wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Prevence a škola
Základní pojmy
Informace, odkazy
Všechny strany

Vážení rodiče,

nejbezpečnější a nejúčinnější je vždy rizikovému chování Vašich dětí předcházet, popřípadě jej řešit v raných stadiích výskytu. Kromě výchovy v rodině je v tomto ohledu zásadní i postoj školy a jak je v ní prevence rizikového chování prováděna.

Následující řádky by Vám měly pomoci zorientovat se v problematice prevence rizikového chování na škole, kterou navštěvuje Vaše dítě. Předkládáme Vám zde otázky, které můžete pokládat osobám za primární prevenci ve škole zodpovědným. Nabízíme Vám i slovníček základních pojmů, který Vám pomůže se v dané problematice zorientovat.

Ptejte se ve škole

 • jak škola předchází rizikovému chování
 • jak škola postupuje v případě výskytu rizikového chování
 • na konkrétní realizátory preventivních programu – většinou to bývá externí organizace, zjistěte si o ní co nejvíce informací
 • jak jsou odborně proškoleni lektoři v dané problematice
 • jakou formou s Vašimi dětmi budou pracovat – např. přednáška, beseda, interaktivní program
 • témata programu
 • časový harmonogram
 • zda je během programu přítomen pedagog
 • jak je program vyhodnocován a jak se s vyhodnocením na škole dále pracuje


Koho se ptát - zodpovědnost pracovníků školy

Máte právo znát, kdo jsou tyto zodpovědné osoby a jakým způsobem se s nimi můžete kontaktovat.

 

Třídní učitel – Vaše první kontaktní osoba, která zná Vaše dítě nejlépe, kontaktujte ho, pokud máte podezření na rizikové chování, které se v kolektivu vyskytuje. Třídní učitel by se měl aktivně podílet na programech primární prevence a dále pracovat s výstupy programu. Třídní učitel by Vás měl informovat o případných kázeňských problémech Vašeho dítěte či náhlém zhoršení prospěch.

 

Školní metodik prevence (ŠMP) - Každá škola musí mít svého školního metodika prevence, je to osoba v oblasti prevence rizikového chování nejpovolanější. Školní metodik prevence je pedagogický pracovník školy, součástí vzdělávání ŠMP je 250 hodinové akreditované specializační studium v oblasti prevence rizikového chování. ŠMP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, v případě potřeby navazuje kontakt i s mimoškolními odbornými pracovišti. Koordinuje preventivní aktivity na škole. 

 

Ředitel - je osoba zodpovědná za celkový chod školy, tedy i za realizaci primární prevence.

 

Dokumenty, které by měla škola v oblasti primární prevence zpracovávat

Pro realizaci primární prevence na škole jsou zásadní tyto dokumenty:

1) Minimálně preventivní program (MPP)

Důležitým úkolem v oblasti primární prevence školy je smysluplně sestavený a dodržovaný Minimálně preventivní program. Potřebnost Minimálního preventivního programu vychází ze Strategie prevence rizikových projevvů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009 – 2012, dále z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.:  006/2007-51 a dalších právních norem. Zvláštní důraz by měl být též kladen na konkrétní situaci a potřeby dané školy.

Minimální preventivní program školy (jehož nezbytnou součástí je i Program proti šikaně) by měl zahrnovat a popisovat:

 • Pojetí a cíle primární prevence – škola by měla mít v minimálním preventivním programu jasně stanoveno, jaké cíle chce v rámci primární prevence v daném školním roce realizovat.
 • Klima školy – odráží vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli, ale i Vámi rodiči, jedná se o trvalejší sociální a emocionální naladění, které zásadním způsobem ovlivňuje ovzduší ve škole.
 • Odbornou péči – s MPP musí být naprosto zřejmé, že s Vašimi dětmi pracují odborníci, tzn. lidé vzdělaní a s potřebnými dovednostmi v oblasti prevence rizikového chování, máte právo na informace o odbornosti péče, která je Vašim dětem poskytována
 • Popis současného stavu problematiky rizikového chování na škole
 • Aktivity v prevenci rizikového chování – konkrétní aktivity, které budou ve škole prováděny, jichž se bude Vaše dítě v průběhu roku účastnit. Tyto aktivity mohou být realizovány, jak zaměstnanci školy tak externími organizacemi, máte právo vyžadovat informace o těchto konkrétních aktivitách.
 • Vzdělávání učitelů – aby mohly učitelé poskytovat Vašim dětem adekvátní péči, musí se  v oblasti rizikového chování průběžně vzdělávat.
 • Zajištění spolupráce s rodiči  - aby byla primární prevence účinná, je důležitá i Vaše spolupráce se školou, máte právo vědět, jak budete o aktivitách školy informováni, případně, jak se na nich můžete sami podílet.
 • Měření efektivity programu – každý program, aby byl efektivní, musí být hodnocen, máte právo vědět, jakým způsobem byla efektivita programu primární prevence měřena, jaké jsou výsledky hodnocení a jak se s nimi dále ve škole pracuje.
2) Krizový plán školy

Kvalitní preventivní strategie školy by měla obsahovat krizové plány pro jednotlivé oblasti rizikového chování (alkohol, omamné a psychotropní látky, otevřené násilí, sexuální zneužívání, syndrom zneužívaného dítěte). Krizový plán je postup, který škola volí v případě výskytu rizikového chování. Máte právo zajímat se, zda jsou tyto dokumenty vypracovány, popřípadě iniciovat jejich vytvoření.

 


 

Rizikové chování

 

Vymezení pojmů rizikového chování Centrem adiktologie:

Stránka Centra Adiktologie Praha

 

Informace k jednotlivým typům rizikového chování:

Na stránkách prevence-info.cz

 

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí a podobně.

 

Primární prevence u žáků – základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem primární prevence je zabránit výskytu rizikového chování, nebo co nejvíce omezit škody působené jeho výskytem mezi žáky.

 

Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.

 

Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o:

 • všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika,
 • selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování,
 • indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.

 

Minimální preventivní program – konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

 

Efektivní primární prevence – kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod.

 

Neúčinná primární prevence – samostatně realizované jednorázové akce, pouhé předávání informací, zastrašování, citové apely.


 

Mapa služeb primární prevence v Praze ke stažení ZDE

 

Seznam pražských organizací, které poskytují programy primární prevence naleznete ZDE

 

Literaturu vztahující se k tématu rizikového chování naleznete ZDE

 

Odkazy na internetové stránky s tematikou rizikového chování ZDE

 

Kontakty, kam se můžete obrátit v případě, že potřebujete pomoci, vč. internetových a telefonických poraden, naleznete na těchto stránkách v rubrice Kam se obrátit