Home MPP
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

Tyto stránky mají sloužit jako podpora pro školy při tvorbě Minimálního preventivního programu.

Najdete na nich standardizovaný formulář pro tvorbu MPP podpořený metodickým materiálem. Materiál vytvořilo Pražské centrum primární prevence.

Stránky budu pravidelně rozšiřovány o nástroje, které lze při tvorbě MPP využít. Seznámíte se zde i s příklady dobré praxe, které jsme v oblasti tvorby a realizace MPP objevili.

 

Kontakt: Mgr. Jan Žufníček, tel: 222 074 126, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

logoKA vykaznictviVe školách a školských zařízeních v ČR je školním metodikem prevence pro každý školní rok zpracováván minimální preventivní program (dále MPP). Nedílnou součástí MPP je vyhodnocování všech preventivních aktivit realizovaných ve školách a školských zařízeních za sledované období jednoho školního roku. Hodnocení a souhrnná zpráva bývá součástí výroční zprávy školy.

 

Projekt VYNSPI  - Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni


 

 

Zahájení projektu VYNSPI II

 

Dne 1. září 2014 byl spuštěn rozsáhlý jednoletý projekt pod názvem “Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), jehož hlavním cílem je otestovat a ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence užívání návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol...

 

Další informace naleznete na stránkách Kliniky adiktologie ZDEV letech 2009-2012 byl Centrem adiktologie PK VFN a 1. LF UK v Praze  (nyní Klinika adiktologie) spolu s Institutem pedagogicko - psychologického poradenství (nyní Národní ústav pro vzdělávání) realizován projekt VYNSPI. Řešitelé se zaměřili na vytvoření systematického vzdělávání v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření systému celoživotního vzdělávání v této oblasti na národní úrovni, spolu s nástroji pro hodnocení úspěšnosti. Důraz byl kladen především na využitelnost výstupů při přípravě Minimálního preventivního programu a krajských strategií vzdělávání.

Některé z výstupů projektu jsou dostupné na stránkách Kliniky adiktologie

Nabízené publikace představují metodická východiska pro systémové řešení prevence rizikového chování ve školním prostředí. Teoretické zázemí tohoto systémového řešení je mapováno monografiemi Primární prevence rizikového chování ve školství, Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování a Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky.

Na tyto publikace navazují materiály popisující reálné možnosti zavádění prevence RCh do škol (Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy, Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství).

Navrhují také  možnosti zajištění odborné způsobilosti jednotlivců i organizací, které prevenci ve školním prostředí realizují. Soubor publikací doplňuje praktický sborník Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování, který nabízí strukturovaný přehled efektivních programů, které byly v posledních letech v české republice realizovány. Autorsky se na všech publikacích podílel tým kliniky adiktologie a jejích externích spolupracovníků, pod vedení prof. Michala Miovského.

 

Tisková zpráva k závěrečné konferenci projektu VYNSPI - Vzdělávání v primární prevenci rizikového chování o krok dál

 

 

Další vybrané tituly ke stažení k tématu primární prevence publikované na stránkách Kliniky adiktologie:


Prevence rizikového chování ve školství

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

Program prevence kriminality na základních školách

Metodika vedení třídnických hodin

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek

Poruchy příjmu potravy. Příručka pro pomáhající profese

Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Metodika pro učitele

Metodika osobního rozvoje

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady. Příručka učitele

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka. Příklad dobré praxe

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek

 

 

 

Vážení kolegové,

Během prázdnin jsme provedli analýzu Minimálních preventivních programů, které byly povinnou součástí žádosti o grant v dotačním řízení Magistrátu hlavního města Prahy „Zdravé město 2012“. Na základě výstupů z analýzy jsme se pokusili vydefinovat pár otázek, které Vám možná při tvorbě MPP také proběhly hlavou. Jejich zodpovězení Vám v příštích letech může usnadní práci při tvorbě MPP a hlavně napomůže vzniku živého, upotřebitelného dokumentu, který zefektivní primárně preventivní činnost ve Vaší škole.

 
Pedagog - Minimální preventivní program

Cílem tohoto materiálu je poskytnout školám a jejich pracovníkům, kteří se podílejí na školní prevenci rizikového chování, nástroj k tvorbě Minimálního preventivního programu (dále též MPP), jak jej definuje metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20006/2007-51.