Prevence sociálně patologických jevů-Studium k výkonu specializovaných činností - VISK IX./2022-24

Prevence sociálně patologických jevů-Studium k výkonu specializovaných činností - VISK IX./2022-24

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na kurz Prevence sociálně patologických jevů-Studium k výkonu specializovaných činností.

Studium začíná v září 2022, končí v červnu 2024. Studijním dnem je čtvrtek.

Zahájení: 22. 09. 2022

Obsah specializačního studia vychází ze zákona 563/2004 Sb. a § 9 c) vyhlášky č.317/2005 Sb. a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j.26 451/2005-25,30 908/2005-25.
Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Tematické okruhy:
I. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
II. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
III. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
IV. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
V. Systém primární prevence ve školství
VI. Školní třída, její vedení a diagnostika
VII. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
VIII. Sociálně nežádoucí jevy
IX. Monitorování a evaluace primární prevence
Po celou dobu studia je zajištěna e- learningová podpora.

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE a ZDE