Home Poskytovatelé PP Feelnat
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Feelnat
Přednášky, besedy
Sociometrie
Intervenční programy
Krizová intervence
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany

Občanské sdružení Feelnat – Feeling Nature o.s. bylo založeno v roce 2006. Jeho hlavním cílem je realizace programů prevence sociálně patologických jevů a budování zdravého sociálního klimatu ve školním i pracovním kolektivu.

Občanské sdružení realizuje také programy týmové spolupráce a budování zdravého sociálního klimatu v pracovních kolektivech. Včasnou diagnostikou , pod vedením psychologa a metodou Videotrenink interakcí , lze zabránit vznikajícím problémům uvnitř pracovního týmu.

Feelnat – Feeling Nature je občanské sdružení, které vytváří programy budování týmů a rozvoj mezilidských vztahů. Řídí se heslem: „Tým je účinnější než pouhá skupina“.

 

Kontakt:

PaeDr. Ivana Schmidtová

Slovinská 765/15, Praha 10, 100 00

Tel: 775 563 543

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: www.classbuilding.cz

 


 

Pro žáky a studenty

Organizace nabízí možnost uspořádání besedy na jakékoliv téma z oblasti rizikového chování, dle zakázky školy.

Časová dotace: dle zakázky

Cena: 200 – 500,- Kč/ 1 hodina / 1 lektor (závisí na odbornosti lektora)

 

Pro pedagogy

Pro pedagogy nabízí organizace také přednášky na jakékoliv téma z oblasti rizikového chování, případně zážitkový seminář, kde si učitelé vyzkouší vést program, který je pak realizován s dětmi při výjezdu a pedagogové se mohou lépe zapojit.

Časová dotace: obvykle 2 denní výjezd

Cena: 200 – 500,- Kč/ 1 hodina / 1 lektor ( závisí na odbornosti lektora ), při výjezdu je cena domlouvána individuálně s jednotlivými školami.

 


 

Tato služba není poskytována.

 


 

 

Tato služba není poskytována.

 


 

 

Tato služba není poskytována.

 


1. Zaměření programu - témata a cílová populace

Organizace nabízí projekt Classbuilding, který je zaměřený na pozitivní nastavení hodnotových žebříčků a postojů a na prevenci rizikového chování. Projekt formuje sociální normy zdravého způsobu života, rozvíjí spolupráci, komunikaci, vzájemnou důvěru a řešení krizových situací v rámci třídního kolektivu.

Cílová populace: žáci 2. stupně ZŠ ( 6. – 8. ročník ) a studenti SŠ ( 1. – 3. ročník )

Projekt Classbuilding je víceletý. Skládá se ze 3 částí:

 • Adaptační kurz – je určen pro nově vznikající třídní kolektivy, cílem je vytvořit zdravé a tvůrčí prostředí v nově vytvářených třídních kolektivech, usnadnit přechod studentům do nového prostředí. Kurz slouží jako prevence šikany.
 • Chci žít zdravě – cílem programu je osvojení základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování. Důraz je kladen na prožitkový a intervenční program zaměřený na pozitivní nastavení hodnotového žebříčku a postojů. Součástí je program „ Moderní je nekouřit“, který je zaměřený na prevenci užívání návykových látek.
 • Mezilidské vztahy – školám je nabízeno několik tématických okruhů pro vlastní obsah kurzu. Společným cílem je učit žáky vytvářet dobré mezilidské vztahy založené na vzájemné důvěře a přátelství. Součástí jsou také besedy s odborníky z daných oblastí.

Výběrové tématické okruhy:

 • rodina (špatné rodinné vztahy, alkoholismus v rodině, nezájem rodičů, domácí násilí)
 • škola a kolektiv vrstevníků (ponižování, šikana, agrese, problém s uznáváním autorit, negativní ovlivňování jedince skupinou, extremistické skupiny, sekty)
 • psychické problémy (vyhýbání se problémům a obcházení překážek, úzkost, nízká sebeúcta, sebepoškozování, anorexie)

 

2. Charakteristika programu – časové rozvržení, místo realizace, tým lektorů

Projekt je nastaven pro žáky od 6.do 8. ročníků a pro studenty SŠ od 1. do 3. ročníků, kdy v každém ročníku proběhne jedna část projektu tak, jak na sebe navazují, ale je možné vyjít vstříc zakázce školy a časové rozvržení upravit.

Projekt je realizován formou vícedenních výjezdů se třídou. Zpravidla trvá výjezd  3 dny, dle zakázky školy je možné dobu trvání upravit.

S každou třídou pracují 2 lektoři.

Na projektu se podílí 20 lektorů, kteří jsou studenty VŠ - humanitních oborů a odborníci z různých oblastí rizikového chování.

Je možné objednat si pouze některou z částí projektu Classbuilding.

 

3. Metodika programu

 • seznamovací hry zaměřené na vzájemné poznání studentů a učitelů
 • kooperativní hry zaměřené na týmové řešení problémů
 • sebepoznávací hry zaměřené na hledání vlastních mezí
 • hry na rozvoj důvěry
 • sebezkušenostní techniky rozvíjející sebedůvěru, rozhodnost, odpovědnost a připravenost na rizika neobvyklých situací a neobvyklých způsobů chování
 • besedy s odborníky z oblastí rizikového chování
 • videotrénink interakcí

 

4. Cíl programu

Adaptační kurzy

 • vytvořit zdravé a tvůrčí prostředí v nově vytvářených třídách
 • usnadnit studentům přechod do nového prostředí, pomoc s adaptací v novém kolektivu

 

Chci žít zdravě

 • osvojení základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování
 • rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítnutí všech forem sebedestrukce
 • pozitivní nastavení hodnotových žebříčků
 • představení zdravého živoního stylu bez návykových látek – program „ Moderní je nekouřit“

Mezilidské vztahy

 • učit žáky vytvářet dobré mezilidské vztahy založené na vzájemné důvěře a přátelství

 

5. Kapacita programu

V rámci projektu se vždy pracuje s jednou třídou. Případně skupinou žáků, které spojuje určité téma.

 

6. Evaluace programu

Po každém dni programu probíhá ústní hodnocení ze strany lektorů s třídním učitelem, metodikem prevence, případně výchovným poradcem. S žáky probíhá také hodnocení po uplynulém dni. Po skončení celého bloku programu vyplňují žáci hodnotící dotazník, který je předán škole – třídnímu učiteli.

Po ukončení projektu pro daný školní rok, probíhá hodnocení za účasti ředitele školy, výchovného poradce a  garanta projektu.

 

7. Návaznost programu - co programu předchází, jak byly zjišťovány potřeby cílové skupiny a co a proč bude nebo má po programu následovat – výstupní zpráva

Organizace vytvoří návrh projektu, který je možné modifikovat dle zakázky školy. Je uzavřena písemná smlouva. Škola informuje o.s. o situaci ve třídách, ve kterých má být program realizován.

Na vyžádání vytvoří organizace výstupní zprávu z projektu pro ředitele školy. V případě, že se během projektu rozkryje téma z oblasti rizikového chování, které přesahuje do oblasti sekundární prevence, předá organizace škole kontakty na odborníky zabývající se touto oblastí.

 

8. Certifikace - v plánu

Organizace se na certifikaci připravuje.

 

9. Cena

Lektorné se pohybuje v rozmezí 200 – 500,- Kč / hodina / 1 lektor. Celková cena projektu je variabilní dle ceny jízdného, stravné a ubytování.

 

10. Vytíženost organizace – možnost rozšíření působnosti

Organizace spolupracuje v současné době s 10 školami v Praze (cca 30 třídami) a 2 školami ve středočeském kraji. Organizace je připravená navázat spolupráci i s dalšími školami.