Home Poskytovatelé PP Proxima Sociale
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Proxima Sociale
Přednášky a besedy
Sociometrie
Intervenční programy
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany

 

proxima-socialePosláním občanského sdružení Proxima Sociale, o.s. je zvyšování kvality života občanů a pomoc překonat jim nepříznivé životní situace.

Cílem občanského sdružení Proxima Sociale, o.s. je:

1) poskytovat podporu a pomoc dětem a mladistvým a dalším občanům, kteří se dostali do obtížné životní situace, ženám a dětem, které ztratily domov, dále poskytovat poradenství občanům, kteří ztratili zaměstnaní a poskytovat poradenství všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

2) zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb:

 • zavádění standardů kvality a metodiky práce 
 • zvyšovat povědomí o principech nízkoprahové a komunitní práce
 • vzdělávání pracovníků, rozvoj lidských zdrojů v organizaci

3) podílet se na komunitním plánování:

 • partnerství s obcí 
 • partnerství se subjekty působícími v regionu 
 • motivace občanů k zapojení do dění místní komunity

4) vytvářet další programy dle poptávky místní komunity, zejména realizaci preventivních programů pro žáky základních škol a probační program

Program primární prevence Proxima Sociale, o.s. poskytuje odbornou službu a podporu žákům základních škol, která usiluje o předcházení problémům a následkům spojených s užíváním návykových látek a dalším souvisejícím rizikovým chováním. Zaměřuje se na podporu protektivních faktorů - zdraví v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životního stylu a omezování rizikových faktorů - negativní vrstevnický vliv, stres apod.

Jednou z výhod programu je možnost přesahu do sekundární prevence s využitím dalších služeb Proxima Sociale, o.s., případně ostatních odborných pracovišť, se kterými spolupracujeme.

5) rozvíjet fenomén dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb


Kontakty:

Vedoucí programu:  
David Holý

Proxima Sociale, o.s.

Rakovského 3138

143 00 Praha 12 – Modřany

tel: 241 770 232 / 775 561 040

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: www.proximasociale.cz

  


 
Ano, v případě poptávky ze strany škol.

 


 
Tato služba není poskytována. Tato služba není poskytována.


 

1. Zaměření programu - témata a cílová populace

V oblasti primární prevence sociálně nežádoucích jevů nabízí Proxima sociále dlouhodobý kontinuální interakční program, který je zaměřen na práci s třídním kolektivem žáků základní školy.

Cílová populace: žáci 4. až 9. tříd základních škol.
Pro žáky 4. tříd probíhal program pilotně ve školním roce 2008/2009 ve spolupracujících školách v Praze 12.

Témata:
Témata jsou rámcově uspořádána do ročníků s možností flexibilního přesouvání dle potřeb a zakázky základní školy. Pokud má škola zájem, je možno po předchozí domluvě zrealizovat téma, které není uvedené v nabídce. Výběr množství bloků se řídí objednávkou školy, minimální je šest hodin programu v jednom ročníku pro zachování kontinuity programu.

4. ročník: prevence závislostí a spolupráce v kolektivu (úvodní seznamovací blok, vztahy ve třídě – vzájemná spolupráce a komunikace, ohrožující látky kolem nás)

5. ročník: prevence závislostí a zdravé vztahy (vztahy ve třídě – komunikace, řešení konfliktů, zdravý životní styl, prevence závislostí

6. ročník: prevence závislostí a šikany (šikana, agresivita, nikotinismus, alkoholismus)

7. ročník: prevence závislostí na návykových látkách (závislost na PC, gamblerství, drogové závislosti – úvod do problematiky, poruchy příjmu potravy)

8. ročník: prevence závislostí a rizikového sexuálního chování (drogové závislosti – mýty a rizika, partnerské vztahy, sexualita, trestní odpovědnost)

9. ročník: prevence závislostí a zdravý životní styl (subkultury, vliv vrstevníků, rasismus a xenofobie, sekty a rizikové skupiny)

 

2. Charakteristika programu – časové rozvržení, místo realizace, tým lektorů

Jedná se o dlouhodobý kontinuální program, kdy se s žáky pracuje od 4. (resp. 5.) třídy až do 9. třídy. Je snaha, aby do tříd docházeli stejní lektoři, které již žáci znají. Přímá práce probíhá formou dvouhodinových nebo tříhodinových bloků (1 hod = 45 min), množství bloků závisí na zakázce školy. Minimální počet jsou 2 - 3 bloky na školní rok.

Bloky jsou zaměřeny na zvyšování informovanosti, vytváření postojů k rizikovému chování ohrožujícímu zdravý životní styl (zneužívání alkoholu, návykových látek, kouření, sexualita – partnerské vztahy, poruchy příjmu potravy, extremismus, právní odpovědnost atd.). Jsou realizovány formou diskusí, výkladu, sebepoznávacích, nácvikových, výtvarných, hudebních, pohybových a relaxačních technik. Realizace probíhá v prostorách Proxima Sociale, o.s. – KC Krok nebo v prostorách základních škol – dle zakázky základních škol.

Součástí programu jsou pravidelné informační schůzky s třídními vyučujícími a školním metodikem.

Tým tvoří v současné době vedoucí programu, pracovník programu (zástupce vedoucího programu), kteří působí též jako lektoři, a dalších 7 lektorů.
Lektoři jsou studenti VOŠ nebo VŠ humanitního zaměření, před zahájením lektorské práce absolvují měsíční proškolení v o.s. Proxima Sociale.

Tým se účastní jednou za 2 měsíce týmové supervize vedené externím supervizorem.

 

 3. Metodika programu

Náplní jednotlivých bloků programu je práce se třídou prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních technik. Jedním ze základů práce se žáky je vytváření bezpečného prostředí pro podporu otevřenosti při tématech, poskytování informací a podpora v rozvíjení dovedností k zodpovědnému chování.

Metodika programu mimo jiné zahrnuje:

  • strukturu jednotlivých bloků plus přehled minimálních informací, které mají být dětem předány

 

  • hry, které doplňují program

 

  • manuály pro mimořádné situace, o vedení dokumentace, pro stížnosti účastníků programu, pro zaškolování nových pracovníků, pravidla pro respektování rovných příležitostí a ochranu účastníků programu před předsudky, pro ochranu osobních údajů

 

 • systém hodnocení programu


4. Cíl programu

Cílem projektu je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování, zejména užívání návykových látek, u žáků 4. – 9. ročníků základních škol v Praze.

Program zprostředkovává a poskytuje cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl a žáci je dokáží uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

V rámci programu je usilováno především o:

  • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

 

  • poskytnutí objektivních informací o návykových látkách a důsledcích spojených s jejich užíváním

 

  • posílení schopnosti efektivně řešit konflikty a čelit sociálnímu tlaku

 

 • podpoření protidrogových postojů.


5. Kapacita programu – min. a max. počet účastníků

Program pracuje vždy s jednou třídou. Minimální počet není stanoven, ale v případě, že ve třídě chybí větší počet žáků, je po domluvě se školním metodikem blok přesunut na jiný termín.

Maximální počet účastníků je 30.

 

6. Evaluace programu – jakými nástroji a jakým způsobem je program hodnocen 

Na konci školního roku je žákům, školním metodikům a třídním učitelům (i některým dalším vyučujícím, kteří mají zájem se k programu vyjádřit) zadán dotazník na závěr preventivního programu.

Na úrovni  školních metodiků prevence jsou dotazníky zaměřeny na hodnocení tématického zaměření zakázky, organizace programu a spolupráce s lektory.

Na úrovni třídních vyučujících se otázky vztahují především k hodnocení organizace programu, spolupráce s lektory a předávání informací.

Žáci hodnotí obsahovou náplň programu. Realizátorům pak výstupy slouží k efektivnímu plánování preventivních bloků (témat, užitých technik) v konkrétních třídách.

Dotazníky jsou pak zpracovány v závěrečných zprávách pro jednotlivé školy.

Žáci dostávají též na konci každého bloku možnost zhodnotit program v rámci kolečka zpětných vazeb. Tuto možnost dostávají i vyučující, pokud se programu účastnili.

Program je také vyhodnocován průběžně v rámci porad realizačního týmu (1x za 14 dní) a na supervizích týmu (1x za 2 měsíce). Z každé porady týmu i supervize je vypracována zpráva. Supervizor pak vypracovává souhrnnou zprávu za každé pololetí. Vedoucí o své činnosti pravidelně informuje ředitele organizace na poradách vedení (1 x týdně). Pololetně jsou zpracovávány statistické přehledy a zprávy o realizaci projektu. Dále pololetně probíhají hodnotící setkání pracovníků s vedoucí programu, popř. ředitelem organizace.

 

7. Návaznost programu – co programu předchází, jak byly zjišťovány potřeby cílové skupiny a co a proč bude nebo má po programu následovat – výstupní zpráva

Před zahájením programu jsou žákům zadány vstupní dotazníky, v nichž žáci mimo jiné odpovídají na otázky, co od programu očekávají, jaká témata by je zajímala, zda si na programu přejí přítomnost učitele.

Od školního metodika a třídních vyučujících jsou zjišťovány specifičnost a individuální potřeby jednotlivých tříd na plánovací schůzce na začátku každého školního roku.

Na závěr každého programu je vypracován záznam o jeho průběhu, kde jsou navrhovány plánované techniky.

Proxima Sociale upřednostňuje z důvodu zajištění návaznosti služby realizaci programu ve školách v městských částech, ve kterých Proxima Sociale, o.s. již poskytuje nízkoprahové služby pro děti a mládež (nízkoprahové kluby a terénní programy).

 

8. certifikace: ano

Program specifické primární prevence poskytovaný v rámci školní docházky 14/07/ CE

 

9. cena programu

Za 1 dvouhodinový blok  (2x 45 minut), který realizují 2 lektoři, je cena 1850,- Kč, za tříhodinový 2775,- Kč.

 

10. vytíženost organizace – možnost rozšíření působnosti

Program je v současné době realizován ve 12 školách (116 třídách ). Tento rok by měl být realizován ještě v jedné další škole.
Na příští rok počítá o.s. Proxima Sociale s rozšířením o další 2 až 3 školy.

V případě, že je poptávka ze strany škol vyšší než je kapacita programu, jsou z důvodu zajištění návaznosti služeb upřednostňovány školy v městských částech, ve kterých Proxima Sociale, o.s. již poskytuje nízkoprahové služby pro děti a mládež (nízkoprahové kluby a terénní programy).