Home Závislostní chování
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Závislostní chování
Vznik, rozvoj a důsledky závislosti
Prevence
Pomoc a léčba
Výzkumy, zprávy
Strategické dokumenty
Aktuality
Organizace, informace
Všechny strany


Vznik a rozvoj závislostí - rizikové versus protektivní faktory

Ohrožení vznikem závislosti je vždy dáno souhrou několika okolností. Okolnostem, které přispívají vzniku a příp. rozvoji nežádoucího chování říkáme rizikové faktory, okolnostem, které naopak vznik a rozvoj takového chování spíše brání a podporují zdravý životní styl, říkáme faktory projektivní. Rizikové a protektivní faktory nacházíme v oblasti osobnosti jedince, jeho rodinného prostředí, komunity, v níž žije (vč. školy) i jeho vrstevnické skupiny.

Za faktory předcházející riziku užívání návykových látek, tzv.protektivní faktory, lze považovat především:

*  dobré rodinné zázemí, bezpečné vazby
*  sebedůvěra jedince
*  schopnost kritického myšlení
*  dovednost odmítat

O protektivních faktorech obecně se více dočtete například na stránkách Kliniky adiktologie

O tom jak může pozitivně působit na své žáky škola se dočtete například na těchto stránkách prevence-info

Důsledky, rizika užívání návykových látek

Vznik závislosti je jen jedním z možných rizik užívání návykových látek (NL). Užívání s sebou nese také ve fázi experimentu či jednorázového užití zdravotní rizika (liší se dle jednotlivých látek stránkách drogovaporadna.cz )

Specifikem užívání nelegálních návykových látek (NNL) je riziko střetu se zákonem (více na stránkách Právní poradny A.N.O.) Lidé užívající NNL získávají finance na tyto látky často nelegálním způsobem, nelegální je i nabízení návykové látky jiné osobě, jedinec pod vlivem NL se také sám snadněji stane obětí trestného činu. Zákaz držení a užívání NL bývá i součástí školního řádu. V souvislosti s užíváním NL je tedy riziko potíží ve škole jak při nedodržování školního řádu, tak pro časté absence (kvůli užívání NL, jejich dopadům, shánění financí atd.), ale i pro nezvládání učiva. S užíváním některých NNL je spojena i riziková aplikace (např. injekční aplikace), která s sebou nese specifická zdravotní rizika.

Jak poznat, že se něco děje

Známky intoxikace NL se liší dle jednotlivých látek, nicméně signály toho, že je něco v nepořádku bývají podobné:
*  výrazná změna ve stylu oblékání, často úpadek péče o zevnějšek, výrazné zhoršení kvality pleti
*  výrazný změna váhy, často hubnutí, výkyvy v chuti k jídlu či nechutenství
*  opadnutí dřívějších zájmů
*  radikální změna kamarádů
*  nápadné střídání nálad
*  zvýšená únava, spaní přes den
*  lhaní, krádeže, absence ve škole, propad ve školním výkonu
*  drogy jako časté téma rozhovorů
*  tajnůstkářství
*  nalezení „feťáckého nádobíčka“ (injekční stříkačky – inzulínky, lžičky, škrtidlo apod.) a dalších propriet (malé sáčky, psaníčka, krabičky, šlukovky…)

Potíž je ovšem v tom, že téměř veškeré výše zmíněné signály mohou být pouze doprovodnou známkou dospívání.
Podrobné informace školám a školským pracovníkům poskytuje Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (ke stažení ZDE).