Specializační kurz prevence rizikového chování - KOTVA Plzeň

Specializační kurz prevence rizikového chování - KOTVA Plzeň

Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. - KOTVA Plzeň - Specializační kurz prevence rizikového chování

Dvouletý prakticky orientovaný kurz zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.

Cílem kurzu je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogických pracovníků (zejména školních metodiků prevence) v oblasti specifické školské primární prevence rizikového chování tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími (konkrétně se jedná o znalosti z oblasti rizikového chování, dovednosti pro práci s jednotlivcem a skupinou včetně řešení krizových situací, tvorba plánů a metodik, realizace preventivních aktivit na škole, projektování, rozvoj spolupráce s kolegy a profesní růst). Odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 vyhl. 1 písm. c) č. 317/2005 Sb. a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nově vzdělávací program zohledňuje také tzv. „Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství“, svým obsahem naplňuje požadavky 3., pokročilé, úrovně.

Rozsah: Kurz v celkovém rozsahu 260 hodin je tvořen tematicky zaměřenými semináři (238 hodin), které na sebe navazují a exkurzemi na odborných pracovištích (22 hodin). Semináře se konají zhruba jednou měsíčně, obvykle v pátek a sobotu dle harmonogramu, který obdrží účastníci před zahájením kurzu.

Obsah:
* Primární prevence v podmínkách školy
* Syndrom rizikového chování dospívajících
* Legislativní rámec pro práci ŠMP
* Práce se třídou jako dynamickou skupinou
* Šikana v pedagogickém procesu
* Plánování, příprava a realizace projektů
* Úvod do zvládání náročných a krizových situací ve škole
* Vedení rozhovoru v náročných a krizových situacích s dítětem
* Práce s rodinou v náročných a krizových situacích
* Specifika role ŠMP
* Systém péče a psychosociálních služeb
* Exkurze na odborných pracovištích

Rozsah: 260 hodin ve dvou letech.
Místo konání: P-centrum - Plachého 6, Plzeň
Kapacita: 16 osob
Cena: 20.000,- / osoba / celý kurz (platba je možná formou splátek).
Obsah: je tvořen 11 tematicky zaměřenými semináři (238 hodin), které na sebe navazují a stážemi na odborných pracovištích (22 hodin).

Více informací, termíny a přihlášení na stránkách CPPT, o. p. s.  ZDE