Home Záškoláctví
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Záškoláctví
Podněty pro práci vychovatele
Organizace, informace
Všechny strany

 

 

zaskolactvi_250px

 

 

 

Záškoláctví - je úmyslné zameškávání školního vyučování. Žák se z vlastní vůle, bez vědomí rodičů vyhýbá pobytu ve škole. Často má souvislost se školní neúspěšností žáka a tento jev má tendenci se prohlubovat. Záškoláctví má dvě základní formy - je buď impulsivní (dítě neplánuje, že nepůjde do školy), nebo je plánované (žák plánuje odchod ze školy pod různými záminkami). Záškoláctví je projevem asociálního chování, jedná se tedy o poruchu chování únikového typu vyvolanou třemi základními příčinami:

 

  • negativním vztahem ke škole - mohou být vysoké požadavky školních povinností, menší rozumové nadání, ale naopak i mimořádné vědomosti a schopnosti, takže se dítě ve škole nudí, nebo silná a neopodstatněná neurotizace dítěte, jejímž důvodem je strach z nějakého vyučovacího předmětu a z jeho zkoušení, nespravedlivého hodnocení nebo z osobnosti učitele, či tresty za nesplnění očekávaného výkonu učitelem i rodiči, často i strach ze spolužáků v případě výskytu šikanování žáka ústící až do psychické poruchy školní fobie.
  • vlivem rodinného prostředí - příčinou jsou dysfunkční vztahy uvnitř rodiny, nezájem rodičů o dítě a jeho prospěch, ale i přehnaná péče a příliš vysoké nároky, nejednotnost rodičovské výchovy, přemrštěná přísnost, shovívavost, ale i lhostejnost.
  • trávením volného času - mezi příčiny záškoláctví často patří nevhodný a nekonstruktivní způsob trávení volného času způsobený negativním vlivem vrstevníků v partě, závislostním chováním projevujícím se zneužíváním drog a sháněním peněz na ně, ale i chudoba dítěte nebo rodiny způsobující obstarávání peněz nelegálním způsobem.

  • zjistit důvody – vztah k vychovateli, dětem, vliv party vrstevníků, přetíženost apod.,
  • pokud je zapotřebí, snížit očekávání na výkon dítěte, rozložit učební zátěž,
  • častěji kontaktovat rodiče a domlouvat společný postup na osobních schůzkách,
  • pokud rodiče záškoláctví kryjí (což je trestný čin), domluvit se s lékařem a od rodičů vyžadovat omluvenky pouze na základě lékařského potvrzení.

 

Odstranění příčin může být dlouhodobý proces, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných.  Každé dítě je jedinečná osobnost, která má své slabosti. Je nutné, abychom je pochopili a přizpůsobili svá očekávání a nároky.

 

Zdroj:

Martínek, Zdeněk: Agresivita a kriminalita školní mládeže, Praha: Grada, 2009

Kyriacou, Chris : Řešení výchovných problémů ve škole, Praha: Portál, 2005

 


 

Seznam pražských organizací, které poskytují programy primární prevence naleznete ZDE

 

Doporučené lektory PP pro Prahu naleznete ZDE

 

Mapa služeb primární prevence v Praze ke stažení ZDE

 

Vybrané internetové poradny zaměřené na rizikové chování naleznete ZDE

 

Odkazy na stránky zabývající se problematikou záškoláctví naleznete ZDE