Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Bezpečná škola-základy intervence pro pedagogy"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Bezpečná škola-základy intervence pro pedagogy"
Datum konání:
15.01.2018 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
Národní institut pro další vzdělávání - Praha 1 , Senovážné nám. 872/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na třídenní seminář "Bezpečná škola-základy intervence pro pedagogy".

Pokračování semináře se uskuteční ve dnech 9.2.2018 a 13.6.2018.

Seminář je určen učitelům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, psychologům, učitelům - metodikům prevence, odborným pracovníkům školních poradenských pracovišť.

Popis programu:

* Úvod – základní pojem související s intervencí v případě rizikového chování - 4hod.

Představena bude strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy její aktuální verze. Účastníci se seznámí s metodickými pokyny a doporučeními, které jsou aktuální. Kdo je školní metodik prevence?  Školní poradenského pracoviště a povinnosti ŠMP, jeho standardizované činnosti v souvislosti s vyhl. 72/2005 Sb. Jakým způsobem se ŠMP podílí na tvorbě povinné dokumentace ŠPP.


* Právní rámec, bezpečné prostředí školy, klima školy - 4 hod.

Představena legislativa týkající se problematiky - Školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Popis a východiska tvorby bezpečného klimatu. Co je to klima třídy, klima školy a atmosféra třídy.
Odpovědnost pedagogického pracovníka, a vytváření bezpečného klimatu.
Jaké jsou povinnosti pedagogických pracovníků v souladu s platnou legislativou, výchova a vzdělávání, povinnosti třídního učitele, nastavování pravidel, informovanost, vzájemná informovanost pedagogů, sdílení a prevence rizik.

 
* Základní postupy v případě rizikového chování -8 hod.

Metodické doporučení MŠMT, rozbor, nastavení postupů na půdě školy, základní kroky, krizový plán, závazné postupy pro všechny členy pedagogického sboru, kvalitně nastavený školní řád, MPP.

 
* Intervence ve školní třídě, práce s žáky, práce s rodiči – 8 hod.

Seznámení s aktuálními informacemi a projevy rizikového chování.
Jaké jsou možnosti podpory a spolupráce v pedagogických sborech, intervence třídního učitele, podpora školním poradenským pracovištěm.

Školní poradenské pracoviště a jeho úkoly.  Intervence školního metodika prevence, intervence školního psychologa, intervence zvenčí- kdo může pomoci a jak, kam se obrátit.
Příklady zkušeností dobré praxe:
- spolupracující organizace dobrá praxe – aktuálně

- rodič jako partner, nastavení spolupráce, komunikace s rodičem

- dotazy, diskuse.

Více informací a přihlášení na stránkách NIDV ZDE

Banner