na odpor učitelů ke změnám ve škole a ve školství. Je strukturována do pěti částí. První část přibližuje různá chápání pojmu změna ve školském kontextu. Druhá část studie charakterizuje obtíže, které jsou spojeny s definováním a interpretováním pojmu odpor učitelů vůči změně. Upozorňuje, že kritické postoje učitelů vůči změnám nelze ztotožňovat s úplnou negací změny. Nejen, že postoje a jednání učitelů bývají spíše ambivalentní a mění se v čase, ale mívají i pozitivní funkci: udržují stabilitu systému, brání povrchním, nedomyšleným změnám a nekriticky přijímaným inovacím...

 

pedorientlogoVybíráme z odborného časopisu Pedagogická orientace

Z čísla 1/2018 upozorňujeme na článek Narcismus ve výchově a vzdělání 

 Autor: Michal Podzimek 

Anotace: V důsledku procesu individualizace se postmoderní společnost stala svědkem významného hodnotového posunu. Tradiční koncepce vzdělávání se v tomto smyslu také jeví jakožto problematická. Škola se stala jednou z nejdůležitějších sociálních institucí, ve které tráví žák svůj čas v roli obsluhovaného klienta, uspokojovaného v jeho potřebách. Tento druh vztahu podporuje fenomén narcismu, který deformuje postoj k vnějšímu světu. Vybrané studie americké provenience ukazují pedagogický pohled na narcistický fenomén jako na nový trend, protože kulturní narcismus je součástí současné transformace západní společnosti a v budoucnu se může stát i fenoménem globálním. Studie se snaží podpořit promýšlení realizace dalších pedagogických výzkumů vzdělávání, které jsou na evropské úrovni velmi potřebné...

 

Vybíráme z odborného časopisu E - psychologie

Z čísla 1/2018 doporučujene článek Obsesivní cvičení jako závislost nebo kompenzační mechanismus u poruch příjmu potravy

Autor: Lenka Mynaříková

Anotace: Příspěvek z praxe představuje dvě kazuistiky klientek, které vyhledaly odbornou pomoc kvůli potížím s obsesivním cvičením, majícím negativní dopad na jejich osobní i pracovní život a zdravotní i psychický stav. V dnešní společnosti, ve které je kladen velký tlak na výkon a na fyzický vzhled, je pravidelné cvičení jako součást zdravého životního stylu žádoucí strategií zvyšování síly a vytrvalosti. Může být tedy snadné i nadměrné cvičení oceňovat a považovat za doklad fyzické a duševní síly. V předložených kazuistikách je patrné, že si obě ženy skutečný dopad svého chování uvědomily až po několika letech intenzivního každodenního cvičení trvajícího okolo tří až šesti hodin denně, kdy si svůj osobní i pracovní život musely organizovat kolem cvičebních jednotek namísto toho, aby cvičily pro zdraví nebo radost. První kazuistika představuje problém obsesivního cvičení jako kompenzačního mechanismu u klientky s historií anorexie v anamnéze, v současnosti trpící záchvatovitým přejídáním. Druhá kazuistika na obsesivní cvičení nahlíží z pohledu syndromu závislosti u klientky s historií alkoholové závislosti v rodinné anamnéze a se znaky vlastní alkoholové závislosti...

 

Vybíráme z odborného časopisu E - psychologie

Z čísla 4/2017 doporučujene článek Zamyšlení nad oznamovací povinností psychologů jako pracovníků v pomáhajících profesích

Autor: Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský - Filozofická fakulta MU v Brně

Anotace: Článek se zaměřuje na oznamovací povinnost pracovníků v pomáhajících profesích ohledně trestných činů, o nichž se dozví od svých klientů. Autor prezentuje otázku oznamovací povinnosti jako právní a etický problém. Součástí článku jsou i výsledky pilotního výzkumu, kterým autor zjišťoval přehled českých psychologů o dané problematice. Autor dochází k závěru, že psychologové v ČR mají tendenci oznamovat více trestných činů, než jim ze zákona plyne, a prezentuje s tím související komplikace např. ve vztahu k povinné mlčenlivosti...

 

Vybíráme z odborného časopisu Pedagogická orientace

Z čísla 2/2017 doporučujeme článek Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách

Autoři: Bohumíra Lazarová, Lenka Hloušková, Milan Pol, Kateřina Trnková, MU Brno

Abstrakt: Jednou z možností, jak lze podporovat školy v jejich směřování k inkluzivnímu vzdělávání, je posilování odborného potenciálu škol skrze ustavování nových, poradensky orientovaných funkcí pedagogických pracovníků či dalších specialistů. Mezi tyto specialisty bezesporu patří i školní psychologové a naším záměrem v tomto textu je přiblížit, jak inkluzivní směřování škol proměňuje náhled školních psychologů na svou práci...

 

Vybíráme z odborného časopisu ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE

Z čísla 3/2017 doporučujeme článek POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Autoři: Jana Kocourková, Jiří Koutek - Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a DPKFN Motol, Praha

Souhrn: Posttraumatická stresová porucha ohrožuje děti a dospívající, kteří byli vystaveni závažnému stresu. Diagnostika i terapie je zejména u menších dětí komplikovaná v důsledku vývojové úrovně dítěte v emoční, kognitivní i vztahové oblasti. Autoři popisují typy traumatizace u dětí, charakter klinických následků a možnosti terapeutického ovlivnění...

 

  

Vybíráme z odborného časopisu Paidagogos

(Časopis Paidagogos je profilován jako vědecký časopis s veřejným přístupem. Jeho posláním je především poskytování odborného fóra zaměřeného na široké spektrum pedagogických disciplín a také na vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii v širším kontextu společenských věd).

Z čísla 1/2017 doporučujeme článek Možnosti a limity současné literatury pro děti a mládež v procesu výchovy k hodnotám

Autoři: Vlasta Řeřichová - Jana Sladová

Abstrakt: Současná literatura určená dětem a mládeži zpracovává řadu aktuálních témat, jako jsou například narušené rodinné vztahy, jinakost a outsiderství, život s handicapem, umírání a smrt, multikulturní problematika, ochrana životního prostředí či rizika virtuální reality. Příběhy tohoto typu mohou v osobnosti čtenáře zanechat zřetelnou stopu, ať už v podobě formování vlastní identity, rozvoje prosociálního chování nebo schopnosti orientovat se ve složitých životních situacích. Literatura pro děti a mládež vydávaná v posledních desetiletích také nově, s využitím humoru, napětí a některých dalších postupů a prostředků přibližuje témata historická, která se tak stávají čtenářsky přístupnější a zajímavější. Tento potenciál současné produkce však naráží na některé bariéry, které nedovolují, aby se kvality konkrétního literárního díla ve výchově k hodnotám plně uplatnily. Příspěvek si všímá možností využití vybraných děl českých a světových autorů literatury pro děti a mládež ve výchově k hodnotám a faktorů, jež utváření hodnotové orientace mladé generace prostřednictvím literárních děl limitují...