Home Odkazy Odkazy ČR
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Počet zobrazených 
1   Link   Sociální klima školy
Na těchto stránkách naleznete výstupy z tříletého grantového projektu zaměřeného na problematiku sociálního klimatu školy. Výsledky jsou zde prezentovány jednak ve formě plného znění recenzovaných sborníků (i dalších textů), české a slovenské bibliografie k tématu a anglicko-českého slovníčku nejužívanějších pojmů.
2   Link   Drogy-info
Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky. Poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.
3   Link   PaedDr. Jan Mikáč
Stránky nabízejí poradenské služby ve školství, semináře, prevenci inspekčně- zřizovatelsky- a kontrolně-patologických jevů. Naleznete zde také velké množství metodických materiálů, kompletní znění zákonů a vyhlášek vztahujících se ke školnímu prostředí.
4   Link   Prev-Centrum
Portál Prev-Centra poskytuje kromě informací v oblasti primární a sekundární prevence rizikového chování a web-poradny také adresář psychosociální sítě a adresář volnočasových aktivit s působností v celé České republice.
5   Link   Czechkid
Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy do škol. Prostřednictvím virtuálních dětských postav se snaží zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří pochází z odlišných kulturních a sociálních prostředí
6   Link   Národní ústav pro vzdělávání
Národní ústav pro vzděláván je školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vznikl sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a Institutu pedagogicko–psychologického poradenství.
Věnuje se vzdělávání všeobecnému i odbornému, a také uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko–psychologického, výchovného a kariérového poradenství, s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.
7   Link   Sananim z.ú.
Portál „pro prevenci, léčbu a resocializaci osob ohrožených zdraví škodlivými návyky“ SANANIM z.ú. vybudoval ojedinělý komplexní systém odborných adiktologických služeb.
8   Link   Klinika adiktologie - 1.LF UK Praha
Internetový Portál Kliniky adiktologie, která je odborným pracovištěm Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci závislých.
9   Link   A.N.O. - Asociace nestátních organizací
Stránky Asociace nestátních organizací zastřešující organizace v oblasti adiktologických služeb.
10   Link   CSSP-Chat Pražské linky důvěry
Krizová pomoc a poradenství prostřednictvím chatu. Veškerá komunikace je anonymní.
11   Link   Česká asociace streetwork
Oborový portál o nízkoprahových socialních službách a zařízeních.
12   Link   Česká asociace školních metodiků prevence
ČAŠMP jako profesní nepolitická organizace sdružuje školní metodiky prevence a svoji činnost vyvíjí na území České republiky.
Profesně je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a prosazování zájmů školních metodiků prevence.
13   Link   Sdružení LATA
LATA je pražská nezisková organizace pomáhající ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám v Praze a Středočeském kraji. Nabízíme vrstevnickou podporu skrze vyškoleného dobrovolníka, odbornou sociální práci a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu.
14   Link   Vteřina poté, z.s.
Nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu, která se snaží vyslyšet hlasy dětí a mladých z dětských domovů, a přenést je do míst, kde se rozhoduje o jejich životech, jako jsou třeba ministerstva práce a sociálních věcí či školství.
15   Link   Dům tří přání
Terénní krizová intervence pro ohrožené děti.
Pro pracovníky OSPOD, resp. pro odborníky, kteří pracují s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Okamžitá reakce, akutní pomoc dítěti, telefonická konzultace, výjezdy do terénu.
16   Link   Šance Dětem
Portál nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice. Články, které zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, kterou právě řeší. A dále pro všechny, které zajímá téma ohrožené děti.
17   Link   Zařízení sociální intervence Kladno
Organizace poskytující řadu programů - rodinné a vztahové poradenství, krizová intervence, domácí násilí, adiktologické poradenství a léčba (ambulantní i pobytová), doléčování...
18   Link   ESET-psychoterapeutická a psychosomatická klinika
Odborná ambulantní psyhiatrická a psychoterapeutická péče (mj. psychické poruchy u dětí a mládeže, závislosti, deprese, osobnostní poruchy atd...)
19   Link   DENNÍ STACIONÁŘ PRO ADOLESCENTY
Denní stacionář má kapacitu 15 klientů ve věku od 14 do 21 let a je určen k diagnostice a léčbě psychických potíží v dospívání především v rámci psychoterapeutické skupiny. Do programu stacionáře přijímáme pacienty s psychickými poruchami, které nevyžadují hospitalizaci na psychiatrickém pracovišti.
20   Link   Stop násilí
Stránky projektu neziskové organizace ROSA zaměřené na pomoc obětem násilí (v rodině, ve škole, ve vztazích...)
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2