ONLINE: Školní metodik prevence-Studium k výkonu specializované činnosti-Infra-IX./2022

ONLINE: Školní metodik prevence-Studium k výkonu specializované činnosti-Infra-IX./2022

Společnost pro vzdělávání Infra pořádá online akreditované studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP "Školní metodik prevence".

Akreditované studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří pracují (nebo by chtěli pracovat) na pozici školního metodika prevence. Je vytvořeno podle standardu MŠMT a vyhlášky č. 317/2005 Sb. (§ 9 písm. c).
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

CÍLEM STUDIA JE:
* prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování (práce s jednotlivci i celou třídou)
* příprava školních metodiků prevence pro samostatné vyhledávání postižených žáků
* naučit účastníky studia diagnostikovat
* připravit účastníky na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží
* komplexní zkvalitnění komunikačních dovedností

OBSAH STUDIA - TEMATICKÉ OKRUHY:
* Poradenské systémy a primární prevence ve školství (3 vyuč. hodiny)
* Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence (25 vyuč. hodin)
* Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb (25 vyuč. hodin)
* Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy (32 vyuč. hodin)
* Systém primární prevence ve školství (15 vyuč. hodin)
* Školní třída, její vedení a diagnostika (30 vyuč. hodin)
* Rodina a komunikace s rodiči. jakožto osobami odpovědnými za výchovu (50 vyuč. hodin)
* Sociálně nežádoucí jevy (50 vyuč. hodin)
* Monitorování a evaluace primární prevence (20 vyuč. hodin)

FORMA A ČASOVÝ PLÁN:
ON-LINE STUDIUM v rozsahu 250 vyuč. hodin. Studium je rozděleno do dvou let.

Zahájení: 15. 09. 2022

Více informací, vyhlášené termíny a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE