"Umění rozhovoru – rozhovory ve školní poradenské praxi" - VISK 2022

"Umění rozhovoru – rozhovory ve školní poradenské praxi" - VISK 2022

Vzdělávací institut Středočeského kraje pořádá vzdělávací program "Umění rozhovoru – rozhovory ve školní poradenské praxi". (Zahájení březen 2022).

Program má především rozvinout kompetence vedení poradenského rozhovoru, jehož kvalita má přímý vliv na celkovou úroveň poskytované poradenské péče ve školách. Lektoři programu pracují se skupinou/skupinami v tandemu a vycházejí především ze systemického přístupu, doplněného o narativní, sociodynamické a konstruktivistické principy (postmoderní principy). Cílem programu není teoretické seznámení se se všemi výše zmíněnými školami, ale aplikace jejich postupů a technik do přímé poradenské praxe, především rozvinout schopnost efektivně vést rozhovor, zvláště poradenský rozhovor, a tím posílit důvěru poradenských pracovníků ve vlastní kompetence. Kurz je veden prakticky, opírá se o teoretická východiska systemického myšlení, s důrazem na mapování kompetencí, trénink komunikačních dovedností v modelových situacích a je zakončen hodnocením kompetencí účastníků vzdělávání v jejich reálné praxi (CA)
Témata:
1. Očekávání účastníků a sdílení jejich kontextů
2. Mapování silných a slabých stránek účastníků kurzu a práce s kontextem
3. Systemické přístupy v poradenské praxi
4. Mapování silných a slabých stránek u žáků a jejich pozitivní motivace
5. Formy komunikace a individuální rozhovor s žákem
6. Komunikace se skupinou – skupinové poradenství
7. Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování
8. Kontext současné školy v. kontext současné rodiny
9. Komunikace s rodiči
10. Týmová komunikace a spolupráce
11. Síťování – komunikace na podporu rodin
12. Rozhovor v individuálním kariérovém poradenství
13. Autovize, supervize a intervize ve školním prostředí
14. Competency Assessment (praxe účastníka a hodnocení dovedností)
15. Závěrečné setkání a hodnocení
Cílem vzdělávacího programu je podpořit poradenské i pedagogické pracovníky škol v rozvoji jejich komunikačních kompetencí, především ve vedení poradenského rozhovoru. Celý program kontinuálně vede tandem lektorů ukotvených v systemických teoriích interaktivní výcvikovou formou, především za použití těchto metod: hraní rolí, modelové situace a jejich rozbor, facilitovaná diskuze, ukázky komunikačních technik a jejich analýza, trénink dovedností, sebehodnotící techniky, autovizní, supervizní a intervizní techniky, psaní a rozbor příběhů, práce s metaforou, práce s časovou osou, experimenty, osobní projekty.
Forma: prezenční, interaktivní semináře (112 hod.) + Competency Assessment (8 hod.)

Výcvik proběhne formou víkendových soustředění.

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE