Home Legislativa Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa či školního speciálního pedagoga (pokud na škole pracují), ale také dalších orgánů a institucí, kterých se tato problematika týká (orgánů sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče,
pedagogicko-psychologických poraden, orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR a dalších).

Tento materiál shrnuje uvedenou problematiku do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem by mohly právních opatření využívat při řešení rizikového chování žáků na školách.

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách.pdf

 

 

Výběrová rešerše právních dokumentů v oblasti návykových látek


Zdroj: Odborný časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi č. I/2018
Autor: Šejvl, Jaroslav - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn - Článek představuje stručnou výběrovou rešerši základních právních instrumentů v oblasti návykových látek. V článku jsou stručně nastíněny základní právní instrumenty, o jejichž existenci by měli mít obecné povědomí všichni, kdo při výkonu svého zaměstnání přicházejí do kontaktu s návykovými látkami nebo přicházejí do styku s lidmi, kteří je zneužívají anebo jsou závislostním rizikovým chováním (byť potencionálně) ohroženi. Mělo by být elementárním právním vědomím nejen policistů, strážníků a dalších osob oprávněných k případné kontrole, aplikování právních instrumentů v praxi a vynucování dodržování práva, ale zejména pedagogů, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků realizujících prevenci ve školách a školských zařízeních, pracujících s dětmi a dětskými kolektivy, lékařů, farmaceutů a dalších zdravotnických pracovníků...

Plné znění článku Výběrová rešerše právních dokumentů v oblasti návykových látek.pdf